Amasomo ku wa Mbere XXIX, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyefezi  (Ef 2, 1-10)

Bavandimwe, 1mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n’ibyaha mwiberagamo kera, 2igihe mwakurikizaga imigenzo y’iyi si n’Umugenga w’ibyo mu nsi y’ikirere, wa mwuka ukorera mu bagomera Imana … 3Kandi natwe twese twari tumeze nka bo dukurikira irari ry’umubiri wacu, dukora gusa ibyo umubiri ushaka n’ibyifuzo byawo bibi ; yewe, ku bwacu twari twikururiye uburakari bw’Imana kimwe na bo. 4Ariko Imana Nyir’impuhwe zihebuje ; kubera urukundo rwinshi yadukunze 5n’ubwo twari twarapfuye tuzize ibyaha byacu bwose, yadushubije ubugingo hamwe na Kristu : rwose kuba mwarakijijwe mubikesha ubuntu bwayo ! 6Nuko hamwe na We iratuzura, maze itwicaza mu ijuru turi muri Kristu Yezu. 7Bityo, igiriye ubuntu bwayo yatugaragarije muri Yezu Kristu, yashatse kwerekana mu bihe bizaza ubukungu butagereranywa bw’ineza yayo. 8Koko mwakijijwe ku buntu mubikesha ukwemera ; nta bwo ari ku bwanyu rero, ahubwo ni ku bw’ingabire y’Imana. 9Ntibyatewe n’ibyo mwakoze, kugira ngo hatazagira uwirata. 10Koko rero, Imana ni Yo yaduhanze kandi twaremewe muri Kristu Yezu, kugira ngo dushishikarire ibikorwa byiza Imana yateguye kuva kera, igira ngo bijye bituranga iteka.

     

ZABURI (Zab 100 (99), 1-2, 3, 4, 5)

 

Inyik/ Uhoraho ni we waturemye, none turi abe.

 

Nimusingize Uhoraho bantu b’isi yose,

nimumugaragire mwishimye,

nimumusanganize impundu z’ibyishimo !

 

Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana,

ni we waturemye, none turi abe,

turi umuryango we n’ubushyo yiragiriye.

 

Nimutahe amarembo ye mumushimira,

mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze,

mumusingize, murate izina rye.

 

Kuko Uhoraho ari umugwaneza,

urukundo rwe ruhoraho iteka,

ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana.

     

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mt 5, 3)

 

Alleluya Alleluya.

Hahirwa abakene ku mutima, kuko Ingoma y’ijuru ari iyabo !

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 12, 13-21)

Muri icyo gihe, 13umwe muri rubanda abwira Yezu ati “Mwigisha, mbwirira umuvandimwe wanjye tugabane umurage wacu.” 14Ariko we aramusubiza ati “Wa muntu we, ni nde wangize umucamanza wanyu cyangwa ngo mbagabanye ibyanyu ?” 15Yungamo ati “Muramenye, mwirinde kugira irari ry’ibintu kuko n’aho umuntu yatunga ibintu byinshi bite, nta bwo ari byo byamubeshaho.”

 

16Nuko abacira uyu mugani ati “Habayeho umuntu w’umukungu wari wejeje imyaka myinshi. 17Aribaza ati “Ndagira nte, ko ntaho mfite mpunika imyaka yanjye ?” 18Nuko aribwira ati “Dore uko ngiye kubigenza : ndasenya ibigega mfite, nubake ibindi bibiruta ; mpunikemo ingano zanjye n’ibindi bintu byanjye byose, 19maze nzibwire nti : dore mfite bintu byinshi mpunitse bizamaza igihe kirekire ; ubu ngiye kuruhuka, ndye, nywe, ndabagire.” 20Ariko Imana iramubwira iti “Wa kiburabwenge we, muri iri joro uri bunyagwe ubuzima bwawe. Ubwo se ibyo wahunitse bizaba ibya nde ?” 21Nguko uko bimerera umuntu wikungahaza ubwe, aho guharanira ubukungu buva ku Mana.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »