Inyigisho ku Cyumweru cya Kristu Umwami, B

UMUNSI MUKURU WA KRISTU UMWAMI


AMASOMO

Isomo rya mbere: Dn 7, 13-14

Isomo rya kabiri: Hish 1, 5-8

Ivanjili: Yoh 18, 33b-37


Uyu munsi amasomo matagatifu Kiliziya Umubyeyi wacu yaduteguriye, yose arongera kutwereka no kutwumvisha Ubwami bwa Yezu kristu. Iyo akaba ari nayo ngingo y’ingenzi ngira ngo tuzirikaneho mu ngingo nyinshi kandi nziza dusanga muri aya masomo y’uyu munsi.


Yezu yavuzwe mbere y’uko aza, Abahanuzi bamuvuze nk’Umwami, bavuga ko n’ingoma ye izahoraho iteka (2 Sam 7, 1). Ibyo Imana yabisezeranije Dawudi imubwira ko ubwami butazava mu nzu ye. Bityo Yezu aje yanyuze mu muryango wa sekuruza Dawudi. Umuhanuzi Izayi we ahanura Yezu  Kristu nk’umucunguzi (Iz 7, 14).


Mu isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy’Umuhanuzi Daniyeli, baratwereka iyima ry’ingoma ry’umwana w’umuntu kandi ubwami bwe bukazahoraho iteka. Umwana w’umuntu ni ijambo Yezu yakoresheje kenshi ashaka kwerekana ko Imana yigize umuntu kugira ngo iducungure ifashe kamere muntu. Yezu twibukiranye ko ari Imana n’umuntu rwose. Aho banatwereka ko ingoma ye itazashira nk’iz’abami b’iyi si. Ahubwo izahoraho iteka. Ingoma ya Yezu Kristu ni ntagatifu, kuko isi yose n’imiryango yose itazahwema kumumenya no kumuvuga. By’umwihariko, ingoma ye ni urukundo ruzayiranga azitangira abantu ku musaraba, bityo ahongerere ibyaha byacu. Yezu Kristu nk’umwami utabera ukunda abe bose yifuza ko twese twakira. Bityo akatuburira atwiyereka buri munsi ati “Nimwisubireho kuko ingoma y’ijuru yegereje”(Mt 4, 17).


Mu Isezerano Rishya, Yezu Kristu yerekana ko afite byose kandi yifuza ko babimusaba; ntatinya gusabwa kuko ibyiza bye bidashira ndetse n’abantu bose basabiye rimwe ntibashobora kubimara cyangwa se kubigabanya. Ibyo bitwereka ko ari umwami ushobora byose, ufite byose, utanga byose ndetse n’ibyo tutamusabye akabiduha kubera ko abona tubikeneye. Dore bimwe mu byo tumenyeraho ko Yezu Kristu ari Umwami:

Akivuka yatuwe n’abandi bami baje kumuramya bitwaje amaturo bigaragaza ko asumba abandi bami bo kuri iyi si ( Mt 2, 11-12). Ibitangaza bye byagaragaje ko ari Umwami usumba bose ubabazwa kandi agakiza abo yaje gucungura. Bityo ibyo bitangaza bikatwereka ko ari Imana, kandi ko ubwami bwe n’ububasha bwe bitandukanye n’iby’abantu basanzwe (Mt 13, 10-17). Izuka rye rikabigaragaza by’umwihariko, dore ko urupfu n’izuka bye ari byo pfundo ry’ukwemera kw’abakristu twese (Lk 24, 1-8; Lk 24, 36-49).


Mu Ivanjili ya Yohani Yezu Kristu arabazwa igisubizo cy’ubwami bwe. Bimwe mu byo baregaga Yezu harimo n’uko yiyitaga Umwami, Imana n’ibindi. Nyamara yabyemereye Pilato, ariko amwereka ko ubwami bwe atari ubwo asanzwe azi. Yerekanye ko iyo buba ubwo yari asanzwe azi atari kumufata abe batabanje kurwana.


“Urabyivugiye ndi umwami, ariko waje guhamya ukuri”. Ni icyo kigaragaza ubwami bwa Yezu. Ndetse cyagakwiye kuranga abamwemera bose: Gukunda ukuri, ukaguharanira. Bityo ukunda ukuri yumva amabanga y’Imana kandi uvugisha ukuri aba ari kumwe n’Imana. Pilato wari umaze kumenya ukuri, yashatse uko yakiza Yezu. Nyamara imbaga yarushijeho gusakabaka. Bigaragaza ko batari bazi ukuri. Nyamara Yezu Kristu ntako atagize. Igihe kinini yababwiye ko ari we “Nzira, Ukuri n’Ubugingo”(Yoh 14, 6).

Njyewe na we twemera ko Yezu Kristu ashobora byose, ko ari Umwami, ko buri munsi atuba hafi? By’umwihariko mu masakramentu, mu bimenyetso by’umugati na divayi  igihe dutura igitambo cy’Ukarikaristiya. Yezu aramanuka akaza akatwegera, akabana natwe, tukamuhabwa mu biganza, tukamutuza mu mitima yacu no mu buzima bwacu. Ese tumubera abahamya? Gutangwa ngo apfe ntabwo byamuteye ubwoba ngo yivuguruze ku mugambi we wo gucungura muntu. Ese twe duhamya ko turi abe koko? Uyu ni umwanya wo gusuzuma uko tubayeho.


Mu isomo rya kabiri, mu gitabo cy’Ibyahishuwe baratwibutsa ububasha bwa Yezu ko bugenga isi yose: abami n’abategetsi b’isi yose. Yezu Kristu ni Umuhamya w’indahemuka. Ni ukuvuga ko ari “Inzira, Ukuri n’Ubugingo”(Yoh 14, 6). Gupfa kwe kwaduhaye kugira umugabane ku ngoma ye. Bityo muri we tukitwa abakristu, abemera Yezu Kristu, abana b’Imana. Ibyahishuwe biratwibutsa ko nyuma y’ubu buzima buzima, hari ubundi buzima umukristu yagategereje yitegura bihagije, aribwo buzima butazima; ni ukuvuga ubuzima bw’iteka. Yezu aratwibutsa ko ari we Alufa na Omega. Alufa ni inyuguti ibanza mu rurimi rw’ikigereki (intondeke y’inyuguti-alphabet- z’ikigereki), naho Omega igaheruka. Ibi bishaka kuvuga ko Yezu Kristu ari we byose bikesha kubaho kandi ko ubuzima bwose buri muri we. Yezu Kristu ni we ntangiriro n’iherezo. Kandi ubuzima bwose buri muri we: “Ni we ibintu byose bikesha kubaho, nta n’ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho”(Yoh 1, 3).


Muri uyu mwaka w’ukwemera dusabirane kwemera, kwizera no gukunda Umwami wacu Yezu Kristu. Tumukunde, tumukundishe abandi. Icyadufasha kwerekana ko Yezu Kristu ari Umwami wacu ni ukumenya gukunda Imana kuruta byose no gukunda bagenzi bacu nk’uko twikunda. Ngicyo icyo nakwifuriza buri mukristu wese ushaka gukataza mu nzira y’ubutagatifu.

Bikira Mariya ugira imbabazi, udusabire!


Diyakoni Théophile HARERIMANA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »