Amasomo ku wa Kane XXXI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyafilipi  (Fil 3, 3-8)

Bavandimwe, 3ni twe twagenywe by’ukuri, twe dusenga Imana ku bwa Roho wayo, twe dufite ikuzo ryacu muri Yezu Kristu, aho kwiringira umubiri. 4Icyakora jyewe ubwanjye simbuze impamvu zo kwiringira iby’umubiri, ndetse nzirusha uwo ari we wese wabyiringira : 5jyewe wagenywe ku munsi wa munani, nkaba uwo mu muryango wa Israheli no mu nzu ya Benyamini, Umuhebureyi ukomoka ku Bahebureyi, n’Umufarizayi mu byerekeye Amategeko ! 6Ku byerekeye umwete, natoteje Kiliziya ; naho ku byerekeye ubutungane bukeshwa amategeko, simpinyuka ; 7ariko ibyo byose byampeshaga agaciro, nasanze ari igihombo kubera Kristu. 8Ndetse nsanga ko ibintu byose ari igihombo ubigereranyije n’icyiza gisumba byose, ari cyo kumenya Umwami wanjye Yezu Kristu. Kubera We nemeye guhara byose no kubyita umwanda, kugira ngo nunguke Kristu.

    

ZABURI (Zab 105 (104), 2-3, 4.6, 5.7)

 

Inyik/ Nimuhimbarwe, mwebwe abashakashaka Uhoraho.

 

Nimuririmbire Uhoraho, mumucurangire,

nimuzirikane ibitangaza yakoze ;

nimwishimire izina rye ritagatifu :

muhimbarwe, mwebwe abashakashaka Uhoraho !

 

Nimugarukire Uhoraho Nyir’ububasha,

mushakashake uruhanga rwe ubudahwema ;

mwebwe nkomoko ya Abrahamu, umugaragu we,

bahungu ba Yakobo, abatoni be !

 

Nimwiyibutse ibikorwa bye bihebuje,

ibitangaza yakoze n’amatangazo yivugiye.

Ni we Uhoraho Imana yacu,

umugenga w’isi yose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (Lk 19, 10)

 

Alleluya Alleluya.

Umwana w’umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyazimiye.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 15, 1-10)

Muri icyo gihe, 1abasoresha n’abanyabyaha basanga Yezu bose bashaka kumwumva. 2Abafarizayi n’abigishamategeko batangira kwijujuta bavuga bati “Uyu muntu ko yakira abanyabyaha akanasangira na bo !” 3Nuko Yezu abacira uyu mugani ati 4“Ni nde muri mwe wagira intama ijana, imwe muri zo yazimira ntasige za zindi mirongo urwenda n’icyenda ku gasozi, akajya gushakashaka iyazimiye kugeza igihe ayibonye ? 5Iyo amaze kuyibona ayiterera ku bitugu yishimye. 6Yagera iwe agakoranya incuti n’abaturanyi, akababwira ati “Nimuze twishimane, kuko nabonye intama yanjye yari yazimiye !” 7Ndabibabwiye : nguko uko umunyabyaha umwe wisubiraho azatera ibyishimo mu ijuru, birenze iby’intungane mirongo urwenda n’icyenda zidakeneye kwisubiraho.

8“Cyangwa se ni nde mugore wagira ibiceri cumi, kimwe cyatakara ntacane itara ngo akubure inzu, ashakashake kugeza igihe akiboneye ? 9Iyo amaze kukibona akoranya incuti n’abaturanyi, akababwira ati “Nimuze twishimane, kuko nabonye igiceri cyanjye nari natakaje !” 10Ndabibabwiye : nguko uko abamalayika b’Imana bazishima kubera umunyabyaha umwe wisubiyeho.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »