Amasomo ku CYumweru cya XXIII Gisanzwe, C

ISOMO RYA MBERE

 

Igitabo cy’Ubuhanga (Buh 9,13-18)

13Ninde muntu washobora kumenya ubuhanga imigambi y’Imana? Ni nde washobora gusobanukirwa n’icyo Nyagasani ashaka? 14Ibitekerezo byacu abantu ntibifashe, bihora bihindagurika ntibigira ishingiro. 15Umubiri ushanguka uremerera roho, iryo hema ry’ibumba rikabangamira umutima uhorana inkeke. 16Turushywa no kumenya ibiri ku isi, ndetse n’ibyo dushoboye tubigeraho bituruhije, ariko se ninde wigeze atahura ibiri mu ijuru? 17Ninde kandi wajyaga kumenya ubushake bwawe, iyo wowe ubwawe udatanga Ubuhanga, n’aho uri mu ijuru ngo wohereze Umwuka wawe mutagatifu? 18Nguko uko ibitekerezo by’abatuye isi byagorowe, abantu batozwa kumenya ibigushimisha, Ubuhanga bubakiza butyo.

 

ZABURI (Zab 90 (89),3-4,5-6,12-13,14.17ab)

 

Inyik/ Nyagasani watubereye ikiramiro,

         Kuva mu gisekuruza kujya mu kindi

 

Abantu ubasubiza mu mukungugu,

Kuko wavuze uti « bene muntu nimusubire iyo mwavuye ! »

Mu maso yawe imyaka igihumbi ni nk’umunsi w’ejo hahise,

Ni nk’isaha imwe y’ijoro.

 

Ubuzima bwa muntu ubukuraho nk’ibitotsi,

Bishira mu gitondo nk’icyatsi ;

Mu gitondo kirarabya, ururabyo rugakura,

nimugoroba rukarabirana, rugahunguka.

 

Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze,

Bityo tuzagire umutima ushishoza.

Uhoraho, tugarukire ! Uzaturakarira na ryari ?

Babarira abagaragu bawe.

 

Utugwirize ineza yawe kuva mu gitondo,

kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y’ubugingo bwacu.

Nyagasani Mana yacu, utugaragarize ubugwaneza bwawe,

ukomeze imirimo y’amaboko yacu.

 

ISOMO RYA KABIRI

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Filemoni (Filem 9b-10.12-17)

Nkoramutima yanjye, 9jyewe Pawulo w’umusaza, nkubitiyeho no kuba ndi imfungwa kubera Yezu Kristu ubu ngubu, 10ndagutakambira kubera umwana wanjye nabyariye mu buroko, Onezimi uwo nguwo. 12Ubu ndamukugaruriye, we nkoramutima yanjye. 13Nashakaga kumugumana hafi yanjye kugira ngo ajye amfasha mu kigwi cyawe,  muri ubu buroko nafungiwemo mporwa Inkuru Nziza. 14Ariko ntacyo nashatse gukora utabyemeye, kugira ngo icyo gikorwa cyiza kitakubera agahato, ahubwo gituruke ku bwende bwawe. 15Kandi wenda wamubuze igihe gito none arakugarukiye, kugira ngo uzamuhorane iteka. 16Uzasanga atakiri umucakara ahubwo atambutse umucakara, usange ari umuvandimwe wawe ukunda: jyeweho niko amereye rwose, nawe niko azakumerera ndetse arusheho, ari mu maso y’abantu, ari no mu maso ya Nyagasani. 17Niba rero wemera ko ndi incuti yawe, uramwakire nk’uko wanyakira.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 119 (118),135)

 

Alleluya Alleluya

Nyagasani, utubengeranisheho uruhanga rwawe,

kandi utwigishe amategeko yawe.

Alleluya

 

IVANJILI

 

+ Luka 14,25-33

Muri icyo gihe, 25Yezu yari ashagawe n’abantu benshi. Arahindukira arababwira ati 26“Umuntu waza ansanga atabanje guhara se na nyina, umugore n’abana be, abavandimwe na bashiki be ndetse n’ubuzima bwe bwite, uwo nguwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. 27Kandi umuntu wese udaheka umusaraba we ngo ankurikire, ntashobora kuba umwigishwa wanjye. 28Mbese ni nde muri mwe washaka kubaka umunara, ntabanze kwicara ngo arebe ibyo azawutangaho, kandi ngo amenye niba afite ibizawuzuza? 29Aba yanga ko yatangira kubaka agasanga adashobora kuzuza, maze abazamubona bakamuseka bavuga ngo 30Dore umuntu watangiye kubaka, akananirwa no kuzuza! 31Cyangwa se ninde mwami waba agiye kurwanya undi mwami, ntabanze kwicara ngo yibaze ko niba afite ingabo ibihumbi icumi, yashobora kurwanya uza kumutera afite ibihumbi makumyabiri? 32Abonye bitamushobokeye yamutumaho akiri kure, akamusaba ko babana mu mahoro. 33Nuko rero utazahara ibyo atunze byose, ntashobora kuba umwigishwa wanjye.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »