Amasomo ku wa Gatatu XXX, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyefezi  (Ef 6, 1-9)

Bavandimwe, mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristu. 1Bana, nimwumvire ababyeyi muri Nyagasani, kuko ari byo bikwiye. 2“Wubahe so na nyoko” ; mu mategeko yose ni ryo rya mbere rijyana n’isezerano : 3“kugira ngo uzagire  ihirwe kandi urambe ku isi”. 4Namwe babyeyi, ntimugakure umutima abana banyu, ahubwo mubarere neza, mubakosore kandi mubagire inama zikomoka kuri Nyagasani.

 

5Bacakara namwe, nimwumvire ba shobuja ba hano ku isi ; mujye mububaha kandi mubatinye nta buryarya ku mutima, nk’aho mwakumviye Kristu ubwe. 6Ntimugakorere ijisho nk’abashaka gushimisha abantu, ahubwo mugenze nk’abagaragu ba Kristu, baharanira gukora icyo Imana ishaka. 7Mushishikarire kurangiza ibyo mutegetswe nk’aho mwaba mukorera Nyagasani, atari abantu mubigirira. 8Umuntu wese, yaba umucakara, yaba uwigenga, muzi ko icyiza azaba yakoze azakiturwa na Nyagasani. 9Namwe ba shebuja, mujye mubagenzereza mutyo mureke kubakangisha ibihano ; muzi neza ko Shebuja wabo n’uwanyu ari mu ijuru, We utarobanura abantu.

 

ZABURI (Zab 145 (144), 10-11, 12-13ab, 13cd-14)

 

Inyik/ Nyagasani, ijambo ryawe ni irinyakuri.

 

Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima,

abayoboke bawe bagusingize !

Bazarate ikuzo ry’ingoma yawe,

batangaze ubushobozi bwawe.

 

Bamenyeshe bene muntu ibigwi byawe,

n’ikuzo ritamanzuye ry’ingoma yawe.

Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose,

ubutegetsi bwawe buzaramba,

uko ibisekuruza bigenda bisimburana.

 

Uhoraho ni mutabeshya,

akaba indahemuka mu byo akora byose.

Uhoraho aramira abagwa bose,

abunamiranye akabaha kwemarara.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (Lk 13, 29)

 

Alleluya Alleluya.

Guhera iburasirazuba kugeza iburengerazuba,

Imana iduhamagarira gukikiza ameza mu isangira ry’Ingoma yayo.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 13, 22-30)

Muri icyo gihe, 22Yezu anyura mu migi no mu nsisiro yigisha, yerekeza i Yeruzalemu. 23Haza umuntu aramubaza ati “Mwigisha, koko abantu bakeya ni bo bazarokoka ?” Nuko arababwira ati 24“Muharanire kwinjirira mu muryango ufunganye ; ndabibabwiye : benshi bazagerageza kwinjira, ariko boye kubishobora. 25Koko rero, nimuzaba mukiri hanze igihe nyir’urugo azahaguruka agakinga, n’aho muzakomanga kangahe muvuga muti ‘Shobuja, dukingurire’, azabasubiza ati ‘Sinzi iyo muturuka’. 26Ubwo muzatangira kuvuga muti ‘Twaririye kandi tunywera imbere yawe, ndetse wigishirije no mu materaniro yacu.’ 27We rero azabasubiza ati ‘Sinzi iyo muturutse ; nimumve imbere mwa nkozi z’ibibi mwe !’ 28Ubwo ni bwo muzaganya kandi mugahekenya amenyo mubona Abrahamu, Izaki na Yakobo, n’abahanuzi bose bari mu Ngoma y’Imana, naho mwe mwaraciriwe hanze. 29Bazaturuka iburasirazuba n’iburengerazuba, baturuke mu majyaruguru no mu majyepfo, bazakikize ameza mu isangira ry’Ingoma y’Imana. 30Bityo hari abo mu ba nyuma bazaba aba mbere, hakaba n’abo mu ba mbere bazaba aba nyuma.”      


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »