Amasomo ku wa Mbere XXIV, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (1 Kor 11, 17-26)

Bavandimwe, 17tuvuye muri ibyo hari n’ibindi ntabashimaho : amakoraniro yanyu aho kubagirira akamaro, abagwa nabi. 18Icya mbere cyo, bambwiye ko iyo muhuriye mu ikoraniro, mwiremamo ibice kandi bisa n’aho ari byo : 19wagira ngo ni ngombwa ko muri mwe habamo amakimbirane, kugira ngo ababakomeyemo bigaragaze. 20Igihe rero muteraniye hamwe ntimuhuzwa n’isangira rya Nyagasani, 21kuko buri wese amaranira kurya ibyo yizaniye, ku buryo umwe yicwa n’inzara, undi yasinze. 22Mbese nta mazu mugira yo kuriramo no kunyweramo ? Cyangwa muzanwa no gusuzugura imbaga y’Imana, no gukoza isoni abatagira icyo bafite ? Mbabwire iki se ? Oya, muri ibyo simbashimye.

 

23Jyewe rero dore ibyo nashyikirijwe na Nyagasani, bikaba ari byo nabagejejeho : Nyagasani Yezu araye ari butangwe, yafashe umugati, 24amaze gushimira, arawumanyura avuga ati “Iki ni umubiri wanjye ubatangiwe ; mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye.” 25Barangije kurya, n’inkongoro ayigenzereza atyo avuga ati “Iyi ni inkongoro y’Isezerano rishya, rishingiye ku maraso yanjye ; mujye mubikora namwe, kandi igihe cysose muyinywereyeho bibe urwibutso rwanjye.” 26Kuko igihe cyose murya uyu mugati, mukanywa no kuri iyi nkongoro, muba mwamamaza urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira.

 

 

ZABURI (Zab 40 (39), 7-8a, 8b-9, 10, 17)

 

Inyik/ Twamamaza urupfu rwa Nyagasani, kugeza igihe azazira.

 

Ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo,

ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve ;

ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa icy’impongano,

ni yo mpamvu navuze nti “Ngaha ndaje !

 

“Mu muzingo w’igitabo handitswemo icyo unshakaho.

Mana yanjye, niyemeje gukora ibigushimisha,

maze amategeko yawe ajye ampora ku mutima !”

 

Namamaje ubutungane bwawe mu ikoraniro rigari ;

ibyo usanzwe ubizi, Uhoraho,

sinigeze mbumba umunwa wanjye ngo nceceke.

 

Naho abagushakashaka bose nibahimbarwe bakwishimira !

Abakunda umukiro wawe nibavuge ubudahwema bati

“Uhoraho ni igihangange !”

 

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 3, 16)

 

Alleluya Alleluya.

Imana yakunze isi cyane,

bigeza aho itanga Umwana wayo w’ikinege.

Umwemera wese agira ubugingo bw’iteka.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 7, 1-10)

Muri icyo gihe, 1Yezu amaze kubwira rubanda ayo magambo yose, arahaguruka ajya i Kafarinawumu. 2Hakaba umutware w’abasirikare wari urwaje umugaragu yakundaga, yenda gupfa. 3Yumvise bavuga Yezu, amutumaho bamwe mu bakuru b’Abayahudi, ngo bamumwingingire aze gukiza umugaragu we. 4Bageze iruhande rwa Yezu bamwinginga bakomeje, baramubwira bati “Uwo muntu akwiye ko wamutabara 5kuko akunda umuryango wacu, kandi ni we watwubakiye isengero.” 6Nuko Yezu ajyana na bo. Agiye kugera hafi y’urugo, umutware w’abasirikare amutumaho incuti ze ngo zimubwire ziti “Nyagasani, wikwirushya kuko ndakwiriye ko wakwinjira mu nzu yanjye. 7Ni na cyo cyatumye ndatinyuka kugusanga ; ahubwo vuga ijambo rimwe gusa, umugaragu wanjye arakira. 8Erega n’ubwo ndi umuntu utegekwa,  nanjye mfite abasirikare ntegeka. Iyo mbwiye umwe nti ‘Genda’, aragenda ; nabwira undi nti ‘Ngwino’, akaza ; nabwira n’umugaragu wanjye nti ‘Kora iki’, akagikora.” 9Yezu yumvise ayo magambo, aramutangarira cyane ; ahindukirira abantu bari bamukurikiye, arababwira ati “Ndababwira ukuri : no muri Israheli nta kwemera gukomeye nk’uko nigeze mpabona. 10Nuko abari batumwe bahindukiye, basanga umugaragu yakize rwose.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »