Inyigisho ku Cyumweru cya XXIX, B

1. Amasomo y’iki cyumweru aragaruka k’Umugaragu w’Imana, uzagabizwa amaboko y’abagome, akicwa ariko akazapfa atanga ubuzima isi idashobora kwambura uwo abuhaye.Umuhanuzi Izayi ati: Umugaragu w’Imana namara gutura ubuzima bwe ho impongano z'ibyaha, azabona abamukomokaho, azarambe, maze azuzuze atyo umugambi w'Uhoraho.

 

2. Mu Isomo rya kabiri Yezu aragaragazwa nk’Umuherezagitambo Mukuru kandi uhebuje, ariko akaba yaremeye imibabaro kuko yigize umwe n’abantu bari mu bibazo, bababaye, bakeneye kugira ubuzima no guhumurizwa. Ntabwo ari umuherezagitambo uri aho gusa, utita ku gahinda k’abo ashinzwe cyangwa se ngo abarebere gusa. Ahubwo akoresheje amaraso ye akiza muntu amwegera, yinjira muri ubwo butayu bwe bw’ikibi n’imibabaro byiganje mu mateka ya muntu maze akamubwira ati “wigira ubwoba, ndi kumwe nawe iminsi yose.

 

3. Mariko we mu Ivanjili, aratubwira bwa gatatu kandi bwa nyuma ko Yezu yongera kumenyesha abigishwa be ko yari agiye kubabazwa no kwicwa. Arifuza kutwereka ko gukurikira Yezu bidusaba no kumukurikira mu mibabaro, nta gutinya umusaraba We. Ni muri ibyo bihe bitari byoroheye Yezu ariko, Yakobo na Yohani bamwegera maze bakamusaba kwicarana na We umwe iburyo undi ibumoso!Wagira ngo ntibari bumvise amagambo Yezu yaramaze kubabwira bwa gatatu. Mu gihe Yezu ahangayikishijwe n’ubugome bwa muntu, mu gihe avuga ko agiye kugabizwa abagiranabi, bo barimo kurwanira imyanya ikomeye! Bo baracyari mu byubahiro by’isi, mu gihe Yezu we agiye gushinyagurirwa no kwicwa nabi.

 

4. Yezu arasubiza abo bigishwa be ari nako abwira intumwa zose ati: ushaka kuba mukuru muri mwe, ajye yigira umugaragu wanyu, maze ushaka kuba uwa mbere, yihindure umucakara wa bose”. Yezu ntiyazanywe no kuba igihangange, ahubwo yazanywe no kugira ngo isi igire ubuzima, ive mu bucakara bw’icyaha. Kandi kuva mu cyaha, bisaba kwiyoroshya no kwimenya, byaba ngombwa ugatabaza Imana yo Mbaraga zacu. Yezu ntiyifuza ko abamumenye bikuza, ahubwo arifuza ko baca bugufi, bakarangwa n’itegeko ry’urukundo no gushyira mu gaciro.

 

5. Yezu arabwira Yakobo na Yohani ati Ntimuzi icyo musaba. Mushobora se kunywera ku nkongoro nzanyweraho, cyangwa se guhabwa batisimu nzahabwa?” Ntibari bakamenye ko ubwami bwa Yezu buzagera no kumusaraba, maze iburyo n’ibumoso bwe hakaba hari ibisambo bibiri! Yezu mu bwami bwe ntawe anena, yemera no gupfana n’abanyabyaha kuko abo nabo ari abana be kandi akaba yifuza ko nabo bakwisubiraho kugira ngo bakire. Inkongoro na batisimu bya Yezu, bituganisha mu kumumenya by’ukuri, atari ukumubwirwa. Bidusaba kumukurikira aho anyuze hose yewe no mu nzira y’amahwa n’imfunganwe. Nibyo koko inkongoro na Batisimu bisa n’ibya Yezu bazabihabwa nibamara gukura kuko Yakobo ari we uzahorwa Imana bwa mbere i Yeruzalemu, naho Yohani akazagirirwa nabi, agakoreshwa imirimo y’agahato mu kirwa cya Patimosi ku bw’Umwami Nero, ariko ntibaramenya ko kugera aho bisaba urugendo rutajenjetse.

Gusaba Yezu imbaraga zo kumumumenya no kureka akatwiyoborera, bibe aribyo biturangaza imbere.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »