Amasomo ku wa Kane XXX, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyefezi  (Ef 6, 10-20)

Bavandimwe, 10nimugire ubutwari muri Nyagasani, mugire imbaraga ze zizabashoboza byose. 11Nimwambare intwaro zikomoka ku Mana, kugira ngo mubashe guhangara imitego ya Sekibi. 12Erega abanzi turwana si abantu, ahubwo abo turwana ni Ibikomangoma n’Ibihangange, n’Abegenga b’iyi si y’umwijima, n’izindi roho mbi zo mu kirere. 13Nuko rero nimwitwaze intwaro z’Imana, kugira ngo muzashobore gukomera ku munsi mubi, muzatsinde mudacogoye. 14Ngaho rero nimuhagarare gitwari ! Ukuri mukugire nk’umukandara mukenyeje, ubutungane mubwambare nk’ikoti ry’icyuma, 15umwete wo kogeza Inkuru Nziza y’amahoro ubabere nk’inkweto mu birenge. 16Ariko cyane cyane muhorane ukwemera, kubabere nk’ingabo izazimya imyambi igurumana ya Nyakibi. 17Nimwakire ingofero y’umukiro, n’inkota muhawe na Roho ari yo Jambo ry’Imana. 18Igihe cyose muhore musenga kandi mwambaza ku buryo bwose mubwirijwe na Roho ; mubyitondere kandi musabire abatagatifujwe bose. 19Nanjye munsabire kugira ngo mpabwe imbaraga zo kuvuga nshize amanga, namamaza iyobera ry’Inkuru Nziza 20mbereye intumwa n’ubwo ndi mu munyururu bwose. Icyampa ngo nshobore kuvuga ibyayo nshize amanga uko mbigomba.

 

ZABURI (Zab 144 (143), 1-2a, 1a.2bcd, 9-10)

 

Inyik/ Nihasingizwe Uhoraho, rutare rwanjye.

 

Nihasingizwe Uhoraho, rutare rwanjye,

we utoza amaboko yanjye ibyo kurwana,

n’intoki zanjye ibyo kurema urugamba.

Ni we mbaraga zanjye n’ubuhungiro bwanjye.

 

Nihasingizwe Uhoraho, rutare rwanjye,

ibirindiro byanjye n’umukiza wanjye ;

ni we ngabo inkingira nkihugika iruhande rwe,

ni na we ucogoza amahanga ngo nyategeke.

 

Mana yanjye, nzakuririmbira indirimbo nshya,

ngucurangire inanga y’imirya cumi,

wowe uha abami kuganza,

ugakiza Dawudi, umugaragu wawe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (Lk 19, 38)

 

Alleluya Alleluya.

Nahabwe impundu uje mu izina rya Nyagasani.

Amahoro mu ijuru, n’ikuzo mu bushorishori bwaryo !

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 13, 31-35)

31Icyo gihe, bamwe mu Bafarizayi begera Yezu baramubwira bati « Haguruka uve hano, kuko Herodi ashaka kukwicisha. » 32Arabasubiza ati « Nimujye kubwira uwo muhari muti ‘Uyu munsi n’ejo ndirukana roho mbi nkize n’abarwayi, maze ku munsi wa gatatu nzabe ndangije.’ 33Ariko uyu munsi, ejo n’ejo bundi ngomba gukomeza urugendo rwanjye, kuko bidakwiye ko umuhanuzi apfira ahandi hatari i Yeruzalemu.

 

34Yeruzalemu, Yeruzalemu, wowe wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse kwegeranya abana bawe nk’uko inkoko ibundikira abana bayo mu mababa, ariko wowe ukanga ! 35Dore inzu mutuyemo izabasenyukiraho. Koko rero ndabibabwiye : ntimuzongera kumbona ukundi kugeza igihe muzavugira muti ‘Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani !’ »  


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »