Amasomo ku wa Gatanu XXXIII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibyahishuriwe Yohani Intumwa  (Hish 10, 8-11)

Igihe nariho mbonekerwa, 8ijwi nari numvise rituruka mu ijuru ryongera kumbwira riti “Genda ufate igitabo kibumbye kiri mu kiganza cy’umumalayika, uhagaze ku nyanja no ku isi.” 9Nuko ndatambuka nsanga wa mumalayika, musaba kumpa ako gatabo. Arambwira ati “Kakire maze ukarye. Mu nda yawe karagusharirira, ariko mu kanwa kawe kararyohera nk’ubuki.” 10Mpera ko rero mfata ako gatabo ngahawe n’uwo mumalayika, maze ndakarya. Mu kanwa kari karyohereye nk’ubuki, ariko maze kukamira, mu nda yanjye harasharirirwa. 11Nuko barambwira bati “Ni ngombwa ko wongera guhanurira ibihugu, amahanga, indimi n’abami benshi.”

 

ZABURI (Zab 119 (118), 14.24, 72.103, 111.131)

 

Inyik/ Uhoraho, mbega ngo amasezerano yawe arandyohera!

 

Mpimbazwa no gukurikiza ibyemezo byawe,

kuruta uko ubukire butera ibyishimo.

Ibyemezo byawe bintera guhimbarwa,

imigambi yawe ni yo mfatiraho inama.

 

Amategeko y’umunwa wawe,

andutira ibihumbi by’amaseikeli ya zahabu na feza.

Mbega ngo amasezerano yawe arandyohera,

kurusha ubuki mu kanwa kanjye !

 

Ibyemezo byawe ni byo murage wanjye,

ni na byo byishimo by’umutima wanjye.

Mbumbuye umunwa wanjye ngo miragure,

kuko mfite inyota y’amatangazo yawe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 10, 27)

 

Alleluya Alleluya.

Nyagasani Yezu, uri Umushumba mwiza :

twumva ijwi ryawe maze tukagukurikira.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 19, 45-48)

Muri icyo gihe, 45Yezu yinjira mu Ngoro y’Imana atangira kuyirukanamo abacuruzi. 46Arababwira ati « Haranditswe ngo « Inzu yanjye izaba iyo gusengeramo ; naho mwebwe mwayigize ubuvumo bw’abambuzi. » » 47Buri  munsi yigishirizaga mu Ngoro. Abatware b’abaherezabitambo n’abigishamategeko, kimwe n’abakuru b’umuryango, bashaka ukuntu bamwicisha. 48Nyamara ntibabona aho bamuturuka, kuko rubanda rwose bari bamuteze amatwi, bitaye cyane ku byo yavugaga.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »