Amasomo ku Cyumweru cya IV Gisanzwe, C

ISOMO RYA MBERE

 

Igitabo cy’Umuhanuzi Yeremiya (Yer 1, 4-5.17-19)

 

4Uhoraho yambwiye iri jambo ati 5“Ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi ; nakwitoreye utaravuka, nkugira umuhanuzi w’amahanga. 17Naho wowe kenyera ukomeze, uhaguruke maze ubamenyeshe ibyo ngutegetse kubabwira. Ntuzareke bagutera ubwoba, kuko nubugira ari wowe, nzagutera guhinda umushyitsi imbere yabo. 18Jyewe uyu munsi nkugize nk’umurwa ukomeye, inkingi y’icyuma, cyangwa nk’inkike y’umuringa imbere y’igihugu cyose, imbere y’abami ba Yuda, abatware bayo, abaherezabitambo bayo n’abatuye igihugu bose. 19Bazakurwanya ariko ntibazagushobora – uwo ni Uhoraho ubivuze – humura turi kumwe ndagutabara.”    

 

ZABURI (Zab 71 (70), 5-6b, 7-8, 15ab.17, 19.6c)

 

Inyik/ Mana yanjye, iminsi yose nzamamaza ubutwari bwawe n’agakiza kawe.

 

Ni wowe mizero yanjye Nyagasani,

Uhoraho, ni wowe niringira kuva mu buto bwanjye.

Narakwisunze kuva nkivuka,

unyitorera nkiva mu nda ya mama.

 

Abenshi baketse ko wamvumye,

kandi ari wowe buhungiro bwanjye.

Umunwa wanjye wuzuye ibisingizo byawe,

iminsi yose ndirimba ikuzo ryawe.

 

Nzatangaza ukuntu uri indahemuka,

iminsi yose namamaze agakiza kawe.
Mana, wanyiyigishirije kuva mu buto bwanjye,

na n’ubu ndacyarata ibyiza byawe.

 

Mana, ubudahemuka bwawe burahebuje,

wowe wakoze ibintu by’agatangaza.

Mana, ni nde uhwanye nawe ?

Ni cyo gituma nzahora ngusingiza.

 

ISOMO RYA KABIRI

 

Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyakorinti ( 1Kor 12, 31 ; 13, 1-13)

 

Bavandimwe, 12,31nimuharanire ingabire zisumbuye, kandi ngiye kubereka izitambutse zose. 13,1N’aho navuga indimi z’abantu n’iz’abamalayika, ariko singire urukundo, naba ndi nk’icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. 2N’aho nagira ingabire y’ubuhanuzi, ngahishurirwa amayobera yose n’ubumenyi bwose ; n’aho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyigura imisozi, ariko ndafite urukundo, ntacyo mba ndi cyo. 3N’aho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, n’aho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo mfite, nta cyo byaba bimariye.

 

4Urukundo rurihangana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari ; urukundo ntirwirarira, ntirwikuririza ; 5nta cyo rukora kidahwitse, ntirurondera akari akarwo, ntirurakara, ntirugira inzika; 6ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n’ukuri. 7Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rwizera byose, rukihanganira byose.

 

8Urukundo ntiruteze gushira. Ubuhanuzi se ? Buzashira. Indimi zo se ? Zizaceceka. Ubumenyi se ? Buzayoka. 9Koko ubumenyi bwacu buracagase, kimwe n’uko ubuhanuzi bwacu bucagase. 10Igihe rero ibyuzuye bizahinguka, iby’igicagate bizazimira ! 11Mu gihe nari umwana navugaga ay’abana, ngatekereza nk’abana, nkazirikana nk’abana ; aho mbereye umugabo nikuyemo ibya rwana byose. 12Ubu ngubu turasa nk’abarebera mu ndorerwamo ku buryo budafututse, ariko hari igihe tuzarebana imbonankubone. Ubu ngubu ibyo nzi biracagase, ariko icyo gihe nzamenya nk’uko nzwi. 13Kugeza ubu ukwemera, ukwizera n’urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko icy’ingenzi muri byo ni urukundo.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 67 (66), 3)

 

Alleluya Alleluya.

Guhera mu burasirazuba kugera mu burengerazuba,

amahanga yose azamenya ko Imana yacu ari yo ikiza.

Alleluya.

 

IVANJILI                

 

+ Luka (Lk 4, 21-30)

 

Mu isengero ry’i Nazareti, nyuma y’isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Izayi, 21Yezu arababwira ati “Ibiri mu isomo mumaze kumva, mumenye ko byujujwe uyu munsi.” 22Bose baramushima, kandi batangazwa n’amagambo y’ineza yababwiraga. Ni ko kuvuga bati “Uyu si mwene Yozefu ?” 23Yezu arababwira ati “Nta gushidikanya mugiye kuncira wa mugani ngo ‘Muganga, banza wivure ubwawe !’ Twumvise ibyo wakoreye i Kafarinawumu byose, ngaho bikorere na hano iwanyu.”

 

24Yungamo ati “Ndababwira ukuri : nta muhanuzi ushimwa iwabo. 25Ndababwiza ukuri rwose : hariho abapfakazi benshi muri Israheli mu gihe cya Eliya, ubwo imvura yamaraga imyaka itatu n’amezi atandatu itagwa, inzara ikoreka igihugu cyose; 26nyamara muri bo nta n’umwe Eliya yoherejweho, uretse umupfakazi w’i Sareputa ho mu gihugu cya Sidoni. 27Hari kandi n’ababembe benshi muri Israheli mu gihe cy’umuhanuzi Elisha; nyamara muri bo nta n’umwe wakijijwe, uretse Nahamani w’Umusiriya.” 28Abari mu isengero bumvise ayo magambo bose barabisha, 29nuko bahagurukira icyarimwe bamusohora mu mugi wabo, bamujyana hejuru y’imanga y’umusozi umugi wabo wari wubatseho bagira ngo bahamurohe. 30Nyamara we abanyura hagati arigendera.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »