Inyigisho ku Cyumweru cya XXXII, B/ Diyakoni Jean d'Amour

Urugero rw’uyu mupfakazi twumvishe mu isomo rya mbere, wagiriye neza umuhanuzi Eliya, akamuha ikimutunga kandi ari cyo na we yari atezeho amaramuko, ruratwibutsa ko iyo tugiriye neza abababaye tubikuye ku mutima Imana itugwiriza ibintu ndetse ikanabidukubira inshuro nyinshi. Kandi koko ngo uhaye umukene aba agurije Imana. Umupfakazi yemeye kumvira Imana maze ntiyazuyaza gukora icyo imutegetse, ni ko gutanga atitangiriye itama kandi atanga icyo yacungiragaho. Urugero rwe ruratwereka ko gutanga cyangwa gufasha abababaye bitagombera kuba dutunze iby’ikirenga kuko hatanga umutima ugira impuhwe. Bityo umuntu wese wifitemo uwo mutima ntabwo yabura uko atabara imbabare. Nguko uko uriya mupfakazi anatwigisha kandi kwizitura ku bintu, tukizirika ku buntu. Umuntu wuzuye ubuntu arangwa no kutagira umururumba, ntarondera akari ake, ahubwo atungwa na duke akanyurwa ndetse utwo duke akanadusaranganya n’abandi.

 

Uyu mupfakazi kandi aratwibutsa ko uwa mbere mu migirire myiza y’impuhwe yerekeye gufasha  mugenzi wacu ku by’umubiri ari ugufungurira abashonje. Gusonza ni cyo cyago cya mbere umuntu agomba gutabarwaho kuko ubuze icyo arya yicwa n’inzara. Inzara ni icyago kibi cyica abantu nabi. Ese tujya twibuka gufungurira abashonje? Twibuka gutanga imfashanyo yagenewe abakene cyane cyane mu kwezi kw’impuhwe? Aho ntitwaba dutinya gusaranganya n’abakene uduke dufite dutinya ko natwe ejo twabura ikidutunga?

Nyagasani aravuze ati: iyo fu iri mu kebo n’ayo mavuta ari mu keso ntibizashira, Imana Nyagasani ataragusha imvura ku isi!

 

Urugero rw’umupfakazi w’i Sarepta kandi rurasa neza n’urw’undi mupfakazi uvugwa mu ivanjili, na we wagaragaje urukundo n’ubuntu ku buryo busendereye, Yezu akaba amushima. Ntamushimira ko yatanze ituro ritubutse ahubwo aramushimira ko yatanze uduke twose yari afite. Bityo yarushije bose gutura kuko yemeye guha Imana ibyo yari afite byose. Naho bariya bakire bo batuye Imana ku by’ikirenga mu gihe bagombaga kuyiha byose akaba ariyo ibagenera kuko ari yo bakesha byose. Yezu yatanze uru rugero ashaka kutwibutsa ko gutura ituro rinyuze Imana atari ugutanga byinshi ahubwo ari ugutanga byose kuko ari yo tubikesha. Mbese ni no kwitanga. Bariya bakire ntibatanze byose kuko kuri bo ubuzima ari ugutunga. Bari bafite ubwoba bwo kubura ibibatunga mu buzima. Muri make ntibiringiye Imana nzima, amizero yabo yibereye mu bintu batunze kuko babikomeyeho kugera n’aho babikoreramo uwo babikesha, aho kubimutura ngo abe ari we ubagenera. Ituro ryabo si iry’ubuyoboke ahubwo ni iryo kuzuza amategeko no kurangiza umuhango bategetswe.  Umutima wabo ni isibaniro rya Buntu na Bintu. Ariko bo bumvira Bintu ubabwira ati: “runda”, aho kumvira Buntu ubabwira ati: “tanga”.

 

Umupfakazi we yizigiye Uhoraho, kuri we gutunga si ukurunda, gutunga ni ugutanga, ubuzima bukaba kurekura. Azi ko uwo akesha byose atamwibagirwa, ifunguro rimutunga buri munsi araryizeye... kandi riramubumbye. Uyu mupfakazi atwibutse ko umukire atari Mirenge ku Ntenyo ahubwo ni Rugabishabirenge wa Ntabyonkeneye, mwene Bintubirizana k’ushaka Imana n’abantu.

Ese aho natwe ntitwaba dutura tugamije kurangiza umuhango? Ese ntitwaba dutegereza iby’ikirenga ngo tubone ubutura? Nyamara ba bakene batagira akazi n’aho bakura amafaranga ntibajya basiba gutura dute bafite! Nyamara natwe dushobora kugwa mu gishuko cyo kumva ko ituro ryacu ridahagije, tugategereza kubanza kugwiza, ngo aha ntitwatura ubusa... mbese tukaganzwa n’isoni! Nyamara ituro iryo ari ryo ryose rinyura Imana iyo rituranywe umutima mwiza kandi mu byishimo! Ntuzishimire y’uko watanze ituro ritubutse mu mibare cyangwa mu biro ahubwo uzashimishwe n’uko watuye utizigama kandi ugatura icyo wumva ukunze kuruta byose!

 

Muri iyi vanjili kandi Yezu aradusaba kwirinda no kugendera kure Abigishamategeko bibonekeza kandi bakigira imbonera mu bandi nyamara imbere y’Imana yo ireba mu mitima yabo barapfuye bahagaze kuko batarangamira Imana mu rukundo n’ukuri. Bahugira mu kwizirika ku mategeko, bakayakurikiza bagira ngo barangize umuhango n’ibyo bategetswe gukora. Amategeko abahuma amaso akabibagiza kugira neza, ngo batavaho bayateshukaho. Kandi koko ngo amategeko arusha amabuye kuremera kuko aba inyuma y’umuntu, kuyubahiriza bikavuna. Natwe dushobora kuba nk’Abigishamategeko iyo twiyerekanye uko tutari tugira ngo abantu badushime kandi batwubahire icyo turi cyo. Maze tukaba twakwambara uruhu rw’intama kandi imbere turi ibirura. Ibi bitwibutse ko uwo tugomba kugaragira mbere na mbere ari Imana, bityo tukeza imitima yacu, ikaba ingoro y’Imana.

 

Ibi kandi ntibivuze ko tutagomba kubahiriza amategeko y’Imana! Tugomba kubahiriza amategeko y’Imana tuyobowe na Roho Mutagatifu, kuko We ntakorera inyuma ahubwo aba imbere muri twe kumwumvira bigatera ibyishimo kuko adategeka ibikorwa gusa ahubwo atanga n’imbaraga zo kubikora.

 

Bakristu bavandimwe, tuzirikane ko Yezu Kristu ari we mutambyi mukuru, akaba altari n’igitambo, akaba yarituyeho igitambo rimwe rizima kugira ngo avaneho ibyaha by’abantu batabarika. Ni we utwunga n’Imana Data, hahirwa abamwizigiye kuko batazatsindwa igihe cy’urubanza nikigera.

 

Tumusabe atwigishe kwigobotora ibituziga ku mutima no ku mubiri kugira ngo ibyo dukora tubikorane urukundo nyakuri kandi dushishikarire ibiri ibye nta komyi.

 

Diyakoni Jean d’Amour


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »