Amasomo ku wa Gatanu XXV, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Umubwiriza (Mubw 3, 1-11)

1Ku isi buri kintu kigira umwanya wacyo n’igihe cyacyo :  

2Hari igihe cyo kubyara, n’igihe cyo gupfa ;

hari igihe cyo gutera urugemwe, n’igihe cyo kururandura ;

3hari igihe cyo kwica, n’igihe cyo gukiza ;

hari igihe cyo gusenya, n’igihe cyo kubaka ;

4hari igihe cyo kurira, n’igihe cyo guseka

hari igihe cyo kuganya, n’igihe cyo kubyina ;

5hari igihe cyo gutera amabuye, n’igihe cyo kutayatora ;

hari igihe cyo guhoberana, n’igihe cyo kwirinda guhoberana ;

6hari igihe cyo gushakisha, n’igihe cyo gutakaza ;

hari igihe cyo kubika, n’igihe cyo kujugunya ;

7hari igihe cyo gutabura, n’igihe cyo kudoda ;

hari igihe cyo guceceka, n’igihe cyo kuvuga ;

8hari igihe cyo gukunda, n’igihe cyo kwanga ;

hari igihe cy’intambara, n’igihe cy’amahoro.

 

9Inyungu y’umuntu ukora yiyuha akuya ni iyihe ? 10Nitegereje umurimo Imana yahaye bene muntu ngo bawusohoze. 11Nasanze ibyo yaremye byose biberanye n’igihe cyabyo ; yahaye abantu kumenya ibyahise n’ibizaza, ariko badashobora gusesengura ibikorwa by’Imana byose uko bingana.

  

ZABURI (Zab 144 (143), 1a.2abc, 3-4)

 

Inyik/ Nihasingizwe Uhoraho, rutare rwanjye.

 

Nihasingizwe Uhoraho, rutare rwanjye,

ni we mbaraga zanjye n’ubuhungiro bwanjye,

ibirindiro byanjye n’umukiza wanjye,

ni we ngabo inkingira, nkihugika iruhande rwe.

 

Uhoraho, umuntu ni iki ngo abe yagushishikaza ?

Mwene muntu ni iki ngo ube wamwitaho ?

Umuntu ameze nk’umwuka uhumekwa rimwe,

n’iminsi ye ikamera nk’igicucu gihita.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 10, 45)

 

Alleluya Alleluya.

Umwana w’umuntu yazanywe no gukorera abandi,

no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 9, 18-22)

18Umunsi umwe, Yezu yasengeraga ahiherereye ari kumwe n’abigishwa be, maze arababaza ati “Rubanda bavuga ko ndi nde ?” 19Barasubiza bati “Bamwe bavuga ko uri Yohani Batisita, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse.” 20Yongera kubabaza ati “Mwebwe se muvugako ndi nde ?” Petero aramusubiza ati « Uri Kristu w’Imana. » 21Nyamara we abihanangiriza kutagira uwo babibwira. 22Yungamo avuga ko Umwana w’umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n’abakuru b’umuryango, n’abatware b’abaherezabitambo, n’abigishamategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »