Inyigisho ku Cyumweru cya III Gisanzwe, C

Amasomo tuzirikana: Neh8,1-4a.5-6.8-10;Zab18,8-10.15;1Kor 12,12-30;Lk 1,1-4;4,14-21

 

Ijambo ryawe Mana Nyir`ubutagatifu ni irinyakuri(Yak1,18) irinyabuzima (1Pet1,23) kandi ribeshaho buri wese uriyobotse wowe Mana y`Intabera (Yak1,21) ! Ritera kwizera, rirabohora, rirazibura, riratumurikira (Rom1,6)!  Turifuza kuritega amatwi kugira ngo ritumare intimba, kwiheba n`indi mihangayiko yose yo muri iyi si kuko ariryo ryonyine rishobora kudukiza!Hamwe na Petero tugire tuti : “Nyagasani twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y`ubugingo bw`iteka!”(Yh6, 68)


Nshuti za Kristu na Kiliziya ye, kuri icyi cyumweru cya gatatu gisanzwe , amasomo matagatifu aradufasha kuzirikana ku mumaro ndasimburwa w`Ijambo ry`Imana mu buzima bwacu nk`abemera. Ijambo ry`Imana ritanga ihumure kandi rikarema bundi bushya imitima yashyengutse. Mu isomo rya mbere igitabo cya Nehemiya kibisobanura neza. Ahagana mu mwaka wa 538 mbere ya Yezu nibwo umuryango wa Israheri watahutse uvuye  i Babiloni aho wari warajyanywe bunyago muri 587. Bageze iwabo basanze ari amatongo: ingoro y`Uhoraho yari yarashenywe muri 587 mbere ya Kristu, ibihugu bibaturiye nabyo ntibyari biboroheye dore ko byari byaranabasahuye,nta mwami,… Imbere y`ibi bibazo byose uyu muryango wibazaga niba koko umukiro wahanuwe kuva kera  uzuzuzwa. Nguko ukwiheba, amarira n`amaganya ndetse n`ibindi bibazo binyuranye muri bo. Nehemiya yafashije uyu muryango kongera kubaka umurwa muhire naho Ezira abafasha kongera gusobanukirwa n`ukwemera kwabo gushyingiye ku mategeko.


Mu rwego rwo kubarema umutima , Nehemiya umwe mu bayobozi babo b`imena b`icyo gihe yongeye kubakusanyiriza ku mbuga,dore ko nta ngoro bari bafite, maze abasomera igitabo cy`amategeko bari barasigiwe na Musa nkuko Uhoraho yari yarayamuhaye ku musozi wa Horebu! Iri tegeko ryari ryanditswe mu rurimi rw`igihebureyi. Nyamara imyaka igera hafi kuri 50 bamaze i Babironi bari baribagiwe urwo rurimi ahubwo bavuga icyaramu ! Niyo mpamvu twumvise ko byatwaye hafi umunsi wose bitewe ko byasabaga ko babasobanurira(Neh8,7). Ngo basobanurirwe ibyishimo birenze birabasaga niko kwishima kuko bongeye kumva ko Uhoraho akiri kumwe nabo. Impamvu barize ni uko bumvise ko barenze ku masezerano bagiranye n`Uhoraho maze bikabaviramo ibibazo. Ijambo twumva buri gihe niritubere impamvu yo guhinduka kuko buri gihe ritwereka ko hari intambwe dusabwa gutera mu bukristu bwacu. Ijambo ry`Imana niryo tara ryacu. Ritwereka ukuri by`umwihariko ububi bwacu ndetse n`icyo gukora. Ijambo ry`Uhoraho ni indakemwa riramira umutima , ni irinyakuri kandi ryungura ubwenge ucisha make, riraboneye ndetse rinezeza abaryumvana umutima utaryarya (Zab 18,8-9)


Ijambo ry`Imana iyo turisomana ukwemera riduha ibyishimo. Niyo mpamvu Ezira yahamagariye umuryango kongera gukoresha umunsi mukuru kuko bari bahinduye imyumvire; bumvise ko Uhoraho akiri kumwe nabo nyuma y`ibyago banyuzemo i Babiloni. Ijambo ry`Imana riduha kongera kwemera ndetse no kwizera maze tukamenya koko ko Nyagasani ariwe mbaraga zacu uko bwije n`uko bucyeye. Ese usoma Bibiriya ute?Ese iyo buri cyumweru usobanuriwe iryo jambo uba wasomewe uryakira ute? Rigutera ibyishimo se?Ntibikwiye ko ijambo ry`Imana riduhinguranya maze ngo ridusige uko riba ryadusanze.  

Mu Ivanjili twongeye kumva umumaro w`iri jambo ry`Imana nkuko Yezu ubwe yabitangaje mu rusengero i Nazaleti maze ubuhanuzi bwa Izayi buba burujujwe: “Roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta agira ngo ngeze Inkuru nziza ku bakene, ntagarize imbohe ko zibohowe,n`impumyi ko zihumutse, n`abapfukiranwaga ko babohowe, kandi namamaze umwaka w`impuhwe za Nyagasani” .Mu Isezerano rya kera abami basigwaga amavuta kuko bategekeraga Uhoraho umuryango we. Izayi yerekana ko n`umuhanuzi w`Uhoraho ko yasigwaga amavuta kimwe n`umwami. Uwasizwe yabaga abaye intore n`umugaragu w`Imana. Nyamara uyu muryango wari utegereje umwami, intore isumba izindi zose ariyo Kristu bivuga uwasizwe. Yezu waje mu isi ku munsi wa Noheli , yaje kuzuza ibyanditswe. Yuzuza amategeko ya Musa n`ubundi buhanuzi bwamubanjirije kuko we ubwe ari Jambo w`Imana wigize muntu. Mu gukiza isi Yezu akoresha ijambo. Ijambo Yezu yatuzaniye ntiryanditse ku bimanyu by`amabuye nk`iryahawe Musa ahubwo riri mu mitima yacu.

 

Iryo jambo ribohora ababoshwe na sekibi,rihumura amaso y`imitima maze tukabona ukuri, rizibura amatwi y`imitima yacu, kandi ni irinyampuhwe. Uyu mwaka wa 2013 nutubere umwaka w`impuhwe za Nyagasani. Ni byo koko :“Ijambo ry`Imana ni irinyabuzima, ni irinyabushobozi kandi rityaye kurusha inkota y`amugi abiri. Riracengera kugeza aho umutima n`ubwenge bitandukanira hagati y`ingingo n`imisokoro;rigasobanura ibyifuzo n`ibitekerezo byihishe muri muntu”(Heb4,12-13)


Impuhwe z`ibanze Yezu yatugiriye ni uko yatubumbiye muri Kiliziya ye nkuko Pawulo mutagatifu yabitwibukije mu isomo rya kabiri. Turi abantu banyuranye, b`imitekerereze itandukanye ariko Kristu umukiza wacu ni umwe rukumbi. Kuba tunyuranye muri byinshi nibitubere impamvu yo kuzuzanya kuko nta wigira kandi abantu ni magirirane ndetse kubaho ni ukubana. Mu gusaba ubumwe bw`abakristu , Yezu aratwibutsa ko ubu bumwe ariwe wenyine bugomba kubakiraho nkuko nawe ubwe yabisabye Data ati : “Bose babe umwe”(Yh17). Dusabe Roho w`Imana atuyobore muri iyi nzira turimo y`ubumwe bw`abemeye Kristu!

Muri batisimu nawe wasizwe amavuta ndetse no mu gukomezwa wongera gusigwa krisma (Bivuga Kristu) maze uhabwa ubutumwa bwo kwamamaza ko Kristu yapfuye kandi akazuka, ko Kristu ari umucunguzi, ko ariwe rumuri rwacu n`amizero yacu! Kristu niwe mukiro wacu!


Kuri iki cyumweru Kiliziya gatolika mu Rwanda irizihiza umunsi w`urubyiruko. Muri uyu mwaka, Papa asaba urubyiruko kuzirikana kuri iyi nsanganyamatsiko : “Nimugende mwigishe amahanga yose(Mt28,19). Nta kindi rero cyo kwigisha kitari ijambo ry`Imana. Nimugende mutangaze umwaka w`impuhwe ze mubohora ababoshye ku mutima,muhumura abatabona ukuri ndetse mutabare abumvirana. Mube hafi impfubyi n`abapfakazi n`abandi batagira kivurira. Muri ibi bihe Yezu dukurikira arifuza ko urubyiruko rwayoborwa n`Ijambo rye kuko aho guhibibikana muri byinshi icy`ingenzi ar`icyo. Hirya no hino mu maparuwasi tubifurije umunsi mwiza; umunsi wo gutega amatwi ijambo ry`Imana kandi tukarishyira mu bikorwa.Ibyo nibyo bizatuganisha ku bumwe bwacu tumaze iminsi dusaba!


Mbaragije Umubyeyi Bikira Mariya we wateze amatwi Ijambo ry`Imana kandi akemera ko rimwuzurizwaho! Ushobora byose nabahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen!

 

Diyakoni Dominique Savio MUNDERE

SEMINARI NKURU YA NYAKIBANDA

DIYOSEZI BYUMBA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »