Amasomo ku wa Gatatu XXVII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyagalati  (Gal 2, 1-2.7-14)

Bavandimwe, 1nyuma y’imyaka cumi n’ine nongera kuzamuka i Yeruzalemu ndi kumwe na Barinaba, na Tito ndamujyana. 2Nazamutseyo ari uko Imana yabimpishuriye. Mbanyuriramo ibyerekeye Inkuru Nziza nigishaga mu mahanga ; abayobozi bo nyibasobanurira birambuye twiherereye. Kwari ukugira ngo menye niba nirukira cyangwa narirukiye ubusa. 7Ahubwo ndetse babonye ko nashinzwe kwamamaza Inkuru Nziza mu batagenywe nk’uko Petero yayishinzwe mu bagenywe, 8kuko Uwahaye Petero kuba intumwa mu bagenywe, ni na We wampaye kuba intumwa mu banyamahanga. 9Nuko Yakobo, Petero na Yohani kandi ari bo bitwa inkingi, bamaze kumenya ingabire nahawe, turumvikana baduhereza ukuboko jyewe na Barinaba ngo twebwe tujye mu banyamahanga, naho bo mu bagenywe. 10Batwihanangirije ikintu kimwe rudori : ko tuzajya twibuka abakene ; ari na cyo nihatiye gukora.   

 

11Nyamara ariko ubwo Petero yazaga Antiyokiya, nahanganye na we kuko byari ngombwa kumugaya. 12Koko rero, mbere y’uko haza abantu bo mu gice cya Yakobo, yasangiraga n’abanyamahanga. Aho baziye aravunura, aritarura byo gutinya abagenywe. 13N’abandi Bayahudi bigana uburyarya bwe, bigeza aho na Barinaba yoshywa na bo kuryarya bene ako kageni. 14Jye rero mbonye ko batagororokeye ukuri kw’Inkuru Nziza, mbwira Petero bose barora nti “Niba wowe w’Umuyahudi ugenza nk’abanyamahanga aho kugenza kiyahudi, ushobora ute guhatira abanyamahanga kugenza kiyahudi ?”  

 

ZABURI (Zab 117 (116), 1, 2)

 

Inyik/ Nimujye ku isi hose, mwamamaze Inkuru Nziza.

 

Mahanga mwese, nimusingize Uhoraho,

miryango mwese, mumwamamaze !

 

Kuko urukundo adukunda rutagira urugero,

n’ubudahemuka bwe bugahoraho iteka !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI         

 

Alleluya Alleluya.

Tuyobowe na Roho w’Imana utugira abana bishingiwe kibyeyi,

Imana tuyita “Data”.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 11, 1-4)

1Umunsi umwe Yezu yari ahantu asenga. Arangije, umwe mu bigishwa be aramubwira ati « Mwigisha, natwe dutoze gusenga nk’uko Yohani yabigenjereje abigishwa be. » 2Nuko arababwira ati « Igihe musenga mujye muvuga muti :

Dawe, izina ryawe ryubahwe,

Ubwami bwawe nibuze,

3ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi.

4utubabarire ibicumuro byacu,

Kuko natwe tubabarira uwaducumuyeho wese,

Kandi ntudutererane mu bitwoshya. »   


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »