Amasomo ku wa Gatandatu XXV, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Umubwiriza (Mubw 11, 9-10 ; 12, 1-8)

11,9Wa musore we, ishime mu gihe ukibyiruka ; maze umutima wawe uguhe ibyishimo mu minsi y’ubuto bwawe. Uzajye aho umutima wawe ukujyanye, n’aho amaso yawe akweretse, ariko umenye ko ibyo byose Imana izabiguciramo urubanza. 10Jya urinda umutima wawe agahinda, umubiri wawe uwurinde ububabare ; kuko ubuto n’ubusore ari imfabusa !  12,1Uzibuke Uwakuremye mu gihe cy’ubuto bwawe, mbere y’uko usatirwa n’ibihe bibi, n’imyaka uzavugiraho uti “Iyi yo nta shema inteye.” 2Uzamwibuke mbere y’uko urumuri rw’izuba, ukwezi n’inyenyeri rukuzimiraho, n’ibicu bikongera kubudika imvura ihitutse. 3Icyo gihe amaboko yakurwanagaho azaba atitira, intugu wikorezaga zihetame, amenyo wari usigaranye ananirwe gutapfuna, n’amaso warebeshaga ahume. 4Icyo gihe amatwi yawe ntazaba acyumva, ijwi ryawe rizatitimira, uzabura ibitotsi mu bunyoni, utanagiheruka indirimbo z’ibitaramo.5Ubwo ntuzaba ugiterera umusozi, nugera mu nzira uzazengerezwa, umutwe wawe uzabe uruyenzi nk’igiti kirabije, amaguru yawe ananirwe kwiterura, kuko nta kabaraga  uzaba usigaranye, ahubwo uzagenda ugana indaro y’ikuzimu, maze abategereje kukuririra bahore mu muharuro. 6Ubwo ni mbere y’uko unogoka, ubwonko butarasandara, ngo igifu gitabuke n’umutima uturike, 7maze umukungugu usubire mu gitaka wavuyemo, n’umwuka w’ubugingo usubire ku Mana yawutanze. 8Koko Koheleti yarabivuze ati « Ibintu ni ubusa, ni ubusabusa koko, byose ni ubusa. »  

 

ZABURI (Zab 90 (89), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17)

 

Inyik/ Nyagasani, watubereye ikiramiro,

kuva mu gisekuruza kujya mu kindi.

 

Abantu ubasubiza mu mukungugu,

kuko wavuze uti « Bene muntu, nimusubire iyo mwavuye ! »

Mu maso yawe imyaka igihumbi ni nk’umunsi w’ejo wahise,

ni nk’isaha imwe imwe y’ijoro.

 

Ubuzima bwa muntu ubukuraho nk’ibitotsi,

bishira mu gitondo nk’icyatsi :

mu gitondo kirarabya, ururabyo rugakura,

nimugoroba rukarabirana, rugahunguka.

 

Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze,

bityo tuzagire umutima ushishoza.

Uhoraho, tugarukire ! Uzaturakarira na ryari ?

Babarira abagaragu bawe.

 

Utugwirize ineza yawe kuva mu gitondo,

kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y’ubugingo bwacu.

Nyagasani Mana yacu, utugaragarize ubugwaneza bwawe,

ukomeze imirimo y’amaboko yacu,

kandi uyihe kugira akamaro karambye !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (2 Tim 1, 10)

 

Alleluya Alleluya.

Yezu Kristu, Umukiza wacu yatsinze urupfu,

atangaza ubugingo abigirishije Inkuru Nziza.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 9, 43b-45)

43Mu gihe bose bagitangarira ibyo Yezu yakoraga byose, abwira abigishwa be ati 44“Mwebweho mutege amatwi mwumve ibyo ngiye kubabwira : dore Umwana w’umuntu agiye kugabizwa abantu.” 45Ariko ntibumva iryo jambo ribabera urujijo, ntibasobanukirwa kandi batinya kumusobanuza.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »