Amasomo ku wa Gatanu XXVIII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyefezi  (Ef 1, 11-14)

Bavandimwe, 11Kristu ni we kandi twatorewemo tugenwa mbere y’igihe ku buryo buhuye n’umugambi w’Ugenga byose, 12kugira ngo twebwe abashyize amizero muri Kristu, tubonereho gusingiza ikuzo ryayo.13Namwe rero aho mumariye kumvira ijambo ry’ukuri, ari yo Nkuru Nziza y’ugukizwa kwanyu, mukaryemera, ni We mukesha kuba mwarashyizweho ikimenyetso cya Roho Mutagatifu wasezeranywe, 14ari na We musogongero w’umugabane twagenewe, ubanziriza icungurwa ry’umuryango Imana yironkeye ngo ihore isingirizwa ikuzo ryayo.  

 

ZABURI (Zab 33 (32), 1-2, 4-5, 12-13)

 

Inyik/ Imana yadusakajeho imigisha,

kugira ngo ihore isingirizwa ikuzo ryayo.

 

Ntungane, nimukomere amashyi Uhoraho !

Abantu b’umutima uboneye bakwiye kumusingiza.

Nimusingize Uhoraho mucuranga icyembe,

munamucurangire inanga y’imirya cumi.

 

Kuko ijambo ry’Uhoraho ari intagorama,

n’ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka.

Akunda ubutungane n’ubutabera,

isi yuzuye ineza y’Uhoraho.

 

Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana,

hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye !

Uhoraho arebera mu bushorishori bw’ijuru,

akabona bene muntu bose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 33 (32), 22)

 

Alleluya Alleluya.

Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

nk’uko amizero yacu agushingiyeho.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 12, 1-7)

Muri icyo gihe, 1abantu bageze ku bihumbi n’ibihumbi barakorana ndetse barabyigana. Yezu abanza kubwira abigishwa be ati « Mwirinde umusemburo w’Abafarizayi ! » ashaka kuvuga uburyarya bwabo. 2Arongera ati « Nta kintu gihishe kitazagaragara, nta n’igihishiriwe kitazamenyekana. 3Kuko ibyo mwavugiye mu mwijima bizumvikana ku mugaragaro, n’ibyo mwavugiye ahiherereye mwongorera bizatangarizwa ahirengeye. 4Mwe ncuti zanjye reka mbabwire : ntimugatinye abica umubiri, nyuma ntibagire ikindi bashobora kubatwara. 5Ahubwo reka mbabwire uwo mukwiye gutinya : mutinye Umara kwica agashobora no kubaroha mu nyenga y’umuriro. Koko ndabibabwiye : Uwo nguwo muzajye mumutinya. 6Mbese ibishwi bitanu ntibigura uduceri tubiri ? Nyamara nta na kimwe muri byo Imana yibagirwa. 7Mwebweho ndetse n’imisatsi yo ku mutwe wanyu yose irabaze. Ntimugatinye rero : murushije agaciro ibishwi byinshi.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »