Amasomo ku wa Mbere XXV, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Imigani (Imig 3, 27-34)

Mwana wanjye, 27ntukirengagize kugirira neza ubikeneye kandi ubishoboye. 28Niba ufite icyo agusaba, ntukamubwire ngo « Genda uzagaruke ejo ni ho nzaguha. » 29Ntukagambanire mugenzi wawe kandi ari we mwabanaga akwizeye. 30Ntihazagire uwo mutongana nta mpamvu, mu gihe nta kibi yagukoreye. 31Ntuzifuze kumera nk’umunyarugomo cyangwa ngo ukurikire imwe mu nzira ze, 32kuko Uhoraho yanga abagome, agakunda ab’indakemwa. 33Uhoraho avuma inzu y’umugome, ariko agaha umugisha aho intungane zituye. 34Asuzugura abapfayongo, agatonesha abicisha bugufi.

 

ZABURI (Zab 15 (14), 1a.2, 3bc-4ab, 4d-5)

 

Inyik/ Uhoraho, intungane izatura mu nzu yawe.

 

Uhoraho, ni nde ukwiye kwinjira mu Ngoro yawe ?

Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye, agakurikiza ubutabera,

kandi akavugisha ukuri k’umutima we.

 

Ni utagirira abandi nabi,

cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we.

Uwo muntu arebana agasuzuguro uwigize ruvumwa,

maze akubaha abatinya Uhoraho.

 

Nta bwo yivuguruza !

Iyo agurije undi ntamutegaho urwunguko,

ntiyemera ruswa ngo arenganye utacumuye.

Ugenza atyo wese, azahora ari indatsimburwa.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mt 5, 16)

 

Alleluya Alleluya.

Urumuri rwanyu niruboneshereze abantu,

kugira ngo barebe ibyiza mukora,

bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 8, 16-18)

Muri icyo gihe, imbaga ikaba ikoraniye iruhande rwa Yezu, abacira uyu mugani ati 16“Nta muntu ucana itara ngo arishyire mu nsi y’ikibindi, cyangwa mu nsi y’urutara, ahubwo arishyira ku gitereko agira ngo rimurikire abinjira bose. 17Koko rero nta cyahishwe kitazahishurwa, nta n’ibanga rizahera ritamenyekanye. 18Mwitondere rero uburyo mwumva aya magambo. Kuko ufite byinshi ari we uzongererwa ; naho udafite, n’icyo yibwiraga ko afite bazakimwaka.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »