Inyigisho ku Cyumweru cya XIII Gisanzwe, C

1. Iki Cyumweru kiradusaba kuzirikana k’umuhamagaro wa buri muntu, k’urugendo turimo mu gukurikira Imana n’Ijambo ryayo. Mu Isomo rya mbere, turabwirwa umuhamagaro wa Elisha, umwigishwa akaba n’umugenerwamurage w’umuhanuzi ukomeye Eliya. Igishura Eliya amujugunyira, ni ikimenyetso cy’impano y’ubuhanuzi amusigiye. Niyo mpamvu Elisha adashobora kwicara hamwe, ngo akomeze umwuga we kuko imbaraga z’Imana zari zamutashyemo, ntiyashoboraga kugira amahoro adashohoje umugambi w’Imana kuko yari yamugwatiriye ikamurusha amaboko. Uko niko Imana yihitiramo uwo ishatse, maze ikamuha ubutumwa agomba gutanga no guha abandi byanze bikunze. Niyo mpamvu uwiyemeje kuyikurikira wese, yayikurikira mu nzira yihariye yo kuyiha ari uwihayimana cyangwa se kuyiha mu nzira yo gushinga urugo cyangwa se uyibera intumwa mu bundi butumwa, si we uba uriho ahubwo n’Imana iba imurimo maze ikikorera umurimo wayo.

 

2. Urundi ruhande rw’umuhamagaro turarusanga mu Ivanjili ya Luka, aho Yezu abwira abifuzaga kumukurikira amagambo akomeye: “Reka abapfu bahambe abapfu babo ; naho wowe genda ujye kwamamaza Ingoma y’Imana”…. “Umuntu wese watangiye guhinga agasubiza amaso inyuma, uwo ntakwiye gukorera Ingoma y’Imana.” Yezu icyo yifuza kuvuga, ni uko kumukurikira ari uguhitamo uhisemo. Ntabwo yifuza ko umukurikiye amukurikira igice! Yezu uwo ahamagaye, ntabwo agira urwitwazo rwo kubanza kujya gusezera kuri bene wabo. Yifuza ko uwo ahamagaye yamwegukira burundu. Uku gukurikira Yezu iyo yakwigombye, ntaho ushobora kuguhungira, ugira amahoro ari uko wemeye guhumeka umwuka We, umwuka w’urukundo. Ni nk’aho aba akwambitse ishati udashobora kwikuramo nk’uko Eliya yatereye ku bitugu Elisha igishura cye maze agahita amukurikira.

 

3. Ubundi buryo bw’umuhamagaro twumvise buragendana n’umuhamagaro udashaka kwizitura ku bintu: “Imihari igira amasenga, n’inyoni zo mu kirere zikagira ibyari ; naho Umwana w’umuntu we ntagira aho arambika umutwe.” Kumenya umwanya duha ibintu no kutabyizirikaho nk’uko Yezu abiduhamo urugero, kumenya umwanya muntu afite n’umwanya Imana ifite, ni umuhamagaro ukomerera abantu. Yezu ntiyifuza ko twaba ingaruzwamuheto z’ibintu. Ni byiza kubitunga kuko bifasha, ariko iyo bitangiye kuba impamvu yo kubikurikira, kubiramya no kubirutisha abantu n’Imana, umuhamagaro w’Imana wo kuyiberaho no guhumeka umwuka wayo w’urukundo tuba duciye ukubiri na wo. Yezu ati: “Reka abapfu bahambe abapfu babo ; naho wowe genda ujye kwamamaza Ingoma y’Imana.” 

 

4. Umuhamagaro wacu, ni umuhamagaro wo gukurikira Yezu turangajwe imbere n’urukundo. Ntiyifuza ko tubaho duhanganye, ntiyifuza ko hari abo twasabira kumanurirwaho umuriro nk’uko intumwa zabyifuje igihe banze kuzakira. Tujye twibuka ko Yezu adutonganya cyane iyo turanzwe n’aya magambo y’intumwa Yakobo na Yohani: “Nyagasani, urashaka se ko dutegeka umuriro, ukamanuka mu ijuru ukabatsemba ?” Yezu yaduhaye kwigenga nk’uko Pawulo abibwira Abanyagalati, ariko ntitugomba kuba ibyigenge:  bavandimwe, mwahamagariwe ubwigenge. Gusa rero ubwigenge ntibukabere umubiri urwitwazo, ahubwo umwe abere undi  umugaragu mugirirana urukundo. Kuko amategeko yose abumbiye muri iri jambo rimwe rukumbi ngo “Uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe.” Naho niba mushihana, mugacagagurana, muramenye ntimuzamarane.” Gukurikira Yezu ni ukugengwa n’urukundo, gukurikira Yezu ni ukwirinda gushihana!

 

P. Jean Damascène MUGIRANEZA 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »