Amasomo ku wa Kabiri XXVI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cya Yobu (Yobu 3, 1-3.11-17.20-23)

1Yobu abumbura umunwa, avuma umunsi yavutseho. 2Nuko afata ijambo agira ati 3“Umunsi navutseho ntukabeho, n’ijoro ryavuzwemo ngo ‘Umwana w’umuhungu yasamwe !’ 11Ni kuki ntavutse ndi igihwereye, cyangwa ngo mbe narahwereye nkibona izuba. 12Ibibero bya mama byankikiriye iki ? Amabere ye yanyonkereje iki ? 13Ubu none mba nibereye ikuzimu, niryamiye mu mahoro, kandi mba nsinziriye niruhukira, 14ndi kumwe n’abami n’ibikomangoma, bari bariyubakiye amazu bahambwemo, 15cyangwa hamwe n’abatware bari batunze zahabu, amazu yabo barayahunitsemo feza. 16Ubonye ahubwo iyaba mama yarakuyemo inda, sinigere mbaho nk’abandi bapfa batabonye izuba ! 17Ikuzimu abagome bashira ubukaka, ni ho abananiwe bajya kuruhukira. 20Ni iki gituma Imana ireka imbabare zikavuka, igaha ubugingo ab’umutima wuzuye amaganya; 21bamwe bifuza urupfu bakarubura, bakarushakashaka kurusha umukiro wundi ! 22Nuko bakishimira kubona aho bazahambwa, bakanezezwa no kugenerwa imva. 23Umuntu utazi iyo agana kandi akaba yibasiwe n’Imana, kubaho yabiherewe iki ?

 

ZABURI (Zab 88 (87), 2-3, 4-5, 6, 7-8)

 

Inyik/ Nyagasani, wakirane ubwuzu isengesho ryanjye.

 

Uhoraho, Mana Mukiza wanjye,

ndagutakira amanywa n’ijoro ;

wakirane ubwuzu isengesho ryanjye,

maze utege amatwi amaganya yanjye.

 

Kuko nugarijwe n’ibyago,

n’urupfu rukaba rundi hafi.

Nsigaye mbarirwa mu batakiriho,

nk’umuntu washizemo agatege.

 

Umwanya wanjye uri mu bapfuye,

kimwe n’intumbi zirambitse mu mva,

izo utakibuka ukundi,

kuko wabakuyeho amaboko.

 

Wanzitse ikuzimu mu rwobo,

mu mwijima w’icuraburindi ;

uburakari bwawe buranshikamira,

n’imivumba yawe irancundagura.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (Mk 10, 45)

 

Alleluya Alleluya.

Umwana w’umuntu yazanywe no gukorera abandi,

no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 9, 51-56)

51Igihe cya Yezu cyo kuvanwa ku isi cyari cyegereje, nuko yiyemeza adashidikanya kujya i Yeruzalemu. 52Yohereza integuza ngo zimubanzirize imbere. Baragenda binjira mu rusisiro rw’Abanyasamariya kumuteguriza. 53Ariko ab’aho banga kumwakira, kuko yajyaga i Yeruzalemu. 54Babiri mu bigishwa be, Yakobo na Yohani, babibonye baravuga bati “Nyagasani, urashaka se ko dutegeka umuriro, ukamanuka mu ijuru ukabatsemba ?” 55We rero arahindukira, arabatonganya cyane. 56Nuko baboneza bajya mu rundi rusisiro.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »