Amasomo ku wa Gatandatu XXXI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyafilipi  (Fil 4, 10-19)

Bavandimwe, 10narishimye cyane muri Nyagasani mbitewe n’uko ishyaka mumfitiye ryiyongereye ; icyakora murarisanganywe, uretse ko mwari mwarabuze uko muringaragariza. 11Ibyo simbivuga kubera ubukene ndimo, kuko nimenyereje kunyurwa n’ibyo mfite. 12Nzi kubaho ntunzwe na bike, nzi no kubaho muri byinshi. Muri byose, buri gihe nitoje guhaga no gusonza, gukira no gukena. 13Nshobora byose muri Kristu untera imbaraga. 14Icyakora mwagize neza muntabara mu kaga. 15Mwebwe kandi Banyafilipi murabizi : Inkuru Nziza ikimenyekana iwanyu, ubwo nari nturutse i Masedoniya, nta Kiliziya n’imwe yangobotse ngo imfashe mu byo nari nkeneye, keretse mwebwe mwenyine. 16N’ubwo nari ndi i Tesaloniki mwanyoherereje imfashanyo, ndetse ubugira kabiri. 17Mumenye ariko ko nta maturo mparanira ; icyo nkurikiranye ni uko inyungu yanyu yiyongera. 18Ubu mfite ibya ngombwa byose ndetse birarenze, byasendereye igihe Epaforoditi anshyikirije amaturo yanyu, yo mubavu mwiza n’igitambo kinyura Imana. 19Kandi Imana yanjye, mu bukungahare n’ikuzo byayo, izabasenderezaho ingabire zayo mu byo mukeneye byose, muri Kristu Yezu.

 

ZABURI (Zab 112 (111), 1-2, 5-6, 8a.9)

 

Inyik/ Hahirwa umuntu uhimbazwa n’amategeko y’Imana.

 

Hahirwa umuntu utinya Uhoraho,

agahimbazwa n’amategeko ye !

Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu,

ubwoko bw’abantu b’intungane bugire umugisha.

 

Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi,

ibintu bye aba abigengana ubutungane.

Nta bwo azigera ahungabana bibaho,

azasiga urwibutso rudasibangana.

 

Umutima we uhora mu gitereko ntagire icyo yikanga.

Agira ubuntu, agaha abakene ataziganya,

ubutungane bwe bugahoraho iteka,

akagendana ishema n’ubwemarare.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (2 Kor 8, 9)

 

Alleluya Alleluya.

Yezu Kristu ni We mukire wemeye kwigira umukene,

kugira ngo adukungaharishe ubukene bwe.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 16, 9-15)

Muri icyo gihe, Yezu abwira abigishwa be ati 9“Reka rero mbabwire : ayo matindi y’amafaranga nimuyashakishe incuti, kugira ngo umunsi mwayabuze, izo ncuti zizabakire aho muzibera iteka. 10Udahemuka mu bintu byoroheje, ntahemuka no mu bikomeye ; naho uhemuka mu bintu byoroheje, ahemuka no mu bikomeye. 11None se nimuterekana ko muri indahemuka mu matindi y’amafaranga, ni nde uzabashinga ibifite agaciro k’ukuri ? 12Niba kandi muterekanye ko muri indahemuka mu bintu bitari ibyanyu, ibibagenewe muzabihabwa na nde ? 13Nta mugaragu ushobora gukorera ba shebuja babiri : azanga umwe akunde undi, cyangwa azibanda kuri umwe asuzugure undi. Ntimushobora gukorera Imana na Bintu.” 

 

14Abafarizayi bikundiraga amafaranga, bumvise ibyo byose baramukwena. 15Yezu arababwira ati “Mukunda kwigira intungane mu maso y’abantu, ariko Imana izi imitima yanyu. Koko icyo abantu baha agaciro, ni cyo kiba kigayitse mu maso y’Imana.” 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »