Amasomo ku wa Mbere XXVI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cya Yobu (Yobu 1, 6-22)

6Umunsi umwe, abamalayika b’Imana baza gutaramira Uhoraho, Sekibi azana na bo. 7Uhoraho abaza Sekibi ati “Uturutse he ?” Sekibi aramusubiza ati “Mvuye kuzerera isi no kuyitambagira.” 8Uhoraho abwira Sekibi ati “Ese witegereje  umugaragu wanjye Yobu ? Nta wundi usa na we ku isi ; ni umuntu w’inyangamugayo n’umunyamurava, atinya Imana kandi yirinda ikibi.” 9Sekibi asubiza Uhoraho ati “Ese kugira ngo Yobu atinye Imana ni ku busa ? 10None se ntiwamuhaye uruzitiro rumurinda, rukazenguruka inzu ye n’ibyo atunze byose? Ibikorwa bye byose wabihaye umugisha, none amatungo ye yuzuye igihugu. 11Ariko urambuye ukuboko kwawe ugatsemba ibyo atunze byose, nta kabuza azakuvuma urora.” 12Uhoraho abwira Sekibi ati “Ndabyemeye, ibye byose ndabikweguriye ; gusa we ubwe ntugire icyo umutwara.” Nuko Sekibi arikubura aragenda.

 

13Umunsi umwe rero, abahungu n’abakobwa ba Yobu bari bateraniye kwa mukuru wabo barya kandi banywa, 14nuko intumwa iza kubwira Yobu iti “Ibimasa byarimo bihinga, n’indogobe zirisha iruhande rwabyo, 15nuko Abanyesaba barahuruduka barabinyaga, bicisha inkota abagaragu bawe ; ncika ku icumu jyenyine, ndahunga nza kubikumenyesha.” 16Umwanya akibivuga, undi aba ashinze aho ati “Inkongi y’umuriro w’Imana yamanutse ku ijuru, itwika intama n’abagaragu iratsemba ; ni jye jyenyine warokotse nza kubikumenyesha !” 17Umwanya akivuga ibyo, undi aba aratungutse ati “Abakalideya biciyemo ingamba eshatu, birara mu ngamiya zawe barazinyaga, bicisha abagaragu bawe inkota ; ni jye jyenyine warokotse nza kubikumenyesha ! 18Igihe akivuga, undi aba ageze aho ati “Abahungu n’abakobwa bawe bari mu nzu ya mukuru wabo barya kandi banywa divayi, 19nuko incubi y’umuyaga ituruka hakurya y’ubutayu, ihirika inkuta z’inzu zose uko ari enye, na yo irarindimuka ibagwa hejuru barapfa ; ni jye jyenyine warokotse nza kubikumenyesha !”

 

20Yobu arahaguruka ashishimura igishura cye, yikomboza umutwe, arambarara hasi, 21aramya agira ati “Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubirayo nambaye ubundi. Uhoraho ni we wampaye, Uhoraho ni we wishubije ; nihasingizwe izina ry’Uhoraho !” 22Muri ayo makuba yose Yobu ntiyigeze acumura ; nta n’ijambo risebya Imana yigeze avuga.

 

ZABURI (Zab 17 (16), 1, 3, 4b-5, 7)

 

Inyik/ Mana yanjye, ndakwiyambaza kuko unyumva,

ntega amatwi wumve ibyo nkubwira.

 

Uhoraho, ndenganura !

Nyumva wite ku maganya yanjye ;

tega amatwi isengesho ryanjye,

ridaturutse mu munwa ubeshya.

 

Wasuzumye umutima wanjye,

ungenzura nijoro ndetse urangerageza,

ntiwagira ikibi unsangana :

ururimi rwanjye narurinze gucumura.

 

Nakomeje kunyura mu nzira wategetse,

mpamya intambwe mu mayira yawe,

ibirenge byanjye ntibyadandabirana.

 

Garagaza impuhwe zawe zahebuje,

wowe ukiza abiringira ububasha bwawe,

bagahonoka batyo abahagurukiye kubarwanya.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mk 10, 45)

 

Alleluya Alleluya.

Umwana w’umuntu yazanywe no gukorera abandi,

no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 9, 46-50)

Muri icyo gihe, 46abigishwa baza kujya impaka bibaza uwaba mukuru muri bo. 47Yezu amenya ibyo batekereza maze arembuza umwana muto, amushyira iruhande rwe. 48Arababwira ati “Umuntu wese wakira uyu mwana ari jye abigirira, ni jye aba yakiriye. Kandi uzanyakira wese, azaba yakiriye Uwantumye. Koko rero, umuto muri mwe ni we mukuru.” 49Ni bwo Yohani amubwiye ati “Mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe; turabimubuza kuko atagukurikira hamwe natwe.” 50Yezu aramusubiza ati “Ntimukagire uwo mubibuza, kuko utabatambamira burya aba ari kumwe namwe.” 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »