Amasomo ku Cyumweru XXI, B

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibarura (Ibar 11, 25-29)

Muri iyo minsi, 25Uhoraho amanukira mu gacu avugisha Musa. Agabanyaho muke ku mwuka wari muri Musa kugira ngo awuhe ba bakuru mirongo irindwi b’imiryango. Wa mwuka ubagezemo batangira guhanura, ariko baza kurekeraho. 26Hari abagabo babiri Elidadi na Medadi, bari basigaye mu ngando. Bari mu murongo w’abagombaga guhabwa umwuka, uretse ko batari basohotse ngo bajye ku ihema ry’ibonaniro. Ariko na bo umwuka ubajyaho, nuko bahanurira mu ngando. 27Umwana w’umuhungu aza yiruka abwira Musa ati «Elidadi na Medadi barimo barahanurira mu ngando! » 28Yozuwe mwene Nuni wari umufasha wa Musa kuva mu buto bwe, aravuga ati «Shobuja Musa, babuze !» 29Musa aramusubiza ati «Waba se wabagiriye ishyari kubera jyewe? lyaba Uhoraho yarasakaje umwuka we ku muryango we wose, maze bose bagahinduka abahanuzi !»

 

ZAHURI (Zab 19 (18), 8, 10, 12-13, 14)


Inyik/ Amategeko y’Uhoraho anezereza umutima.


Itegeko ry’Uhoraho ni indakemwa,

rikaramira umutima.

Amabwiriza y’Uhoraho ni amanyakuri,

abacisha make akabungura ubwenge.

 

Igitinyiro cy’Uhoraho kiraboneye,

kigahoraho iteka ryose.

Ibyo Uhoraho yemeje ni amanyakuri,

byose biba bitunganye.

 

Ni cyo gituma umugaragu wawe abikesha kwitonda,

kubikurikiza bikamugirira akamaro.

Ni nde wamenya amakosa yose yokoze?

Nyagasani, urangire umwere w’ibyaha ntiyiziho.

 

Urarinde umugaragu wawe abirasi,

Ntibakangireho ububasha!

Ubwo rero nzaba intungane rwose,

n’umwere w’igicumuro gikomeye!

 

ISOMO RYA KABIRI

 

Ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo Intumwa Yak 5,1-6 16

1Mwebwe abakungu nimurire, muboroge kubera amakuba abategereje! 2Ubukungu bwanyu bwaraboze, imyambaro yanyu yaramunzwe; 3zahabu yanyu na feza byaguye ingese kandi iyo ngese ni yo izabashinjaJ ikazatwika imibiri yanyu nk’umuriro. Ngaho mwihunikiye ubukungu muri iyi minsi y’indunduro!  4Umushahara w’abakozi basaruye imyaka mu mirima yanyu mwarawubahuguje none ngaha uravuza induru, kandi n’imiborogo y’abo bakozi yageze mu matwi ya Nyagasani Umutegetsi w’ingabo. 5Kuri iyi si mwibereyeho mu murengwe no mu byishimo, kandi ku munsi batotezaga intungane ntimwaretse kugwa ivutu. 6Mwaciriye urubanza rubi intungane maze murayica, nyamara itabarwanyije.

 

lBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 17, 17)

 

Alleluya Alleluya.

Nyagasani, Ijambo ryawe ni ukuri.

Dutagatifurize muri uko kuri.

Alleluya.

 

IVANJlLI

 

+ Mariko (Mk 9, 38-43.45.47-48)

Muri icyo gihe, 38Yohani umwe muri ba Cumi na babiri abwira Yezu ati «Mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe kandi atadukurikira ; turabimubuza kuko atadukurikira.» 19Yezu ati «Mwibimubuza, kuko nta muntu ushobora gukora igitangaza mu izina ryanjye, maze ngo ahindukire amvuge nabi. 40Utaturwanya wese ari kumwe natwe. 41Umuntu wese uzabaha ikirahuri cy’amazi yo kunywa abitewe n’uko muri aba Kristu, ndababwira ukuri, ntazabura igihembo cye. 42Ariko nihagira ugusha mu cyaha umwe muri aba bato bemera, ikimukwiye ni uko bamuhambira ku ijosi Urusyo rusheshwa n’indogobe, bakamuroha mu nyanja.

 

43Niba ikiganza cyawe kigutera gukora icyaha ugice, kuko ikiruta ari ukwinjirana akanimfu mu bugingo. Aho kujyana ibiganza byawe byombi mu nyenga y’umuriro utazima. 45Niba ikirenge cyawe kigutera gukora icyaha ugice, kuko ikiruta ari ukwinjira mu bugingo ucumbagira, aho kurohwa mu nyenga ufite ibirenge bwawe byombi. 47Niba ijisho ryawe rigutera gukora  icyaha rinoboremo; kuko ikiruta ari uko wakwinjirana rimwe mu Ngoma y’lmana, aho kwinjirana yombi mu nyenga, 48aho urunyo rudapfa n’umuriro ntuzime.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »