ICYUMWERU CYA II CYA PASIKA

Bavandimwe,

Kuri iki Cyumweru gikurikira Pasika, Yezu Wazutse aje adusanga kandi atwifuriza amahoro, nta kindi adusaba usibye kuba abatagatifu, Kiliziya Umubyeyi wacu irabigaragaza uyu munsi ishyira mu rwego rw’abatagatifu intwari ebyiri arizo: Papa Yohani XXIII na Papa Yohani Pawulo II.

Umunsi tubatizwa, Ubatiza yadushyize ku mutwe umwambaro wererana agira ati akira umwambaro wera de, uzira icyasha, maze uzawugeze imbere y’umucamanza,Yezu Kristu utanduye, kugira ngo uzaronke ubugingo bw’iteka. Uwo mwenda wera de utwibutsa ko kera muri Kiliziya, abamaze kubatizwa bamaraga icyumweru cyose bambaye imyenda yera kandi bakicara ukwabo muri Kiliziya, icyumweru cyarangira bakambara imyenda isanzwe kandi bakicarana n’abandi, ariko bagasabwa kutagira icyo bahindura imbere mu mitima yabo, natwe ntiduhinduke babi, twarazutse, tugomba rero kwifata iteka nk’abazutse ku cyaha n’urupfu.

Nk’uko Petero Mt abitubwira mu isomo rya kabiri, duharanire kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kutwanduza. Koko rero shitani n’ibyifuzo bibi bihora bitwubikiye ngo bidusubize mu bwandu, mu cyaha, duharanire kubisubiza inyuma, kubica intege, kubirwanya no kubitsinda. Twibuke ko Yezu yazanwe mu nsi no gutsinda no guheraheza icyaha, urupfu rwe rukagitsemba mu mitima yacu, ibyo byose bitwumvisha ko yifuzaga akomeje kutubabarira ibyaha byacu. Ni nacyo cyatumye arema Isakaramentu ry’imbabazi, ariryo rya Penetensiya, nk’uko twabyumvise mu Ivanjili aho abwira intumwa ze ati: “Nimwakire Roho Mutagatifu, abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana”. Intumwa zoherejwe kugira ngo zikomeze umurimo yari yaratangiye. Zari zuzuye Roho Mutagatifu kandi zifite ububasha bwo gukiza ibyaha.

Ngicyo icyitwemeza ko twagiriwe impuhwe koko, tukaba dufite amahoro muri twe. Izo mpuhwe twaziherewe ibyaha twacumuye ku Mana no kuri bagenzi bacu. Kristu arashaka amahoro,umubano w’Imana n’uwa bagenzi bacu, ibyo tukabihabwa no kugirirwa imbabazi n’Imana no kuzigirira bagenzi bacu.

Yezu  ati”Nimugire amahoro”, Amahoro yacu nk’abakiristu ni ukubaho uko Yezu abishaka, kugira imyifatire nk’iya bariya Bakiristu ba mbere, imyifatire yabo tuyifatireho urugero, iwacu mu ngo no mu           Miryango-Remezo tubarizwamo. Barangwaga kandi bagashishikarira kunva inyigisho z’intumwa, gushyira hamwe, kumanyura umugati no gusenga. Mu ntangiriro ya Kiliziya iyo bavuga imanyura ry’Umugati bihuje n’Igitambo cy’Ikaristiya mu mvugo ya Kiliziya mu gihe cyacu. Bashyiraga hamwe, bakavuga rumwe, bari bahuje umugambi wo gukiranuka. Tubigane natwe.

 

Padiri Viateur SAFARI


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »