INYIGISHO YO KU CYUMWERU CYA VII GISANZWE

Ba kiristu bavandimwe, Batisimu twahawe ikaduhindura abana b’Imana n’aba Kiliziya, igomba gucengera mu mibereho yacu yose, maze abatubona mu byo dukora byose bavuge bati:”Koko ababatijwe muri Kiliziya Gatolika batandukanye n’abandi, ibyo bakora byose birangwa n’urukundo, imibereho yabo irangwa n’ikwemera”.

Isomo rya mbere riratwereka uko Imana ishaka ko tuyikorera, uyu mutwe wa 19 wo mu tabo cy’Abalevi ukubiyemo ingero nyinshi z’ubutabera  n’urukundo abayisiraheli bagomba kugirirana. Uhoraho Nyirubutaungane niwe  Mana yabo, nabo rero bagomba kuba intungane. “Uzakunde Mugenzi wawe nkawe ubwawe”: Ntukamugirire umutima mubi, ishyari, kwihimura, kumushyandika imitego cyangwa kumugirira ishyari. Abayisiraheli bategekwa gukunda abo mu muryango wabo, naho umwami wacu Yezu Kristu we adutegeka gukunda abantu bose, atari abo dufite icyo duhuruyeho gusa, iryo tegeko kumwe n’iryo gukunda Imana kuruta byose ni nk’umutima w’Isezerano Rishya Yezu yatuzaniye.

Isomo rya kabili rirerekana ko ababatijwe bafite agaciro ndengakamere bakomora ku isano n’ubumwe  bafitanye na Kristu ibagira kuba ingoro y’Imana. Ibi bkadusaba twese ababatijwe kuba abatagatifu kugira ngo iyo ngoro y’Imana ikomeze kuba icinyiye, yubatse neza; ibinyuranyije n’ubutungane byose bitugaragaraho bisenya iyo ngoro y’Imana. Kugira rero ngo tugere ku butagatifu tugomba gushyira amizero yacu, ubuzima bwacu, ubukungu n’ubwenge bwacu mu Mana umuremyi wa bose, Umuremyi wa byose ibiboneka n’ibitagaragara.

Mu Ivanjili, Yezu Kristu, mu rukundo rwinshi n’ubuvandimwe nyabwo aradusaba gukundana bigomba kurangwa no kutihorera, kudashyamirana n’umugiranabi, ahubwo tukamwereka ineza n’urukundo kuko ari byo byonyine byamutera kwisubiraho no guhinduka agahindukirira ineza n’umukiro w’iteka.Uwakiriye ineza ya Nyagasani Yezu asabwa gutera intanbwe, agakunda n’abatamukunda, kuko Imana ikunda bose ababi n’abeza, bose ikabaha ibyo bakeneye ngo babeho. Itandikaniro riri hagati y’abakiristu n’abatarakira Yezu ni imyitwarire mu rukundo. Abakiristu bakunda bose, ntavangura iryo ari ryo ryose, nta nyungu zigendeweho, abataramenya Yezu bikundira gusa ababakunda kandi urukundo rwabo rukarangwa n’imibare ishingiye ku nyungu runaka.

Bakiristu nshuti z’Imana, icyatumye imana irema isi ikayishyiramo umuntu umuntu, ikamuha ububasha n’ibutegetsi butambutse ubw’ibindi biremwa byose, yashakaga ko abantu bahuza imitima nk’abahuje umuryango, barangwanhose n’urukundo rwa kivandimwe. Urukundo ni impakanizi mu buzima bwacu bwa buri munsi, buri wese rero afite ubutumwa bwo gukongeza urukundo muri iki gihe turimo, kuko rugenda ruzima buhoro buhoro kandi mu ibanga, kuko aho gukunda umuntu ubona hagenda hakundwa ibyo atunze, aho gukunda bose tukikundra bene wacu cyangwa abadukunda gusa. Yezu kuva none aradusaba guhinduka dukunda bose, ntugire abo twifuriza nabi mu mitima yacu, abo dufitiye inzika cyangwa n’abo tutifuriza ko babahoneza. Inkuru nziza ya Yezu iradusaba gukunda kandi urukundo rwacu ntirukagire imipaka.

 

Padiri Viateur SAFARI


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »