Amasomo ku wa Gatandatu XXXII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa ya kabiri

ya Mutagatifu Yohani Intumwa  (3 Yh 5-8)

5Nkoramutima yanjye Gayo, ugaragariza ukwemera kwawe mu byo ukorera abavandimwe, ndetse n’abaturutse ahandi. 6Abo ni bo babaye abahamya b’iby’urukundo rwawe mu maso ya Kiliziya. Uzaba ugize neza kandi, nubashakira ibyabafasha mu gukomeza ubutumwa bwabo ku buryo bunyura Imana. 7Koko rero bahagurukijwe no gukorera Kristu, ntibagira icyo bahabwa n’abatamwemera. 8Twebwe rero tugomba gufasha abantu nk’abo, kugira ngo tugaragaze ko dufatanyije kogeza Ukuri.

 

ZABURI (Zab 112 (111), 1-2, 3-4, 5-6)

 

Inyik/ Hahirwa umuntu uhimbazwa n’amategeko y’Uhoraho !

 

Hahirwa umuntu utinya Uhoraho,

agahimbazwa n’amategeko ye !

Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu,

ubwoko bw’abantu b’intungane bugire umugisha.

 

Ubukungu n’umunezero bibarizwa iwe,

n’ubutungane bwe buhoraho iteka.

Mu gihe cy’umwijima yaka nk’urumuri,

rumurikira abantu b’intagorama.

Koko impuhwe, ineza n’ubutungane ni byo bimuranga.

 

Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi,

ibintu bye aba abigengana ubutungane.

Nta bwo azigera ahungabana bibaho,

azasiga urwibutso rudasibangana.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (2 Tes 2, 14)

 

Alleluya Alleluya.

Imana ibigirishije Inkuru Nziza twamamaza,

iduhamagarira gusangira ikuzo ry’Umwami wacu Yezu Kristu.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 18, 1-8)

Muri icyo gihe, 1Yezu acira abigishwa be umugani, abumvisha ko ari ngombwa gusenga iteka batarambirwa. 2Nuko aravuga ati “Mu mugi umwe hari umucamanza utatinyaga Imana, ntiyubahe n’abantu. 3Muri uwo mugi hari n’umupfakazi wazaga kumubwira ati “Nkiranura n’uwo duhora tuburana !” 4Amwirengagiza igihe kirekire. Ageze aho aribwira ati “N’ubwo ndatinya Imana bwose kandi singire uwo nubaha, 5uriya mupfakazi wandembeje ngiye kumucira urubanza rwe rurangire, areke guhora aza kumena umutwe.” 6Nyagasani arongera ati “Nimwumve ibyo uwo mucamanza mubi avuga. 7Imana se ni Yo yarangarana intore zayo, ntizirengere kandi ziyitakambira amanywa n’ijoro ? 8Ndabibabwiye : izabarenganura vuba. Ariko se, igihe Umwana w’umuntu azazira, azasanga hakiri ukwemera ku isi ?”       


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »