Amasomo ku wa Kane XXIX, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyefezi  (Ef 3, 14-21)

Bavandimwe, 14mpfukamye imbere y’Imana Data, 15Yo icyitwa ububyeyi cyose gikomokaho, ari mu ijuru, ari no ku isi, 16ikaba na Nyir’ikuzo ryose, nkabasabira kugira ngo ibatere imbaraga ibigirishije Roho wayo, inakomeze umutima wa buri wese. 17Kristu nabaturemo mubikesha ukwemera ; mushore imizi mu rukundo, murushingemo n’imiganda, 18maze hamwe n’abatagatifujwe bose mushobore gusobanukirwa n’urukundo ruhebuje rwa Kristu, mumenye ubugari n’uburebure, ubujyejuru n’ubujyakuzimu byarwo. 19Ni bwo muzagera ku bumenyi busumba byose bw’urwo rukundo, maze musenderezwemo mutyo ubukungahare bw’Imana. 20Nyir’ububasha bwose ugirira muri mwe ibyiza bisumba kure cyane ibyo twasaba, ndetse n’ibyo twakwibwira, 21naherwe ikuzo muri Kiliziya no muri Kristu Yezu, uko amasekuruza n’ibihe bigenda bisimburana iteka ! Amen.      

 

ZABURI (Zab 33 (32), 1-2, 4-5, 11-12, 18-19)

 

Inyik/ Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe !

 

Ntungane, nimukomere amashyi Uhoraho !

Abantu b’umutima uboneye bakwiye kumusingiza.

Nimusingize Uhoraho mucuranga icyembe,

munamucurangire inanga y’imirya cumi.

 

Kuko ijambo ry’Uhoraho ari intagorama,

n’ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka.

Akunda ubutungane n’ubutabera,

isi yuzuye ineza y’Uhoraho.

 

Umugambi w’Uhoraho ugumaho iteka ryose,

n’ibitekerezo by’umutima we bigahoraho,

uko ibihe bigenda biha ibindi.

Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana,

Hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye !

 

Uhoraho aragira abamwubaha,

Akita ku biringira impuhwe ze,

Kugira ngo abakize urupfu,

Anababesheho mu gihe cy’inzara.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Heb 4, 12)

 

Alleluya Alleluya.

Ijambo ry’Imana ni irinyabuzima, rityaye kurusha inkota,

ricengera ibitekerezo by’umutima wacu.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 12, 49-53)

Muri icyo gihe, Yezu abwira abigishwa be ati 49“Nazanywe no gukongeza umuriro ku isi, mbega ukuntu nifuza ko wagurumana ! 50Hari Batisimu ngomba guhabwa, mbega ukuntu umutima wanjye uhagaze kugeza igihe nzayihererwa ! 51Aho ntimwibwira ko nazanywe no gutera amahoro ku isi ? Oya, ndabibabwiye, ahubwo naje kubateranya. 52Koko kuva ubu, urugo rw’abantu batanu ruzicamo ibice, batatu barwanye babiri, babiri na bo barwanye batatu. 53Bazashyamirana, umugabo n’umuhungu we, umuhungu na se, umugore n’umukobwa we, umukobwa na nyina, nyirabukwe n’umukazana we, umukazana na nyirabukwe.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »