Amasomo ku wa Kane XXXII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Filemoni  (Filem 7-20)

7Muvandimwe, nagize ibyishimo bikomeye kandi ndahozwa ku mpamvu y’urukundo rwawe, numvise ukuntu wahumurije imitima y’abatagatifujwe. 8Kubera ibyo, n’ubwo mfite uburenganzira bwose muri Kristu bwo kugutegeka ibyo ugomba gukora, 9mpisemo kwiyambaza urukundo, jyewe Pawulo w’umusaza, nkubitiyeho no kuba ndi imfungwa kubera Yezu Kristu ubu ngubu. 10Ndagutakambira kubera umwana wanjye nabyariye mu buroko, Onezimi uwo nguwo 11wakubereye imburamumaro, ariko noneho azatubera twembi ingirakamaro. 12Ubu ndamukugaruriye, we nkoramutima yanjye. 13Nashakaga kumugumana hafi yanjye kugira ngo ajye amfasha mu kigwi cyawe, muri ubu buroko nafungiwemo mporwa Inkuru Nziza. 14Ariko nta cyo nashatse gukora utabyemeye, kugira ngo icyo gikorwa cyiza kitakubera agahato, ahubwo gituruke ku bwende bwawe. 15Kandi wenda wamubuze igihe gito none arakugarukiye, kugira ngo uzamuhorane iteka. 16Uzasanga atakiri umucakara, ahubwo atambutse umucakara, usange ari umuvandimwe wawe ukunda : jyeweho ni ko amereye rwose, nawe ni ko azakumerera ndetse arusheho, ari mu maso y’abantu, ari no mu maso ya Nyagasani. 17Niba rero wemera ko ndi incuti yawe, uramwakire nk’uko wanyakira. 18Kandi niba hari icyawe yatwaye cyangwa akaba akurimo umwenda, uzabimbaze. 19Jyewe Pawulo ndabyiyandikiye ubwanjye : nzabyishyura … Siniriwe mvuga ko nawe undimo umwenda, kandi uwo mwenda ni wowe ubwawe. 20Ngaho muvandimwe, ungirire ubwo buntu muri Nyagasani, ushimishe umutima wanjye muri Kristu !

     

ZABURI  (Zab 146 (145), 6c-7, 8-9a, 9bc-10)

 

Inyik/ Hahirwa uwiringira Uhoraho, Imana yacu.

 

Uhoraho ni mudahemuka iteka ryose,

akarenganura abapfa akarengane,

abashonji akabaha umugati.

Uhoraho abohora imfungwa.

 

Uhoraho ahumura amaso y’impumyi,

Uhoraho agorora ingingo z’abahinamiranye,

Uhoraho agakunda ab’intungane.

Uhoraho arengera abavamahanga.

 

Ashyigikira impfubyi n’umupfakazi,

ariko akayobagiza inzira z’ababi.

Uhoraho ni nyiringoma ubuziraherezo,

akaba Imana yawe Siyoni,

uko ibihe bigenda bisimburana iteka.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Hish 12, 10)

 

Alleluya Alleluya.

Ngiki igihe cy’ubwami bw’Imana yacu kirageze,

n’ubutegetsi bwa Kristu wayo.

Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 17, 20-25)

Muri icyo gihe, 20Abafarizayi babaza Yezu bati “Ingoma y’Imana izaza gihe ki ?” Yezu arabasubiza ati “Ingoma y’Imana ntizaza yigaragaza mu maso y’abantu, 21ngo bagire bati “Ngiyi, ngiriya.” Ahubwo nimumenye ko Ingoma y’Imana ibarimo.” 22Yongera kubwira abigishwa be ati “Hazaza igihe muzifuza kubona nibura umwe mu minsi y’Umwana w’umuntu, ariko ntimuzawubona. 23Bazababwira bati “Dore nguyu, nguriya.” Ntimuzajyeyo, ntimuzirukireyo. 24Koko rero, nk’uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw’isi, ukabonekera mu rundi, ni ko n’Umwana w’umuntu azaza ku munsi yigeneye. 25Ariko agomba kubanza kubabara cyane, kandi abantu b’iyi ngoma bamwihakane.”  


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »