Inyigisho ku Cyumweru cya IV cya Pasika, C

Umunsi  mpuzamahanga wo gusabira ihamagarwa muri Kiliziya.


Amasomo: Int  13, 14.43-52; Zab 99, 1-2,3,5; Hish 7, 9.14b-17; Yh 10, 27-30

 

“Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi na zo zikankurikira”(Yh 10, 27).


Bavandimwe, ntore z’Imana, turacyahimbaza ibirori bya Pasika. Mu byishimo bya Pasika, duhimbaza Yezu Kristu wapfuye akazukira kudukiza. Pasika ni ryo shingiro ry’ubuzima bwacu ababatirijwe mu rupfu n’izuka bya Kristu. Uyu munsi Yezu aratwiyereka nk’umushumba mwiza. Natwe abakristu muri iki cyumweru, mu maparuwasi hakozwe noveni yo gusabira uguhamagarwa. Yezu Kristu yigishije abantu guhinduka no kurangamira Imana kuko ari yo bakesha ubuzima. Igihe cye kigeze cyo gusubira kwa Se yasigiye uwo murimo Intumwa yitoreye maze nazo ziwusigira abazizunguye, aribo abepiskopi n’abafasha babo: Abapadiri n’abadiyakoni.


 Muri iki gihe ntawakwihandagaza ngo avuge ko iyogeza butumwa ryarangiye, ko atari ngombwa ko Nyagasani ahamagara abandi bajya kogeza Inkuru Nziza y’umukiro kandi hari benshi ku isi bataramenya Ivanjili ya Kristu.


Muri iki gihe Kiliziya yugarijwe n’insobekerane y’ibibazo, haba muri Kiliziya no hanze yayo, buri muyoboke wa Kristu amurikiwe na Roho Mutagatifu umurikira imitima yacu arasabwa kubaho arangamiye Kristu, kandi akabitoza n’abandi. Bitagenze gutyo twaba tumeze nk’uwurira igiti yagera hejuru agatangira gutema ishami yicariye. Byanze bikunze azahanukana naryo, ariko igiti n’iyo cyahungabana ntikizagwa kuko gishinze imizi mu butaka. Kiliziya Yubakiye ku ibuye nsanganyarukuta ryajugunywe n’abubatsi, ariko yarazutse ni muzima ubuziraherezo. Ni we Mushumba mwiza, umenya intama ze.


Mu Isomo rya mbere, mu gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa, turabona abakristu ba mbere bashishikarira gukoranira hamwe ngo bumve Ijambo ry’Imana. Pawulo na Barinaba ikibashishikaje ni uko intama baragijwe zigaburirwa Ijambo ry’ubuzima, Ijambo rikiza rya Yezu Kristu wazutse. Koko Ijambo rya Kristu ni urumuri rumurikira abari mu rugendo rugana umukiro dukesha uwazutse. Niyo mpamvu tubona abantu benshi babyiganira gutega amatwi inyigisho z’Intumwa kuko inyigisho z’Abayahudi zuzuye icuraburindi. Niyo mpamvu bazasebya inyigisho z’Intumwa ndetse bakanazitoteza kugeza n’aho bazica, Inkuru nziza izarushaho kwigarurira imitima ya benshi. Abakristu b’ikubitiro bemeye Ijambo ry’Imana kandi bararidushyikiriza. Naho abayahudi, bo bagenerwamurage banze kwakira Umukiza bityo bivutsa umukiro. Nguko uko Inkuru nziza yashyikiriye abanyamahanga aribo twebwe ababatijwe tukemera Inkuru Nziza. Ariko iyo usomye witonze iri Somo wibaza uko twakira Yezu Kristu mu buzima bwacu. Aho ntitwaba dusoma cyangwa tukumva Ijambo ry’Imana, ariko ntidukore urugendo rukomeye rwo guhura na Kristu? Uwahuye na Kristu aramwakira, akamutuza iwe, bakagira uko bashyikirana. Umusore n’umukobwa bitegura kuzarushinga bafite uko bahuza urugwiro bitambutse inshuti zisanzwe. Ese wowe Yezu Kristu wumva ko ari inshuti yawe magara, cyangwa se ni wawundi ukubuza kwisanzura kuko igitsure cye kikubuza gukora ibyo wishakiye, maze ugashimishwa no gukimirana wigira kure aka wa mwana w’Ikirara (Lk 15, 11-31).


Iyo twitaruye urumuri tugendera mu mwijima maze tugatangira guhwitagira twitura hasi, ariko iyo tugarutse tukumvira abashumba tugendera mu rumuri, ibyishimo n’umunezero bikongera gusagamba mu buzima bwacu. Iyo turi hafi ya Nyagasani turegerana, tugasabana; iyo twitaruye Nyagasani turatana amahoro akaba make. Tumera nka  ka gatama k’umururumba gaca mu rihumye umushumba kakajya kure, maze kagera aho katazi kagatangira kurorongotana. Ngako kafashwe mu bihuru karatama cyane, kasimbuka kakitura mu birombe by’amazi, ku mabuye n’ahandi. Iyo uwo mushumba atari umucancuro abuze iyo ntama, ntaterera inkoni ku rutugu ngo acyure izisigaye, ahubwo ahangayikishwa n’iyo ntama yabuze. Nuko agatangira kuzenguruka aho akeka hose atama ngo wenda ka gatama kamvumva akamenya aho gaherereye akakazana, akagashyira mu zindi. Iyo abonye ako gatama, agaterera ku bitugu maze agacyura yishimye. Iyo ageze mu rugo arakomora akakitaho kugeza igihe gakiriye. Ngibyo ibyishimo bitaha mu ijuru kubera umunyabyaha umwe wisubiyeho kurusha intungane 99 zidakeneye kwisubiraho. Nguwo umushumba mwiza, Yezu Kristu Umenya intama ze.


Mu Ivanjili ya none Yezu arashishikariza abo bose batorerwa kumushumbira kurushaho kuba koko abashumba beza bamenya kwita ku bo Nyagasani yabaragije. Yezu ni umushumba mwiza ukunda kandi witangira intama ze. Yezu yatwitangiye ku buryo ndengakamere igihe yemeye kurambura amaboko ku musaraba agapfira mu gihirahiro. Ngiyo ishusho yaranze abumvise neza inyigisho ze, Intumwa, abahowe Imana n’abandi bahitamo gusiga ikuzo ry’ubukungu, ubutegetsi n’icyubahiro bakiyegurira kwamamaza Inkuru Nziza mu mahanga no hanze y’imiryango bavukamo kubera Yezu mizero yabo. Yezu Kristu ntarobanura ku butoni, buri ntama arayizi, kandi ayitaho.


Natwe tugomba kugenza nka Kristu. Ariko rero buri mukristu na we afite icyo asabwa: gufasha abashumba kurangiza umurimo utoroshye bahamagariwe. Bavandimwe, tureke kuba ibirura cyangwa ya nka yica umushumba kandi icyo agamije ari ukuyishakira ubuzima buzira umuze. Bashumba, tumenye gushumbira Yezu Kristu tutarumanza izo twaragijwe, maze umunsi umwe azabwire buri wese muri twe ati “Nuko nuko mugaragu mwiza wabaye indahemuka mu bigeragezo, ngwino wishimane na Shobuza”. Tugane Yezu Mushumba mwiza tumutakambire ngo atuyobore koko; tumusabe aduhe imbaraga z’umutima kugira ngo abo dushinzwe tumenye kubayobora ku mushumba mwiza, kandi atwoherereze abashumba babereye umuryango we Kiliziya. Dusabire abo bose bashaka gukorera Imana nta buryarya ngo bemere kurangamira Yezu ubahamagara.


Turagusaba dukomeje ngo wohereze abakozi mu murima wawe; Nyagasani, gobora abasaseridoti n’abandi biha Imana muri Kiliziya yawe. Ba ari wowe witorera kandi wihamagarira mu muryango wawe, abo uruzi bakwiye gukora mu murima wawe, ari wo Kiliziya Gatolika Ntagatifu wiremeye. Intore witoreye uzihe gukomeza inzira wazeretse ubutarora inyuma, hoye kugira ababyisukamo utabibatoreye, Nyagasani (…). Amen.

Mariya Mwamikazi w’Intumwa, udusabire.


Diyakoni Eugène IYAKAREMYE

Grand Séminaire Nyakibanda


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »