Amasomo ku Cyumweru cya XXIX, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy'Umuhanuzi Izayi (Iz 53, 10-11)

10Uhoraho yashatse kujanjaguza Umugaragu we imibabaro, kandi namara gutura ubuzima bwe ho impongano z'ibyaha, azabona abamukomokaho, azarambe, maze azuzuze atyo umugambi w'Uhoraho. 11Nyuma y'iyo mibabaro yose azabona urumuri, azanezerwe; namara kumenyekana ko ari intungane, azageza benshi ku butungane. Umugaragu wanjye azakiranura imbaga y' abantu, kuko yikoreye ubwe ibicumuro byabo.

 

ZABURI (Zab 33 (32),4-5,18-19,20.22)

 

Inyik/ Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

  nk'uko amizero yacu agushingiyeho.

 

Koko ijambo ry'Uhoraho ni intagorama,

n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka.

Akunda ubutungane n'ubutabera,

isi yuzuye ineza y'Uhoraho.

 

Uhoraho aragira abamwubaha,

akita ku biringira impuhwe ze,

kugira ngo abakize urupfu,

anababesheho mu gihe cy'inzara.

 

Twebwe rero twizigiye Uhoraho,

ni we buvunyi wacu n'ingabo idukingira.

Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

nk'uko amizero yacu agushingiyeho.

 

ISOMO RYA KABIRI

 

Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi (Heb 4, 14-16)

Bavandimwe, 14ubwo dufite Umuherezagitambo mukuru uhe­buje watashye mu ijuru, Yezu Umwana w'Imana, nitwikomeze­mo ukwemera. 15Koko rero ntidufite Umuherezagitambo muku­ru wananirwa kudutabara mu ntege nke zacu; yageragejwe muri byose ku buryo bumwe natwe, ariko ntiyatsindwa n'icya­ha. 16Nitwegerane rero ubwizere intebe ya Nyir'ineza kugira ngo tugirirwe impuhwe, kandi duhabwe imbaraga zizadufasha igihe kigeze.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (Mk 10, 45)

 

Alleluya Alleluya.

Umwana w'umuntu yazanywe no gukorera abantu,

no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko (Mk 10, 35-45 )

Muri icyo gihe, 35Yakobo na Yohani bene Zebedeyi begera Yezu baramubwira bati «Mwigisha, turashaka ko udukorera icyo tugiye kugusaba.» 36Arababaza ati «Murashaka ko mbakorera iki ?» 37Baramusubiza bati «Uraduhe kuzicarana nawe, umwe iburyo, undi ibumoso mu ikuzo ryawe.» 38Yezu arababwira ati «Ntimuzi icyo musaba. Mushobora se kunywera ku nkongoro nzanyweraho, cyangwa se guhabwa batisimu nzahabwa?»

 

39Baramusubiza bati «Turabishobora!» Yezu arababwira ati «Koko inkongoro nzanyweraho muzayinywesha, na batisimu nzahabwa muzayihabwa; 40Naho ibyo kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye si jye ubitanga; bizahabwa ababi­genewe.»


41Abandi uko ari icumi babyumvise, batangira kurakarira Yakobo na Yohani. 42Yezu arabahamagara arababwira ati «Muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bayategekesha agahato. 43Kuri mwebwe rero si ko bimeze. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe, ajye yigira umugaragu wanyu, 44maze ushaka kuba uwa mbere, yihindure umucakara wa bose. 45Dore n'Umwana w'umuntu ntiyazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi, no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »