Amasomo ku Cyumweru cya XVIII, C

ISOMO RYA MBERE

 

Igitabo cy’Umubwiriza (Mubw 1, 2 ; 2, 21-23)

1,2Koheleti yaravugaga ati “Ibintu ni ubusa, ni ubusabusa koko, byose ni ubusa ! 2,21Kubona umuntu wakoranye ubuhanga n’ubwitonzi bikamuhira, hanyuma agasangira ibye n’undi utarigeze abivunikira, na byo ni ukuruhira ubusa. 22Ubwo se koko yaba yararuhiye iki ? Yaragokeye iki ? Afite nyungu ki mu byo yaruhiye ubuzima bwe bwose?  23Iyo minsi itabaze y’imiruho, uko guhangayikira ibintu, uko kurara utagohetse, na byo ni ukuvunikira ubusa !”

      

ZABURI (Zab 90 (89) 3-4, 5-6, 12-13, 14.17)

 

Inyik/ Nyagasani, watubereye ikiramiro,

kuva mu gisekuruza kujya mu kindi.

 

Abantu ubasubiza mu mukungugu,

kuko wavuze uti “Bene muntu nimusubire iyo mwavuye !”

Mu maso yawe imyaka igihumbi ni nk’umunsi w’ejo wahise,

ni nk’isaha imwe y’ijoro.

 

Ubuzima bwa muntu ubukuraho nk’ibitotsi,

bishira mu gitondo nk’icyatsi ;

mu gitondo kirarabya, ururabyo rugakura,

nimugoroba rukarabirana rugahunguka.

 

Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze,

bityo tuzagire umutima ushishoza.

Uhoraho tugarukire ! Uzaturakarira na ryari ?

Babarira abagaragu bawe.

 

Utugwirize ineza yawe kuva mu gitondo,

kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y’ubugingo bwacu.

Nyagasani Mana yacu, utugaragarize ubugwaneza bwawe,

ukomeze imirimo y’amaboko yacu.

 

ISOMO RYA KABIRI

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyakolosi (Kol 3, 1-5.9-11)

Bavandimwe, 1ubwo mwazukanye na Kristu, nimuharanire ibyo mu ijuru aho Kristu ari, yicaye iburyo bw’Imana ; 2nimurangamire iby’ijuru, aho kurarikira iby’isi. 3Koko mwapfanye na Kristu, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe na We mu Mana. 4Aho Kristu azigaragariza, We bugingo bwanyu, icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe na We mu ikuzo ryisesuye. 5Nimucike rero ku bibarimo byose bibatera gutwarwa n’iby’isi, nk’ubwiyandarike n’ubusambanyi, ingeso mbi n’irari ribi, ibyifuzo bibi n’ubugugu butuma musenga ibintu nk’ibigirwamana ! 9Nimuherukire aho kubeshyana, kuko mwasezereye muntu w’igisazira hamwe n’imigenzereze ye, 10mugahinduka muntu mushya, uwo Umuremyi ahora avugurura amwishushanya, agira ngo amugeze ku bumenyi nyakuri. 11Icyo gihe rero ntihaba hakivugwa Umugereki cyangwa Umuyahudi, uwagenywe cyangwa utagenywe, umunyeshyanga cyangwa Umushiti, umucakara cyangwa uwigenga ; ahubwo haba havugwa gusa Kristu uba byose muri bose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mt 5, 3)        

 

Alleluya Alleluya.

Hahirwa abakene ku mutima :

kuko Ingoma y’ijuru ari iyabo.

Alleluya.

 

IVANJILI                

 

+ Luka (Lk 12, 13-21)

Muri icyo gihe, 13umwe muri rubanda abwira Yezu ati “Mwigisha, mbwirira umuvandimwe wanjye tugabane umurage wacu.” 14Ariko we aramusubiza ati “Wa muntu we, ni nde wangize umucamanza wanyu cyangwa ngo mbagabanye ibyanyu ?” 15Yungamo ati “Muramenye mwirinde kugira irari ry’ibintu, kuko n’aho umuntu yatunga ibintu byinshi bite, nta bwo ari byo byamubeshaho.” 16Nuko abacira uyu mugani ati “Habayeho umuntu w’umukungu wari wejeje imyaka myinshi. 17Aribaza ati ‘Ndagira nte ko ari nta ho mfite mpunika imyaka yanjye ?’ 18Nuko aribwira ati ‘Dore uko ngiye kubigenza : ndasenya ibigega mfite nubake ibindi bibiruta ; mpunikemo ingano zanjye n’ibindi bintu byanjye byose. 19Maze nzibwire nti: dore mfite ibintu byinshi mpunitse bizamaza igihe kirekire ; ubu ngiye kuruhuka, ndye, nywe, ndabagire.’ 20Ariko Imana iramubwira iti ‘Wa kiburabwenge we, muri iri joro uri bunyagwe ubuzima bwawe. Ubwo se ibyo wahunitse bizaba ibya nde ?’ 21Nguko uko bimerera umuntu wikungahaza ubwe, aho guharanira ubukungu buva ku Mana.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »