INYIGISHO YO KU CYUMWERU CY'UKWIGARAGAZA KWA NYAGASANI

Bakirisitu Bavandimwe ncuti z’Imana,

None ni umunsi mukuru w’ukwigaragaza kwa Nyagasani Yezu Kristu, Umwami w’icyubahiro kandi uganje amahanga yose.  Ajya kuza ku isi yabanje kuba umwami w’abayahudi, nk’uko twabyunvise mu isomo rya mbere : « Haguruka Yeruzalemu maze wizihirwe kuko urumuri rwawe ruje ;Imana irakubengeranaho». Yezu ntiyabaye ariko umwihariko w’abayahudi gusa,  yaje guhuza, kugenga no kumurikira amahanga yose ; nk’uko tubisomerwa mu isomo rya kabiri : « Imiryango yose izarangamira urumuri rwawe, n’abami bose bazagukurikira ubaboneshereze nk’umuseke ucyeye ».

Umuhanuzi Izayi aratwigisha ko Yeruzalumu, umujyi w’abayahudi ishushanya Kiliziya nshya, ariyo Yeruzalemu nshya. Imiryango yose izaturuka mu nguni enye z’isi iyikoraniremo.

Ba bami baje kuramya Yezu  nibo babaye abambere mu bapagani baje kuramya Yezu, Umukiza. Ni nabo bahawe kuba abana b’Imana no gutunga amizero y’umukiro mbere y’abandi bapagani.Babaye abamere ariko bakuriwe n’abandi benshi, baturutse mu moko yose no mu miryango yose, muri abo natwe turimo twe twijihije umumunsi mukuru w’ukwigaragaza kwa Nyagasani none.

Abami baje kuramya Yezu bamurikiwe n’urumuri rw’inyenyeri rubageza ku rumuri nyarwo rwaje mu nsi kumurikira abantu bose. Nyagasani abaramumenye ku ikubitiro yabarembuje urumuri rw’inyenyeri y’akataraboneka, naho abataramumenya, cyangwa abamumenye arko bakamwirengangiza imana ibatumaho inyenyeri cumi n’ebyiri arizo ntumwa cumi n’ebyiri n’abo Imana ituma mu kinmbo cyazo. Baza babengerana urumuri rwa Roho Mutagatifu kugirango buri wese abone urumuri rw’ivanjiri bigisha.Na nubu urwo rumuri ruracyazenguruka isi yose rujyanywe n’abamamaza Ivanjiri. Urwo rumuri nirwo rushyushya Roho z’abakiristu, kugira ngo bave mu mwijima maze nabo bahinduke urumuri. Urwo rumuri rero ntirukwiye kubikwaho icyibo, ahubwo rukwiye guhabwa igitereko bose bakarubona. Urwo rumuri ni twe abakristu, turi intumwa, tugomba kumurikira abo tubana kugira ngo nabo bayoboke umwami w’abami, bave mu kubi, mu mwijima n’angaruka zawo. Ukwigaragaza kwa Nyagasani ni umunsi wa Buri mu kristu ugomba kuzana mugenzi we, akamukura mu mwijima akamuzana mu rumuri.

 

Padiri Viateur SAFARI


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »