Amasomo ku wa Kabiri XXXIII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibyahishuriwe Yohani Intumwa  (Hish 3, 1-6.14-22)

Jyewe Yohani, numvise ijwi rya Nyagasani rimbwira riti 1“Andikira umumalayika wa Kiliziya y’i Saridi uti “Wa wundi ufite roho ndwi z’Imana n’inyenyeri ndwi, aravuga ati : Nzi neza ibikorwa byawe : bavuga ko uri muzima, nyamara warapfuye. 2Ba maso kandi ukomeze abasigaye benda gupfa, kuko nasanze ibikorwa byawe bitaboneye imbere y’Imana yanjye. 3Ibuka rero ibyo wahawe n’ibyo wumvise, ubikomereho kandi wisubireho. Naho niba utabaye maso ngiye kuza nk’umujura, kandi ntuzamenya igihe nzazira ngutunguye. 4Nyamara aho i Saridi, uhafite abantu bakeya batanduje imyambaro yabo ; abo ni bo tuzajyana bambaye imyambaro yererana kuko babikwiriye. 5Bityo, uzatsinda na we azambara imyambaro yererana ; sinzasibanganya izina rye mu gitabo cy’ubugingo, kandi nzamwishingira imbere ya Data n’imbere y’abamalayika be.” 6Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za Kiliziya.”

 

14“Andikira umumalayika wa Kiliziya y’i Lawodiseya uti “Amen, Umuhamya udahemuka kandi nyakuri, Ishingiro ry’ibyaremwe n’Imana aravuga ati : 15Nzi neza ibikorwa byawe : ntukonje kandi ntunashyushye. Iyaba nibura wari ukonje cyangwa se ushyushye ! 16None rero ubwo uri akazuyazi, ukaba udakonje kandi udashyushye, ngiye kukuruka uve mu kanwa kanjye. 17Kubera ko wibwira uti ‘Ndi umukire, ndakungahaye ntacyo nkennye’, maze ntumenye ko uri umunyabyago, imbabare, umukene, impumyi n’umutumbuze, 18jye nkugiriye inama yo kumpahaho zahabu yayungurujwe umuriro kugira ngo wikungahaze, umpaheho n’imyambaro yererana kugira ngo wambare maze ubwambure bwawe bwoye kugaragara ; ugure n’umuti wo gusiga mu maso yawe maze wongere ubone. 19Jyeweho, abo nkunda ndabacyaha kandi nkabakosora. None rero shishikara kandi wisubireho !  20Dore mpagaze ku muryango ndiho ndakomanga. Nihagira uwumva ijwi ryanjye akankingurira nzinjira iwe, nsangire na we, na we asangire nanjye. 21Uzatsinda nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y’ubwami, mbese nk’uko nanjye natsinze maze nkajya kwicarana na Data ku ntebe ye y’ubwami.” 22Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za Kiliziya.”

 

ZABURI (Zab 15 (14), 1a.2, 3bc-4ab, 4cd-5)

 

Inyik/ Uzatsinda, Imana izamuha kwicarana na Yo ku ntebe yayo y’ubwami.

 

Uhoraho, ni nde ukwiye kwinjira mu Ngoro yawe ?

Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye,

agakurikiza ubutabera,

kandi akavugisha ukuri k’umutima we.

 

Ni utagirira abandi nabi,

cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we.

Uwo muntu arebana agasuzuguro uwigize ruvumwa,

maze akubaha abatinya Uhoraho.

 

Icyo yarahiriye n’aho cyamugwa nabi,

nta bwo yivuguruza.

Iyo agurije undi ntamutegaho urwunguko,

ntiyemera ruswa ngo arenganye utacumuye.

Ugenza atyo wese, azahora ari indatsimburwa.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 103 (102), 8.10.12)

 

Alleluya Alleluya.

Uhoraho ni umunyambabazi n’umunyampuhwe,

ntaduhana bihwanye n’ibicumuro byacu,

adutandukanya n’ibicumuro byacu.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 19, 1-10)

Muri icyo gihe, 1Yezu agera i Yeriko yahuranya umugi. 2Nuko haza umugabo witwa Zakewusi, yari umutware w’abasoresha akaba umukungu. 3Agerageza kubona Yezu uwo ari we ariko ntiyabishobora kubera imbaga y’abantu, kandi akaba yari mugufi. 4Arirukanka abacaho maze yurira igiti cy’umuvumu, agira ngo abone Yezu wari ugiye kunyura aho. 5Yezu ahageze yubura amaso, aramubwira ati “Zakewusi, manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi.” 6Nuko amanuka bwangu, amwakirana ibyishimo. 7Ababibonye bose barijujuta baravuga bati “Yagiye gucumbika ku munyabyaha !” 8Nuko Zakewusi yegera Nyagasani, aramubwira ati “Rwose Mwigisha, kimwe cya kabiri cy’ibyo ntunze ngihaye abakene ; niba kandi hari uwo nahuguje, nzamusubiza ibye incuro enye.” 9Yezu ni ko kuvuga ati “Uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu, kuko uyu na we ari umwana wa Abrahamu. 10Koko rero, Umwana w’umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyazimiye.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »