Inyigisho ku Cyumweru cya X, C

Amasomo yo kuri iki cyumweru aradushyira imbere urupfu n’uburyo rudutera akababaro n’agahinda tugasigara twibaza impamvu Imana yemeye ko ibyo bibaho. Ivanjili iratwereka Yezu agirira impuhwe umugore w’umupfakazi wari wapfushije umuhungu we w’ikinege, maze akamubwira amuhumuriza ati “Wirira!” Amasomo y’uyu munsi arifuza kutwumvisha uburyo urupfu turugendana ariko ko ukwemera dufite, nubwo kutatubuza gupfa, ruduha icyizere cy’izuka no kubaho nyuma y’urupfu.

 

Ari mu Isomo rya mbere ari no mu Ivanjili, abari bapfuye barongera kugarurirwa ubuzima, ariko ikindi gihe kizagera bongere guhura n’urupfu kuko arirwo maherezo y’ubuzima bwacu kuri iyi si. Uku gusubizwa ubuzima twumvise ariko, ni uburyo bwo kutubwira ko n’ubwo urupfu ruriho kandi rukaba rudutegereje, ntabwo arirwo rufite ijambo rya nyuma k’ubuzima bwacu. Imana nyir’ububasha niyo yonyine ishobora kudusubizamo umwuka tukongera kuba bazima. Iyo Mana rero niyo nyir’ubuzima, niyo ituma tugira impagarike n’ubugingo, niyo ituma urupfu rudashobora kudutera ubwoba.

 

Ukwemera niho kubera ingenzi, kuko gutuma tubaho tuzi ko uwo tubereyeho ashobora byose. Nubwo buri muntu wese atunguka mu maso y’urupfu ari wenyine, agahangara urwo rugamba rukomeye kandi rutoroshye nta wundi umufashije, nk’uko umwanditsi w’umufransa igihe yari atangiye gusamba yabivuze ati “noneho ubu ngubu nitwe babiri turebana (we n’urupfu)”, ukwemera gutuma duhangara urwo rugamba twizeye Yezu wazutse mu bapfuye maze tugakizwa n’izuka.

 

Ubuzima bwacu rero ntibwabereyeho kuzima, ahubwo bwaremewe kuba ab’Imana no kubana nayo.

 

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »