Amasomo ku wa Kane XXVI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cya Yobu (Yobu 19, 21-27)

Yobu abwira incuti ze zakomezaga kumushinja ati 21“Mwebwe ab’incuti zanjye ndabatakambiye, nimumbabarire, dore Nyir’ububasha yaranshegeshe ! 22Ni kuki munyibasiye nk’Imana ? Ese ntimuzageza aho mumpa agahenge ? 23Icyampa ngo amagambo yanjye azandikwe, bayashyire ku rubaho rw’umuringa, 24bakoresheje ikaramu y’icyuma, maze bayasharage ku rutare ubutazasibangana ! 25Jyewe nzi ko umuvugizi wanjye ariho, amaherezo azatunguka ku isi aze andengere ; 26Namara kunkangura azampagarika iruhande rwe, maze mbonere Imana mu mubiri wanjye. 27Koko ni jyewe ubwanjye uzayirebera, nzayibonesha amaso yanjye bwite atari ay’undi ; ngiyo inyota inyuzuye umutima.”    

 

ZABURI (Zab 27 (26), 7-8b, 8c-9b, 13-14)

 

Inyik/ Nizeye kuzabona ubugiraneza bw’Uhoraho,

mu gihugu cy’abazima.

 

Uhoraho, umva ijwi ryanjye ndagutakira,

gira ibambe unsubize !

Umutima wanjye wanyibukije ijambo ryawe,

wowe wavuze uti “Nimushakashake uruhanga rwanjye !”

 

None rero Uhoraho, ni rwo nshakashaka,

ntumpishe uruhanga rwawe !

Wirakara ngo uhinde umuyoboke wawe,

ni wowe muvunyi wanjye.

 

Nyamara jye nizeye kuzabona ubugiraneza bw’Uhoraho,

mu gihugu cy’abazima.

Ihangane, wizigire Uhoraho,

ukomeze umutima, ube intwari !

Rwose wiringire Uhoraho !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mk 1, 15)

 

Alleluya Alleluya.

Ingoma y’Imana iregereje :

nimwisubireho maze mwemere Inkuru Nziza !

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 10, 1-12)

Muri icyo gihe, 1mu bigishwa ba Nyagasani ahitamo abandi mirongo irindwi na babiri, maze abohereza imbere ye babiri babiri, mu migi yose n’ahandi hose yajyaga kunyura. 2Arababwira ati « Imirima yeze ni myinshi, ariko abasaruzi ni bake ; nimusabe rero Nyir’imyaka yohereze abasaruzi mu mirima ye. 3Ngaho nimugende ; dore mbohereje nk’abana b’intama mu birura. 4Ntimugire icyo mujyana, kaba agasaho k’ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto ; kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. 5Urugo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti « Amahoro kuri iyi nzu ! » 6Nihaba umuntu w’amahoro, amahoro yanyu azamusakaraho ; nahabura azabagarukira. 7Mugume muri iyo nzu, munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. 8Umujyi wose muzinjiramo bakabakira, muzarye ibyo babahereje. 9Mukize n’abarwayi muhasanze kandi mubabwire muti « Ingoma y’Imana ibari hafi ! » 10Naho rero umugi wose muzinjiramo ntibabakire, muzajye mu materaniro yabo muvuge muti 11« Dore n’umukungugu w’umugi wanyu wadufashe ku birenge, turawukunguse kandi turawubasigiye ! Icyakora mubimenye neza, Ingoma y’Imana ibari hafi. » 12Ndabibabwiye : kuri wa munsi w’urubanza, Sodoma izababarirwa kurusha uwo mugi. »     


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »