Inyigisho Icyumweru cya IV cya Adiventi, C

Amasomo:

Isomo rya mbere: Mik 5, 1-4a

Zaburi: 79, 2. 3bc, 15-16, 18-19

Isomo rya kabiri: Heb 10, 5-10

Ivanjili: Lk 1, 39-45

 

INYIGISHO:

Imana yateguriye muri Mariya, umuja wayo w’intamenyekana no mu muryango w’insuzugurwa kurusha indi miryango ya Yuda, umubiri w’umwana wayo Kristu, waje gusendereza isi Roho we utanga amahoro

 

Bavandimwe, amasomo Kiliziya yaduteguriye kuri iki cyumweru cya kane cya Adiventi umwaka C, arongera kuducira amarenga ku buryo tugomba kwitegura kwakira Yezu uza gutura mu mitima yacu, tukamwakirana ubwiyoroshye bw’umutima. Uyu mugenzo wo kwiyoroshya ugomba kugaragarira mu isano muntu afitanye n’Imana, ndetse n’iyo afitanye na mugenzi we. Iyo ni yo ngingo nyamukuru tugiye kuzirikanaho tugendeye ku masomo y’uyu munsi: Isano muntu afitanye n’Imana ndetse na mugenzi we, n’icyo ayo masano adusaba nk’abakristu.

 

Bavandimwe, muntu ntiyaremewe kuba wenyine yigunze hano kuri iyi si, ahubwo agomba gusabana n’abandi. Uko gusabana n’abandi biri ukwinshi ariko amasano abantu bashobora kugira akaba abumbiye muri aya atatu:

- Isano muntu agirana n’Imana;

- Isano muntu agirana na bagenzi be;

- Isano muntu agirana n’isi.

Tubanze twiyumvishe amasomo y’uyu munsi ndetse n’abayavugwamo kugirango dushobore kubona isano hagati yabo ubwabo, hagati yabo n’Imana, ndetse no hagati yabo n’isi:

Mu ivanjili baratubwiramo abagore babiri bose bafite ibyo bahuriyeho:

Elisabeti: n’ubwo ageze mu za bukuru kandi akaba yari ingumba, yasamye ku buryo bw’igitangaza bimutera ibyishimo kubera ko yabonaga ubugumba bwe nk’umuvumo ari nako umuco w’abayahudi wabifataga. Ngo amaze gusama yamaze amezi atanu atajya ahagaragara (Lk 1, 24), ibi bikagaragaza ko gutwita kwe yabigize ibanga.

Mariya : ni umwari ukiri muto. Ariko n’ubwo ari isugi na we aratwite. Afite na we ibanga yihariye ryo gutwita nta mugabo afite (abonanye na we) bityo akaba atwite umwana w’Imana kuko yasamye kubwa Roho Mutagatifu. Uyu mwari twamubwiwe mu ncamarenga mu isomo rya mbere (Mik 5, 2).

 

Amasomo y’uyu munsi aratubwira kandi abo aba bagore batwite :Yezu Kristu na Yohani Batisita. Bamenyanye bataravuka, ukuvuka kwabo kukaba ari iyuzuzwa ry’ubuhanuzi (reba Mal 3,23-24; Mt 17,10-13; Mik 5,1; …)

 

Isano muntu agirana n’Imana: Muntu afitanye isano n’Imana mbere na mbere kuko yaremwe mu ishusho ryayo kandi akaba yararemewe gukora ugushaka kw’Imana no gusingiriza Imana mu bikorwa bye. Icyakora Imana muri rwa rukundo rwayo rutagereranywa ni yo ifata iya mbere mu kwisanisha na Muntu, kugirango muntu aronke byose abikesha impuhwe z’Imana. Ni yo mpamvu isano cyangwa umushyikirano tugirana n’Imana uza mbere y’umushyikirano cyangwa isano tugirana na bagenzi bacu, nk’uko itegeko rya mbere riruta ayandi ari ugukunda Imana, irya kabiri rikaba gukunda mugenzi wawe (Mt 22, 37-39). Mu Ivanjili y’uyu munsi, mbere y’uko Mariya na Elizabeti bahura, babanje kugirana umubano wihariye n’Imana, mbere na mbere kuko yabaremye mu ishusho ryayo, maze igihe kigeze yongera kubagaragariza impuhwe zayo umwe atwitira muza bukuru kugirango uwo atwite ategurire amayira uwasamwe kubwa Roho Mutagatifu maze Imana ikamutegurira Umubiri mu nda y’Umukobwa w’Isugi : Mariya.

 

Isano muntu agirana na bagenzi be : Aho Mariya amariye gushyikirana n’Imana muri ubwo buryo, yanze kwihererana ibyo byishimo, ubwo buntu Imana yamugiriye. Mu ivanjili ya none baratubwira uko yashyikirije ibyo byishimo umuryango wa Zakariya na Elisabeti mubyara we, ibyishimo bitagaragariye inyuma gusa, ahubwo byagaragariye no mubo bari batwite. Mu gutwita kwabo ntaho Luka atubwira ko umwe yari yaramenye ko undi atwite, usibye Mariya wabwiwe na Malayika ko Elizabeti atwite, akaba ari nabwo yihutiye kujya kumusura. Guhura kw’aba bagore kwatumye n’abo batwite bahura: Yezu na Yohani. Yohani yisimbizanyije ibyishimo mu nda ya nyina, bigaragaza ko yamenye Yezu kubwa Roho Mutagatifu, ari na we wahishuriye Elizabeti ibyerekeye Mariya n’umwana yari atwite (Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba: Lk 1, 45 ), bityo huzuzwa ibyo Malayika yari yarabwiye Zakariya amubonekera ati : “…azuzura Roho Mutagatifu akiri mu nda ya nyina” (Lk 1, 25). Elizabeti yabaye umugore wa mbere uhamije ko Yezu ari Imana igihe avuze ati: “Mbikesha iki kugirango Nyina w’umutegetsi wanjye angenderere!” bityo anahamya ko Mariya ari Nyina w’Imana.

 

Nk’uko Mariya yagiye gusura Elizabeti amushyiriye ibyo byishimo n’inkuru nziza y’amahoro, agiye no kumufasha mu mirimo itandukanye atari agishoboye gukora, ni nako natwe abari mu rugendo hano ku isi, atuzanira Yezu Kristu kugirango tugire amahoro, umunezero n’ibyishimo. Aho Yezu ageze ahatera amahoro, ibyishimo n’umunezero. Ng’uwo uwo abayisiraheri bari bategereje, uwo umuhanuzi Mika yavugiye mu ncamarenga, ugomba kuza kugirango abagarurire amahoro n’ubwigenge.

 

Nyamara nk’uko abayisiraheri bose batakiriye iyo Nkuru Nziza ya Yezu Kristu, bityo ibyiza abazaniye bakabyitesha, ni nako natwe mu gihe cyacu twitesha ayo mahoro n’ibyishimo igihe tumwimye umwanya mu buzima bwacu. Abayisiraheri bari bategereje umwami uza atsemba abanzi babo, nyamara Yezu we siko yaje, kandi ubwami bwe si ubwo kuri iyi si. Yezu tuzaniwe na Mariya azatuma twizihirwa bitewe n’uburyo twamwiteguye (muri iki gihe cya Adiventi). Niyo mpamvu kuri bamwe, usanga batanamenya ko Yezu ari muri twe, ko yatuvukiye, kuko ntacyo baba bumva bamutegerejeho, bumva ko bo ubwabo bihagije. Abandi na bo bagafata ukuza kwa Yezu mu buryo butari bwo, bityo ibyishimo bya Noheli (amahoro, ukuri, umutuzo, impuhwe) Yezu atuzanira, bakabifata nk’indi minsi mikuru usanga bishimisha, bagashimisha imibiri yabo, barya ibya mirenge, bambara iby’agahebuzo, banywa bagasinda, n’ingeso mbi zuririra kuri ibyo. Ibyishimo Yezu atuzanira bitandukanye no kwifurahisha, ahubwo ni amahoro y’umutima. Twibuke ko na We mu kuvuka kwe “atifurahishije” ngo avukire mu magorofa, mu miryango y’ibyamamare, mu mugi uzwi cyane, ahubwo yahisemo kubyarwa n’umuja w’intamenyekana, mu mugi udafite amateka ahambaye, mu muryango mutoya cyane w’insuzugurwa mu miryango ya Yuda (reba Isomo rya mbere). Nyamara ntibyabujije abari bamwiteguye gusabwa n’ibyishimo kubera iyo nkuru nziza y’ukuvuka k’umukiza. Abamalayika baramuririmbiye, abashumba baza kumuramya, n’abami bavuye imahanga bamuzanira amaturo !

 

Yezu Kristu mu kwigira umuntu kwe  yabyawe na Bikira Mariya. Nyamara kubera urukundo adukunda, ntiyashatse kwiharira uwo mubyeyi (kuko yari azi akamaro adufitiye), ahubwo natwe yamuduhayeho umubyeyi igihe yari ku musaraba (Yh 19, 26-27). Yifuje kandi ko nk’uko Mariya yamutwise akamudushyikiriza, natwe tumushyikiriza isi mu isano dufitanye nayo, kugirango irusheho kumumenya . Bityo tugasangira ububyeyi na Mariya igihe cyose dukora ugushaka kwa Data uri mu ijuru : « Ukora icyo Data wo mu ijuru ashaka wese, ni we muvandimwe wanjye, na mushiki wanjye, na mama » (Mt 12, 50). Koko rero, iyi si ya none iracyakeneye kumenya Kristu umukiza. Abamumenye kandi (abakristu) ni twe dufite inshingano yo kumushyikiriza cyangwa se kumubyarira isi nk’uko twamushyikirijwe na Mariya. Ibi bikagaragarira mu myitwarire yacu (kurusha uko byaba mumagambo gusa) nk’uko na Mariya yabigaragarije mu buzima bwe bwose.

 

Muri make rero isano muntu afitanye n’Imana, ndetse na mugenzi we, isaba muntu iteka guca bugufi. Umuntu wikuza biramugora gukora ugushaka kw’Imana. Amasomo y’uyu munsi yaduhaye ingero z’abicishije bugufi bityo bakanogera Imana kandi bakaronka ubuntu bwayo :

-Yezu kristu n’ubwo yari Imana yemeye kwambara umubiri, abyarwa n’umuntu, yicisha bugufi kugirango akore ugushaka kw’Imana Se. (reba isomo rya kabiri)

- Mariya na we aduha urugero rwo kwicisha bugufi guhambaye : Ubusanzwe umubyeyi aba afite ijambo ku mwana we. Agahora yifuza ko uwo mwana akora icyo umubyeyi we ashaka. Nyamara Mariya we ntiyahwemye kwigira umuja imbere y’umwana we Yezu Kristu akaba n’Imana. Elizabeti na we amwita Nyina w’Umutegetsi we (Lk 1, 43). Niba rero nyina wa Nyagasani yaricishaga bugufi akigira umuja, twebweho dukwiye kubigenza dute? Mureke tujye duharanira gukora icyo ingoma ya Kristu idusaba: Muri iyo ngoma, umukuru ni we usanga umuto, ukomeye agasanga uworoheje; Imana se si yo yahisemo gusanga muntu? Mariya se si we wasanze Elizabeti? Intumwa se si zo zijya mu mahanga kwamamaza inkuru nziza? Natwe abakristu se si twe tugomba gusanga abagicumbagira n’abataramenya Kristu kugirango nabo bamumenye baryoherwe n’ubwo buzima bushya kristu yatuzaniye yigira Umuntu

 

Diyakoni Frodouard Nizeyimana

Seminari Nkuru ya Nyakibanda


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »