Amasomo ku wa Gatandatu, XXVII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa

Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyagalati  (Gal 3, 22-29)

Bavandimwe, 22Ibyanditswe byabohesheje byose ingoyi y’icyaha, kugira ngo isezerano rizuzurizwe abemera Yezu Kristu. 23Mbere y’uko igihe cy’ukwemera kigera, twari nk’imfungwa turinzwe n’amategeko, dutegereje uko kwemera kwagombaga guhishurwa. 24Bityo rero amategeko yaradushoreye adushyikiriza Kristu, kugira ngo tuzahabwe ubutungane tubikesha ukwemera. 25Ubu rero, kuva aho haziye ukwemera ntitugishorewe, 26kuko mwese muri abana b’Imana mubikesha kwemera Kristu Yezu. 27Kandi ni koko, mwebwe mwese ababatijwe muri Kristu, mwambaye Kristu. 28Nta Muyahudi ukiriho, nta Mugereki, nta mucakara, nta mwigenge, nta mugabo, nta mugore, kuko mwese muri umwe muri Kristu Yezu. 29Ubwo rero muri aba Kristu, noneho ni mwe rubyaro rwa Abrahamu, ni mwe rero muzegukana umurage wasezeranywe.  

 

ZABURI (Zab 105 (104), 2-3, 4.6, 5.7)

 

Inyik/ Uhoraho, ahora yibuka iteka Isezerano rye.

 

Nimumuririmbire, mumucurangire,

nimuzirikane ibitangaza yakoze ;

nimwishimire izina rye ritagatifu,

muhimbarwe, mwebwe abashakashaka Uhoraho.

 

Nimugarukire Uhoraho Nyir’ububasha,

mushakashake uruhanga rwe ubudahwema ;

mwebwe nkomoko ya Abrahamu umugaragu we,

bahungu ba Yakobo, abatoni be !

 

Nimwiyibutse ibikorwa bye bihebuje,

ibitangaza yakoze n’amatangazo yivugiye.

Ni we Uhoraho, Imana yacu,

umugenga w’isi yose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Lk 11, 28)

 

Alleluya Alleluya.

Hahirwa abumva ijambo ry’Imana, bakarikurikiza !

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 11, 27-28)

27Igihe Yezu yavugaga, umugore arangurura ijwi rwagati mu mbaga, aramubwira ati “Hahirwa inda yagutwaye n’amabere yakonkeje !” 28Na we ati “Ahubwo hahirwa abumva ijambo ry’Imana bakarikurikiza !”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »