Inyigisho ku Cyumweru cya IV Gisanzwe, C

Amasomo: Isomo rya I: Yer 1, 4-5. 17-19

                   Isomo rya II: 1Kor 12, 31-13, 13

                   Ivanjili: Lk 4, 21-30

 

Bakristu bavandimwe, uyu munsi, umuhanuzi Yeremiya aratubwira iby‘ubutorwe bwe ndetse n‘uko agomba gusohoza ubutumwa bwe. Uhoraho aramubwira ati“Ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi; nakwitoreye utaravuka, nkugira umuhanuzi w‘amahanga.“ Aha twakwibukiranya ko Bibiliya Ntagatifu itubwira kenshi ko hari abo Uhoraho yitorera bataravuka ngo azabahe ubutumwa. Urugero ni Samusoni (Abac 13, 5), Yohani batisita (Lk 1, 15.41), Pawulo (Gal 1, 15), ariko cyane cyane Yezu Kristu (Lk 1, 35). Uhoraho arongera akamubwira ati “Ntuzareke bagutera ubwoba, kuko nubugira ari wowe, nzagutera guhinda umushyitsi imbere yabo.” Gusa ariko, agasoza amubwira ati “Bazakurwanya ariko ntibazagushobora,...humura turi kumwe ndagutabara.”

 

Ni nde Uhoraho atatoye akiri mu nda ya nyina? Ni nde ugomba guhanura? Ni nde utarahawe ubutumwa agomba gusohoza? Bavandimwe, dufatiye urugero ku muhanuzi Yeremiya, twebwe twese ababatijwe, tugomba kumenya ko amavuta twasizwe tubatizwa, ari ikimenyetso kitugaragariza ko dufite ubutumwa tugomba gusohoza, ari bwo kwamamaza Yezu Kristu dushize amanga kandi tubikora mu magambo no mu bikorwa. Amavuta ya Krisma dusigwa tubatizwa, ni amavuta yasigwaga abami, abahanuzi, n‘abasaseridoti. Natwe rero, igihe dusizwe ayo mavuta tuba tugomba guhera ubwo dutangira kumva ko tugomba kuba abahanuzi. Ariko se guhanura bivuga iki? Guhanura si ukuvuga ibizaba gusa, ahubwo ni ugutinyuka ukavugisha ukuri, ukavuga Ukuri. Kandi, ukuri tugomba guhamya ni kwa kundi Yezu yaje guhamya, nk‘uko na we abivuga aho agira ati “Cyakora icyo jyewe navukiye, kandi kikanzana ku isi, ni ukugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri, unyurwa n‘ukuri wese yumva icyo mvuga” (Yh18, 37).

 

Ukuri rero Yezu yatuzaniye, atwigisha kandi adusaba, gukubiye mu magambo twumvise mu Ivanjili: “Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye, akansiga amvuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangarize imbohe ko zibohowe, n‘impumyi ko zihumutse, n‘abapfukiranwaga ko babohowe, kandi namamaze umwaka w‘impuhwe za Nyagasani.” Nguko ukuri tugomba guhamya no kwamamaza igihe n‘imburagihe, ngiyo inkuru nziza tugomba gutangariza amahanga yose: Ko Imana ari umubyeyi udukunda, umubyeyi ugira impuhwe z‘igisagirane, kandi ko kwibera mu Mana bikaba ari byo bitanga amahoro. Ukuri ni icyo Imana ishaka. Ni ukubwira amahanga yose Yezu Kristu, bakamenya ko ari we ukwiriye kutubera imparagahinda. Tugatinyuka n‘abadashaka ko imbohe zibohoka, impumyi zigahumuka n‘abapfukiranwaga bakabohoka, tubagezaho ukuri n‘ubwo bo baba badashaka kukumva.

 

Umuhanuzi w‘ukuri ni wa wundi wemera kuryamira ubugi bw‘intorezo aho kuryamira ukuri! Ni wa wundi uhamya Yezu Kristu mu magambo no mu bikorwa ntacibwe intege n‘amagambo y‘urucantege (y‘abahakanyi n‘abataramenya), ndetse n‘imbere y‘abamutoteza agahagarara bwuma, akaba yagera n‘ubwo yemera guterwa amabuye kubera Yezu Kristu. Kandi ni koko, umwambari w‘umwana agenda nka shebuja! Yezu Kristu ati “Nta muhanuzi ushimwa iwabo.” Aya magambo y‘Umwami wacu aratwibutsa ingero zimwe na zimwe z‘abahanuzi b‘Umusumbabyose bagiye bicwa nabi (cyane cyane batewe amabuye) bazira ubutumwa bwabo, kandi bakicwa na bene wabo. Aha twakwibuka cyane cyane Yohani Batisita waciwe umutwe azira kuvuga ukuri (icyo Imana ishaka). Twibuke ariko na none ko n‘umwami wacu Yezu Kristu, amasaha make mbere y‘uko apfira ku musaraba, yakubiswe cyane na bene wabo, bamupfutse mu maso, maze uko bamukubise, bati “Ngaho fora: ni nde ugukubise?” (Lk 22, 63-65). Ni nk‘aho bakamubwiye bati “Umva ko uri umuhanuzi, ngaho vuga ugukubise!” Urupfu yapfuye rwo turaruzi, ubwo abagombaga kumwakira neza no kumwumva  ari bo bamwishe urw‘agahomamunwa!

 

Bavandimwe, Ivanjili y‘uyu munsi irashaka kutwibutsa uburyo Yezu yaje mu be ariko abe bakanga kumwakira, igatangira ityo no kuduhishurira urwango bazamwanga kugera ubwo bamubambye ku musaraba. Uyu munsi bamusohoye mu mugi wabo bamujyana ku manga y‘umusozi, bashaka kumuroha! Baramuziza iki? Baramuziza ko ababwiye ukuri (icyo Imana ishaka), kandi akababwiza ukuri. Burya ngo ukuri kuraryana! Mu by‘ukuri, mu gutanga urugero ku banyamahanga Imana yagendereye (ikabakiza): umupfakazi w‘i Sareputa wo mu gihuga cya Sidoni, na Nahamani w‘Umusiriya, arabahishurira ko Imana idatoranya, mbese ko ikunda abantu bose kimwe, igasanga abemeye kuyifungurira imitima yabo bose nta mupaka.

 

Arashaka kubahishurira ko atari Mesiya bari bategereje (Mesiya wagombaga kuza agobotora Abayisiraheli bari bashikamiwe n‘abaromani bari barabakolonije), ahubwo ko ari Mesiya w‘abantu bose, wazanywe no kudukura ku ngoyi ya Sekibi (Sekibi utwica nabi yica roho zacu tukabura ubuzima nyabuzima!). Bo rero, kubera urwango bagiriraga abanyamahanga ntibashaka kumva iyo mvugo. Bagiye kumuroha, ariko Uhoraho ari kumwe na we, nk‘uko yabisezeranyije Yeremiya (ugenura Yezu Kristu Umuhanuzi uruta abandi, cyangwa se, umuhanuzi ukomeye nk‘uko bamwe mu bayahudi bamwemeye bamwitaga) agira ati: “ Bazakurwanya ariko ntibazagushobora,...humura turi kumwe ndagutabara.”

 

Ngayo amagambo meza, natwe abakristu b‘iki gihe twari dukwiye kujya duhora tuzirikana, bityo bikadutera imbaraga zo kwamamaza ukuri dushize amanga, tukavuga Yezu Kristu tutarya iminwa. Hakenewe abahanuzi badatinya. Bakwemera no kumena amaraso yabo igihe bibaye ngombwa! Kandi ibyo Nyagasani yadutegetse gushyira imbere turabizi: ni ukuri, ni Yezu Kristu-Rukundo, ni urukundo nk‘umugenzo mwiza uruta iyindi yose nk‘uko Mutagatifu Pawulo intumwa yabitubwiye mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti!

 

Ntacyari gikwiye rero kudutandukanya n‘urukundo rwa Kristu. Byaba ibitotezo, yewe n‘urupfu ntirukwiye kudutandukanya n‘urwo rukundo kuko Yezu twahisemo yarutsinze, rukaba nta rubori rukigira, ahubwo rukatubera umuryango tugomba kunyuramo dusanga uwatwiguranye tukaronka ubuzima, kandi akazukira kuduha ubugingo bw‘iteka. Icyo adusaba rero uyu munsi, ni ukwemera kumukurikira dutwaye n‘imisaraba yacu, tukirinda kumukurikira dukebaguza. Tukagenda nta gusubiza amaso inyuma,...!

 

Uyu munsi arabwira buri wese ati “Ibuka rero ibyo wahawe n‘ibyo wumvise, ubikomereho kandi wisubireho“ (Hish3, 3), akongera ati “Nzi neza ibikorwa byawe: ntukonje kandi ntunashyushye. Iyaba nibura wari ukonje cyangwa ushyushye! None rero ubwo uri akazuyazi, ukaba udakonje kandi udashyushye, ngiye kukuruka uve mu kanwa kanjye.“ (Hish3, 15-16) Bavandimwe basangirangendo, ndangije nifuriza buri wese kuba umuhanuzi w‘ukuri, umuhanuzi ushira amanga akamamaza ubutumwa yahawe igihe n‘imburagihe! Mugire icyumweru cyiza!

 

Diyakoni Damien HAKIZIMANA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »