Inyigisho ku Cyumweru cya XXXII, B

1. Inyigisho y’iki cyumweru irahera ku mupfakazi utaritabwagaho maze ari Eliya, ari Yezu, bakatugaragariza ko Imana itareba uko twe tureba. Mu isomo rya mbere Umuhanuzi Eliya, wahungaga Umwamikazi Gezabele wari umumereye nabi amutoteza, ageze muri Fenesiya mu mugi wa Sareputa mu gihe hari inzara imeze nabi. Umupfakazi rero uyu muhanuzi ahura nawe muri icyo gihe gikomeye arashushanya uwo Yezu azahura na we igihe yari i Nazareti muri Sinagoge amaze kwigisha.

 

2. Uwo mupfakazi Eliya yahuye na we, nta kindi yari afite uretse agafu k’urushyi yari asigaranye mu kebo, n’utuvuta yari afite mu keso. Nyamara ntazuyaza guha ubwo busa busa yari asigaranye uwo muntu bari bahuye, maze yarangiza akipfira we n’umwana we. Ni ikimenyetso gikomeye cy’ukwitanga no kugaragaza ko imbere y’ibintu umuntu ari we wari ukwiye kwitabwaho kuruta byose. Kugira byinshi ntabwo aribyo bitanga umutima wita ku bandi, ahubwo kugira umutima mwiza ni ukwibuka ko ibyo dutunze byose tubikesha Imana. Uyu mupfakazi utabara Eliya, aratwibutsa ko twese tubeshejweho n’ukwizera ko Imana ariyo idushoborera ibyatuyobeye, ko twese tubeshejweho n’impuhwe z’Imana yo ituzi imbere n’inyuma. Uyu mupfakazi aratwigisha gutanga ugira ngo umeze nabi kukurusha agire ubuzima ari umugenzo ukomeye ugomba kuturanga cyane cyane twe twitwa abakristu. Ufite Imana ho Umurinzi n’Icyizere, ni we ubasha kureba igikwiye kandi akamenya ko undi na we ari njye, bityo kumumenya no kumwitaho bikaba inshingano zanjye.

 

3. Umugore w’umupfakazi turamusanga kandi mu Ivanjili. Mu ngoro y’Imana y’i Yeruzalemu, ahari haragenewe kwicarwa n’abagore gusa hari udusanduka 13 twari tugenewe gushyirwamo amaturo yatangwaga k’ubushake cyangwa ku gahato kugira ngo ingoro y’Imana ibashe kwitabwaho. Yezu rero yari yicaye bugufi aho yitegereza ukuntu barimo batura, cyane cyane areba abakire batangaga bagaragariza umuherezabitambo wari ushinzwe ayo maturo icyo batuye kugira ngo abashime. Bwari uburyo bwo kugaragaza ko ukomeye, ko ugomba kubahwa kuko utanga byinshi, ibyo bikaba byaraherekezwaga no kugaragara neza mu maso y’abaherezabitambo. Nta numwe rero wari witaye k’umupfakazi, kuko babonaga ko we ntacyo yatanga kigaragara kuko yari umukene.

 

4. Igikorwa Yezu akoze, ni ukugaragaza uburyo ituro ry’uwo mupfakazi rikomeye, agira ati: Ndababwira ukuri : Uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi bose gutura. Kuko bariya bose bashyizemo ku by'ikirenga, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose. Yezu ntagaya ibyo abandi bakize batanze, icyo ashaka kugaragaza n’uburyo bagitanze. Kwirata no gushaka kwiyerekana, “gutembera bambaye amakanzu maremare, no kuramukirizwa mu materaniro, gukunda guhabwa intebe z'icyubahiro mu masengero, n'imyanya y'imbere aho batumiwe,” ibyo nibyo Yezu yifuza kurandura kubifuza gukurikira inzira atuyoboramo. Kumenya guca bugufi, kumenya guha ibintu agaciro no kwirinda kwigira ibitangaza nk’aho turi umuremyi wa byose, nibyo Yezu yifuza ko twacikaho maze tukarangwa n’umutima utuza kandi ukoroshya. Ibintu tubihabwa k’ubuntu, ni umugisha w’Imana, gushyira imbere kubyiratamo no kubikandagiza abandi ni ubwenge buke. Ibintu bishobora guhitana n’ibihe, ibintu bishobora kuyoyoka, ariko ubumuntu bwo buhorana itoto. Yezu arifuza ko iryo toto ariryo ryaturanga, ibintu bikatubera abagaragu aho kuba abagaragu b’ibintu.

 

5. Uwo mupfakazi ntatanze kubera ko atunze, atanze kubera ko yemera Imana imuha ubuzima. Ntatanze ibisaguka kubyo yamuhaye, ahubwo aritanze byo kimenyetso cy’urukundo rudasumbwa. Abapfakazi bo mu masomo y’uyu munsi, batubere ikimenyetso cy’umuntu wemera by’ukuri. Ni abakene, bakennye ibintu ariko bakize ku Mana. Ni ibimenyetso by’urukundo rwiyibagirwa, ni ibimenyetso byo kwitanga. Yezu atube hafi.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »