Amasomo ku Cyumweru cya XIII Gisanzwe, C

ISOMO RYA MBERE

 

Igitabo cya mbere cy’Abami (1 Bami 19, 16b.19-21)

Uhoraho yari yabwiye umuhanuzi Eliya ati 16b“Uzasige amavuta Elisha mwene Shafati w’i Abeli-Mehola, abe umuhanuzi mu mwanya wawe.” 19Eliya ava aho ngaho aragenda, asanga Elisha mwene Shafati ahinga. Yahingaga umurima we ari kumwe n’abagaragu be; buri wese uko ari cumi na babiri ahingisha ibimasa bibiri, ari we ubwe uyoboye bibiri by’inyuma. Eliya amunyura iruhande, maze amujugunyira igishura cye. 20Elisha asiga ibimasa bye aho yiruka kuri Eliya aramubwira ati “Nyemerera njye gusezera kuri data na mama, mbone ubugukurikira.” Eliya aramubwira ati “Genda ! Subirayo ! Hari icyo nagutwaye se ?” 21Elisha amusezeraho maze afata bya bimasa bye bibiri, arabibaga abituraho ibitambo, naho ibihingisho by’ibiti byari bibishumitseho abitekesha inyama zabyo, maze agaburira abantu be. Maze arahaguruka akurikira Eliya, akajya amukorera.

 

ZABURI (Zab 16 (15), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11)

 

Inyik/ Uhoraho, ni wowe munani wanjye n’umugabane wanjye.

 

Mana yanjye, unyiragirire kuko ari wowe buhungiro bwanjye.

Uhoraho ndamubwiye nti “Ni wowe Mutegetsi wanjye.

Uhoraho, wowe munani wanjye n’umugabane wanjye,

uko nzamera ni wowe ukuzi.”

 

Ndashimira Uhoraho ungira inama,

ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa.

Uhoraho mpora muzirikana ubudahwema,

ubwo andi iruhande sinteze guhungabana.

 

Ni cyo gituma umutima wanjye unezerewe,

amagara yanjye akamererwa neza;

n’umubiri wanjye ukadendeza mu ituze;

kuko utazantererana ngo mpere ikuzimu,

kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe agupfana.

 

Nta mahirwe yandi nagira atari wowe.

Uzamenyesha inzira y’ubugingo,

hafi yawe ni ho haba umunezero usendereye,

iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira.

 

ISOMO RYA KABIRI

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyagalati (Gal 5, 1.13-18)

Bavandimwe, 1Kristu yaratubohoye kugira ngo tugire ubwigenge. Nimwemarare rero, mwirinde ko umutwaro w’ubucakara wakongera kubagonda ijosi. 13Mwebweho bavandimwe, mwahamagariwe ubwigenge. Gusa rero ubwigenge ntibukabere umubiri urwitwazo, ahubwo umwe abere undi  umugaragu mugirirana urukundo. 14Kuko amategeko yose abumbiye muri iri jambo rimwe rukumbi ngo “Uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe.” 15Naho niba mushihana, mugacagagurana, muramenye ntimuzamarane. 16Mureke mbabwire : Roho nabayobore, ni bwo mutazakora ibyo umubiri urarikira. 17Kuko umubiri urarikira ibirwanya Roho, na Roho igakurikirana ibyo umubiri wangira. Ibyo byombi koko birazirana, ku buryo namwe mutagenza uko mwishakiye kose. 18None rero niba muyoborwa na Roho, nta bwo mukigengwa n’amategeko.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (1 Sam 3, 9 ; Lk 9, 60)     

 

Alleluya Alleluya.

Uyu munsi Nyagasani araduhamagara :

Tumukurikire tujye kwamamaza Inkuru Nziza.

Alleluya.

 

IVANJILI                

 

+ Luka (Lk 9, 51-62)

51Igihe cya Yezu cyo kuvanwa ku isi cyari cyegereje, nuko yiyemeza adashidikanya kujya i Yeruzalemu. 52Yohereza integuza ngo zimubanzirize imbere. Baragenda binjira mu rusisiro rw’Abanyasamariya kumuteguriza. 53Ariko ab’aho banga kumwakira, kuko yajyaga i Yeruzalemu. 54Babiri mu bigishwa be, Yakobo na Yohani, babibonye baravuga bati “Nyagasani, urashaka se ko dutegeka umuriro, ukamanuka mu ijuru ukabatsemba ?” 55We rero arahindukira, arabatonganya cyane. 56Nuko baboneza bajya mu rundi rusisiro.

 

57Igihe bari mu nzira bagenda, umuntu umwe aramubwira ati “Nzagukurikira aho uzajya hose.” 58Yezu aramusubiza ati “Imihari igira amasenga, n’inyoni zo mu kirere zikagira ibyari ; naho Umwana w’umuntu we ntagira aho arambika umutwe.” 59Yezu abwira undi ati “Nkurikira.” We aramusubiza ati “Reka mbanze njye guhamba data.” 60Yezu aramubwira ati “Reka abapfu bahambe abapfu babo ; naho wowe genda ujye kwamamaza Ingoma y’Imana.” 61Undi na we ati “Mwigisha, nzagukurikira ariko reka mbanze njye gusezera ku bo mu rugo.” 62Yezu aramusubiza ati “Umuntu wese watangiye guhinga agasubiza amaso inyuma, uwo ntakwiye gukorera Ingoma y’Imana.” 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »