UMWIHERERO W’ABAPADIRI BA DIYOSEZI YA BYUMBA WO KUVA TALIKI YA 06 KUGEZA TALIKI YA 11 UKWAKIRA 2013

 

 

 

 

 

N

k’uko bisanzwe buri mwaka abapadri bose ba Diyosezi ya Byumba bagira umwiherero, uyu mwaka rero uyu mwiherero ngarukamwaka wabereye i Remera-Rundo, utangwa na Padiri Balthazar NTIVUGURUZWA akaba ari umurezi mu Iseminari Nkuru ya Nyakibanda.

Insanganyamatsiko iragira iti: ”TUVUGURURE UBUSASERIDOTI BWACU TURANGAMIYE YEZU KRISTU, WE MUSASARIDOTI MUKURU NK’UKO TUBYEREKWA N’IBARUWA YANDIKIWE ABAHEBURAYI”.

 

Ibaruwa yandikiwe Abahebureyi ni ibaruwa yandikiwe abakiristu bari mu bibazo, batotezwa kubera ibibazo baterwaga n’ukwemera bakiriye. Umwanditsi w’iyo baruwa arabahumuriza, abarinda gucika intege, abashishikariza kurangamira umutware w’ukwemera kwabo, ariwe Kristu Umusaseridoti Mukuru; iyi baruwa itwigisha kuba intwari no guharanira icyangombwa aricyo kumenya Kristu no kumurangamira.

Inyigisho soze  zishingiye kuri iyi baruwa yandikiwe Abahebureyi, “ibaruwa nsanseridoti”, mu minsi ikabakaba icyumweru abasaseridoti bifatanije na Padri Balthazar watangaga inyigisho bacengeye iyi baruwa maze bavomamo inyigisho zibafasha kunva inkomoko n’agaciro by’ubusaseridoti noneho bafata ingamba zo kurushaho kubumbatira ubusaseriditi bwabo kugira ngo bakize roho zabo bwite ndetse n’izabo bashinzwe.

 

KU WA MBERE TALIKI YA 07/10/2013

 

UKO YEZU YABAYE UMUSASERIDOTI (Hb2,5-8)

 

 

U

ruhare rw’umusaseridoti mu iyogezabutumwa rishya ni ugucengerwa na Kristu we Musaseridoti Mukuru.

Ubuherezagitambo bwa Yezu Kristu butandukanye n’ubw’abaherezabitambo ba kera: Kera kugirango umuntu abe umuherezabitambo mukuru yagombaga kubanza gukorerwaho imihango, ibi bikerekana ko atandukanye n’abandi bantu ( Iyim 28,29; Lv 8,9), hari kandi n’ibyo yagombaga kuba yujuje bitaba ibyo ntabuhabwe, hari kuba atari ikimuga, kutagira ubusembwa ubwo ari bwo bwose( Lv 21.16-24), yagombaga kuba afite amavuko azwi, dore ko yagombaga guturuka mu muryango wa Levi. Ikindi ni uko umuherezabitambo yari umuntu ukomeye ari mu rwego rw’idini cyangwa mu rwego rw’ubuyobozi cyangwa ubutegetsi; yari umuntu ufite icyubahiro.

Yezu we yaje atandukanye n’abandi baherezabitambo basanzwe kuko ubuherezabitambo bwe budashingiye ku mavuko, ntiyigeze abirwanira, nta mihango yo kuramburirwaho ibiganza yigeze imikorerwaho, nta myambaro y’imihango yamugenewe (Hb 7,13-14).

Ubuherezabitambo bwa Yezu Kristu bushingiye ku kwishushanya n’abavandimwe be muri byose, akaba umuherezabitambo w’impuhwe(Hb 2,17). Yezu yabaye Umuherezabitambo Mukuru kubera inzira yafashe y’urukundo rwimazeyo rw’abavandimwe be.

Dore ibintu bibiri byaranze Yezu kristu, Umuherezagitambo Mukuru(Hb2,5):

1.     Umunyampuhwe;

2.     Kwishyikira ku Mana ; byose bikaganisha ku guhanagura ibyaha by’imbaga.

Yezu Kristu rero ni Umuherezagitambo Mukuru w’ibambe; urangwa n’impuhwe zivanze n’urukundo ndetse no kwitangira uwo ukunda. Izo mpuhwe zitwereka urukundo adufitiye twe abavandimwe be,izo mpuhwe abaherezabitambo ba kera ntibazigiraga, ahubwo bo bagiriraga ishyaka Imana, bagacyaha icyaha ariko ntibagire impuhwe. Yezu rero yagarutse ku mpuhwe cyane, agira ati:” Icyo nshaka ni impuhwe si amaturo”(Os 6,6; Mt 9,13).

 

KU WA KABILI TALIKI YA 09/10/2013

 

YEZU KRISTU, UMUHEREZAGITAMBO MUKURU, WISHYIKIRA KU MANA, WO KWIZERWA NO GUSHYIRWAMO AMIZERO (Hb 2, 17).

 

U

musaseridoti wese wagiriwe ubuntu n’Imana ikamuha ububasha bwo kwinjira mu busaserdodoti bwo mu kiciro cya Kristu akwiye kurangwa no kwegera Imana, kwizerwa na bose no kuba inkoramutima y’Imana.

Kubera ko Yezu yabaye inkoramutima y’Imana(He 3,1-6), n’abamurangamiye bose niko bakwiye kumera, bakarangwa n’imigenzo myiza, muri yo twavuga ikurikira:

a)     Kurangamira Yezu ari nawe ukwemera kwacu gushingiyeho;

b)    Kumenya kwiyoroshya

c)     Kuba indahemuka muri byose kandi igihe cyose

d)    Kugira impuhwe n’ubudahemuka: Ku musaseridoti uwo ari we wese impuhwe zonyine ntacyo zaba zimaze niba atajya kuvuganira abantu ku Mana, ibi rero bisaba umusaseridoti by’umwihariko kugira ikibanza iruhande rw’Imana.

Imana yagize abasaseridoti inkoramutima zayo, kubera ko yabagiriye icyizere, ibashinga inzu yayo, ibashinga amabanga yayo ariyo gukizwa kwa bene muntu, ibyo bakabikora basubira mu magambo ya Yezu yo kwitangira no gucungura inyoko muntu. Buri musaseridoti rero ni umwanya we wo kwibaza niba akwiye icyo cyizere, niba agerageza kubera indahemuka uwamutoye.

Umusaseridoti agomba guhora imbere y’Imana nk’uko Musa atavaga iruhande rw’Uhoraho (Iyim 39, 9), bakaganira bahanganye amaso, mbese nk’uko umuntu avugana n’undi, uyu niwo muti w’abanyantege nke mu mubano wabo n’Imana: Ni ugusenga kandi isengesho rihoraho.

Ikindi  ni ukuba inyangamugayo mu mirimo buri wese ashinzwe; ari imitungo, ibikoresho, abakozi,…buri wese agaharanira kuba umwizerwa, gukomera ku isezerano yagiranye n’Imana.

 

KU WA GATATU TALIKI YA 09/10/2013

 

YEZU KRISTU, UMUSASERIDOTI MUKURU W’ISEZERANO RISHYA

 

Iyi nyigisho yo ku munsi wa gatatu tuyisangamo ibice bitatu by’ingenzi kandi byuzuzanya:

1.     Imana ubwayo yivugiye ko isezerano rya mbere rizasimburwa n’irishya     (Hb 8, 7-13);

2.     Ibyarangaga isezerano rya kera (Hb 9,1-10);

3.     Byose byavugururiwe muri Kristu(Hb 9, 11-10,18);

Kuvuga rero Isezerano Rishya ni ukuvaga ko ryaje rikura irindi ryaribanjirije. Isezerano rya Kera ryagiraga imihango irigenga n’ingoro Imana yasingirizwagamo hano ku isi; hari ihema rigizwe n’ibyumba bibiri:  Icya mbere cyitwaga ahatagatifu, icya kabiri kikitwa ahatagatifu rwose. Abaherezabitambo binjiraga igihe cyose mu cyumba cya mbere bakahasengera, ariko mu cyumba cya kabiri umuherezagitambo yahinjiraga gusa rimwe mu mwaka, yitwaje amaraso agahongerera ibyaha, ariby’ubujiji bwe ndetse n’ibyaha by’imbaga.

Hagati y’icyumba cya mbere n’icya kabiri habagaho umubambikano ubitandukanya byombi, ibi bigasobanura ko inzira y’umukiro itarugururwa burundu kandi ko  ibitambo n’amaturo bitanyura Imana iyo umutima w’ubitura utegereye Imana.

Isezerano Rishya ni igihe Imana yavugururiye byose muri Yezu Kristu, Umusaseridoti Mukuru; kuko yitanze ubwe rimwe rizima(Hb 9,12; 9,25), Yaje ari umuherezagitambo mukuru w’ibyiza bizaza, w’ingoro itarubaswe n’ibiganza bya muntu, ingoro itambukije agaciro iya mbere. Byongeye yinjiye rimwe rizima ahatagatifu rwose, atahinjiranye amaraso ya za ruhaya n’ay’ibimaassa, ahubwo aye bwite; kandi ntiyagomba kwitanga ubwe incuri nyinshi, ahubwo yitanze rimwe rizima kugira ngo icyaha gihanagurike. Icyo gikorwa yakoze cyakoze ibyo ibitambo bya kera bitashoboraga kugeraho, kuko yaturonkeye ubucungurwe bw’iteka. Igitambo cya Yezu cyavanyeho icyaha, kuko yapfiriye guhanagura ibicumuro bu’abari bakigengwa n’Isezerano rya Kera, ndetse n’abatowe bose ngo bazahabwe umurage yabasezeranije.

Isezerano Rishya rishingiye ku Maraso ya Yezu Kristu. Ingoro y’ukuri ni Yezu Kristu, wemeye kumena amaraso ye kugira ngo atugeze ku Mukiro w’ukuri kwe.

Abasaseridoti rero bo mu Isezerano Rishya ni abo mu kiciro cya Yezu Kristu, Yezu ubwe niwe ubakoresha kugira ngo akize abantu bose kandi b’ibihe byose. Uruhererekane kuva kuntumwa kugeza ku Basaseridoti b’iki gihe turimo, ni Umuyoboro Kristu anyuzamo icyo gitambo cye gikiza, bityo rero hakagaragara isano iri hagati y’umusaseridoti n’igitambo cy’Ukaristiya.

Mu Gitambo cy’Ukaristiya niho umusaseridoti ahurira ku buryo bwuzuye na Yezu Kristu, bityo agahinduka umuherezagitambo mukuru w’isezerano rishya; aha rero hakigaragariza isano ikomeye kuko Ukaristiya Ntagatifu ari izingiro ry’ubuzima bw’umusaseridoti. Ibi rero bikerakana ko Igitambo cy’Ukaristiya ari umwihariko ku Musaseridoti, bityo rero buri musaseridoti agomba kwita ku bintu by’ingenzi bikurikira:

a)     Gutura igitambo cy’ukaristiya buri munsi, kuko ari icya Yezu Kristu;

b)    Kugitura neza, bivuga kucyitegura kare kandi igihe gihagije;

c)     Gukunda gushengerera Ukaristiya Ntagatifu no kubitoza abandi;

d)    Umusaseridoti agomba gusanisha ubuzima bwe n’ukarisitiya; ibyo bikamusaba kwitanga nk’uko Nyagasani nawe yitanze, nk’uko na Pawulo nawe abyigisha agira ati igihe cyose mutura igitambo cy’Ukaristiya, mugomba no gutura imibiri, ikaba igitambo nyabuzima kandi gitagatifu kinyuze Imana.

 

 

KU WA KANE TALIKI YA 10/10/2013

 

IBYIZA BY’UMUSASERIDOTI MUSHYA

 

Uwo Musaseridoti Mushya ni Yezu Kristu. Ibyiza agaba bigabye mu mashami atatu:

-         Ibyiza abo mu Isezerano Rishya barusha abo mu Isezerano rya Kera;

-         Ibyiza bigomba kuranga abo mu Isezerano Rishya;

-         Ibintu by’ingenzi byafasha abantu bo mu Isezerano Rishya kugera kuri ibyo byiza.

Icyo abemera Yezu Kristu basarura ku gitambo cya Yezu Kristu, Umusaseridoti Mukuru akaba n’inzira nshya kandi nyabuzima, umuherezagitambo mukuru uyoboye inzu y’Imana ni amizero yo kuzataha mu Ngoro Ntagatifu.

Yezu yavanyeho burundu umubambiko, bityo atuma abemera begera Imana, n’uko aba we ubwe umutambyi, igitambo n’aritali yo gutambiraho. Yahanze inzira ya bugufi tunyuramo twegera Imana Umuremyi wacu. Twe rero bo mu Isezerano Rishya nta rukuta(umubambiko) rukiduteganya, dufite uburenganzira busesuye bwo kwinjira ahatagatifu rwose; byongeye dufite akarusho kuko ingoro twinjiramo ariyo ngoro nyakuri kandi ubwo burenganzira bwo kuyinjiramo akaba ari ubw’igihe cyose.

Kugira ngo abemera Yezu Kristu bayinjiremo basabwa ibintu bitatu by’ingenzi, byusuzanya kandi bidasimburana cyangwa ngo bisimbuzanye:

1.     Ukwemera

2.     Ukwizera

3.     Urukundo.

Bisaba ukwemera guhamye gutuma  bizera Yezu Kristu umuhuza w’Imana n’abantu(Hb11, 1), uko kwemera kukajyana no kwisubiraho(Hb 10,21-24), kwitagatifuza ndetse n’urukundo rushingiye kuri Yezu Kristu ubwe, ibyo bikagaragrira mu kugira neza.

Ikintu cya mbere gifasha umukristu gutera iyo ntambwe yo kurangwa n’ukwemera, ukwizera n’urukundo ni “AMASAKARAMENTU”, cyane cyane isakaramentu rya Batisimu n’iry’Ukaristiya (Hb 10, 19). Amasakaramentu adufasha kwiyambura inkeke izarizo zose z’icyaha tukabaho dufite umubiri wuhagijwe amazi asukuye(Hb 10, 22).

Icya kabiri ni ukugana amakoraniro y’abasenga kuko umukristu ntaba we ku giti cye, agomba gusengana n’abandi mu ikoranoro ry’abemera bagaterana inkunga kugira ngo bafatanye urugendo bagana Imana.

Icya gatatu ni ugutega amatwi ijwi, ijambo ry’Imana, kuryumvira no kuribera indahemuka.

Icya kane ni ukwibumbira ku buyobozi: Gufatanya n’abayobozi mu rugendo rugana Imana(Hb 13, 17),kubumvira no kubashobokera  kuko bashinzwe Roho kandi bakazazibazwa, ibyo bizabatera kurangiza ubutumwa bwabo bishimye.

 

IGITI UKIBWIRWA N’IMBUTO CYERA

 

Iyogezabutumwa n’ikenurabushyo rifite akamaro ko gufasha amakoraniro y’abemera, y’abizera abajyana ku rukundo nyarwo. Umurimo w’ibanze w’umusaseridoti ni ukubaka umuryango w’abemera kandi ashingiye ku rukundo. Kugira ngo abigereho rero ahamagariwe mbere na mbere kurangwa n’ukwemera, ukwizera n’urukundo, bityo akaba umusaseridoti ukunda, wishimye kandi utanga ibyishimo n’icyizere. Ng’izo imbuto umusaseridoti agomba kwera  kandi izo mbuto zikera ku giti gishinze imizi muri Kristu(Jh 15,1-10).

Hari inzitizi zigera ku icumi zituma ubusaseridoti buremera kandi ntibwere imbuto:

1.     Gushyira imbere ibikorwa by’ubutumwa hirengagijwe kuganira n’utuma(activism);

2.     Kudahabwa isakaramentu rya Penetensiya kenshi;

3.     Kutava ku izima ry’ikibi;

4.     Kwigereranya n’abandi, tukishyira heza;

5.     Kwishinga amacuti agendera mu nzira zidatunganye;

6.     Kudafungura amaso ngo arebe kure abashe gutegura cyangwa gusimbuka imitego inyuranye;

7.     Kuba muri communaute ariko ugakora nk’aho uba wenyine;

8.     Irari rikabije ry’ibintu;

9.     Kurenza urugero (kunywa, kurya);

10.                        Ubunebwe, kutigora, kutagira ibakwe mu butumwa, kubihirwa.

Kuri izi ngusho buri wese yakongeraho ibindi abona byonona ubusaseridoti, yamara kwisuzuma no kumenya ingusho imusitaza, yewe rimwe na rimwe igatuma adandabirana cyangwa ikamuvusha amaraso, agavanda ingamba yo kuyigedera kure, we n’Imana ye.

 

KU WA GATANU TALIKI YA 11/10/1013

 

UMUNSI WA NYUMA W’UMWIHERERO

 

 

Uwa gatanu wari umunsi wo gusoza, inyigisho yagarutse ku nyogisho zose zatambutse mu mwiherero wose, noneho buri wese ahabwa umwanya ngo atangarize abandi uko umwiherero wagenze ndetse n’ibyamufashije, hanyuma uza gukurikiraho Isakaramentu ry’imbazi umwiherero usozwa n’amasengesho yo ku manwa yashojwe n’indirimbo ya “TE DEUM”.

Mu gosoza abasaseridoti bitabiye umwihero bari kumwe n’Umwepisikopi bishimiye inyigisho bahawe, bagaragaza ko zabakoze ku mutima zikongera zikabibutsa inshingano zabo nk’abasaseridoti kandi biyemeza ko bagiye gusubira mu butumwa bishimye, bakivugurura kandi bakarushaho kunoza ibitaragenze neza, bahereye ku mubano wabo n’Imana mu isengesho rihoraho, mu mubano wa buri musaseridoti na mugenzi we; birukana intandari iyo ari yo yose yakurura “urunturuntu” hagati y’abantu b’abapadiri babana kandi basangiye ubutumwa.

Mu gusoza Padri Balthazar, wayoboye umwihero yabasomeye amagambo akomeye yuje ubutumwa bugomba kuyobora abasaseridoti. Ayo magambo tuyasanga mu gitabo cyandiswe na Mgr Patick CHAUVET, Viens, suis-moi, ẚ la source du sacerdoce ministériel, pp. 245-246, ayo magambo yo mu rurimi rw’igifaransa ni aya ngaya akurikira:”L’absence d’un vrai prêtre c’est la detresse ou la misère sans nom. On veut trouver dans le prêtre une vie vraiment humaine et une vie vraiment divine, de plus un prêtre doit rester un père et être marqué par:


-         La prière

-         La foi

-         La liberté

-         Le désinteressement

-         La discrétion

-         La verité

-         La pauvreté

-         Le sens de L’Eglise


Aya magambo yabumbiye  hamwe inyigisho y’umwiherero wose, anasobanura uko umasaseridoti ukenewe muri iki gihe turimo, kori umsaseridoti ufite ubumuntu, akarangwa n’ubuntu, akagaragariza kuri iyi si ubumana bw’Imana yo mu ijuru.

 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »