Amasomo ku wa Gatatu XXXI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyafilipi  (Fil 2, 12-18)

12Nkoramutima zanjye, ubwo mutahwemye kumvira igihe nari mpari, n’ubu ngubu ndahari mubikomeze kandi murusheho ; ngaho nimushishikarire uburokorwe bwanyu mufite ubwoba kandi mudagadwa, 13kuko Imana ari Yo ibatera gushaka no gukora ikiyishimisha. 14Mukore byose mutinuba kandi mutagingimiranya, 15kugira ngo mube indakemwa n’indahinyuka, mube n’abana b’Imana bazira inenge rwagati mu bantu b’indyarya kandi bararutse, bakamurika muri bo nk’inyenyeri mu kirere, 16kubera iryo jambo ry’ubugingo mwifitemo. Bityo ku munsi wa Kristu, bizambere ikuzo kuba ntarirukiye ubusa kandi ntaravunikiye ubusa. 17Kandi n’aho byaba ngombwa ko mena amaraso yanjye, akamishwa ku gitambo no ku ituro ry’ukwemera kwanyu byanshimisha, kandi nasangira namwe mwese ibyo byishimo. 18Bityo namwe nimwishime, kandi muhimbarwe hamwe nanjye.

    

ZABURI (Zab 27 (26), 1, 4, 13-14)

 

Inyik/ Uhoraho ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye.

 

Uhoraho ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye,

ni nde wantera ubwoba ?

Uhoraho ni urugerero rw’ubugingo bwanjye,

ni nde wankangaranya ?

 

Ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho,

ni ukwiturira mu Ngoro y’Uhoraho,

iminsi yose y’ukubaho kwanjye,

kugira ngo mpore nirebera uburanga bw’Uhoraho,

kandi nite ku Ngoro ye ntagatifu.

 

Nyamara jye nizeye kuzabona ubugiraneza bw’Uhoraho,

mu gihugu cy’abazima.

Ihangane, wizigire Uhoraho,

ukomeze umutima, ube intwari !

Rwose wiringire Uhoraho !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (1 Pet 4, 14)

 

Alleluya Alleluya.

Muzishime nibabtuka babaziza izina rya Kristu,

kuko Roho w’Imana azaba ari kumwe namwe.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 14, 25-33)

25Icyo gihe, Yezu yari ashagawe n’abantu benshi. Arahindukira arababwira ati 26“Umuntu waza ansanga atabanje guhara se na nyina, umugore n’abana be, abavandimwe na bashiki be ndetse n’ubuzima bwe bwite, uwo nguwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. 27Kandi umuntu wese udaheka umusaraba we ngo ankurikire, ntashobora kuba umwigishwa wanjye. 28Mbese ni nde muri mwe washaka kubaka umunara, ntabanze kwicara ngo arebe ibyo azawutangaho, kandi ngo amenye niba afite ibizawuzuza ? 29Aba yanga ko yatangira kubaka agasanga adashobora kuzuza, maze abazamubona bakamuseka bavuga ngo 30“Dore umuntu watangiye kubaka, akananirwa no kuzuza !” 31Cyangwa se ni nde mwami waba agiye kurwanya undi mwami, ntabanze kwicara ngo yibaze ko niba afite ingabo ibihumbi cumi,  yashobora kurwanya uza kumutera afite ibihumbi makumyabiri ? 32Abonye bitamushobokeye yamutumaho akiri kure, akamusaba ko babana mu mahoro. 33Nuko rero utazahara ibyo atunze byose, ntashobora kuba umwigishwa wanjye.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »