Amasomo ku wa Gatatu XXIV, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti  (1 Kor 12, 31 ; 13, 1-13)

Bavandimwe, 12,31nimuharanire ingabire zisumbuye, kandi ngiye kubereka izitambutse zose. 13,1N’aho navuga indimi z’abantu n’iz’abamalayika, ariko singire urukundo, naba ndi nk’icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. 2N’aho nagira ingabire y’ubuhanuzi, ngahishurirwa amayobera yose n’ubumenyi bwose ; n’aho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyigura imisozi, ariko ndafite urukundo, nta cyo mba ndi cyo. 3N’aho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, n’aho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo mfite, nta cyo byaba bimariye. 4Urukundo rurihangana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari ; urukundo ntirwirarira, ntirwikuririza ; 5nta cyo rukora kidahwitse, ntirurondera akari akarwo, ntirurakara, ntirugira inzika ; 6ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n’ukuri. 7Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rwizera byose, rukihanganira byose.

 

8Urukundo ntiruteze gushira. Ubuhanuzi se ? Buzashira. Indimi zo se ? Zizaceceka. Ubumenyi se ? Buzayoka. 9Koko ubumenyi bwacu buracagase, kimwe n’uko ubuhanuzi bwacu bucagase. 10Igihe rero ibyuzuye bizahinguka, iby’igicagate bizazimira ! 11Mu gihe nari umwana navugaga ay’abana, ngatekereza nk’abana, nkazirikana nk’abana ; aho mbereye umugabo nikuyemo ibya rwana byose. 12Ubu ngubu turasa n’abarebera mu ndorerwamo ku buryo budafututse, ariko hari igihe tuzarebana imbonankubone. Ubu ngubu ibyo nzi biracagase, ariko icyo gihe nzamenya nk’uko nzwi. 13Kugeza ubu, ukwemera, ukwizera n’urukundo uko ari bitatu birabangikanye ; ariko icy’ingenzi muri byo ni urukundo.

 

ZABURI (Zab 33 (32), 2-3, 4-5,12.22)

 

Inyik/ Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana.

 

Nimusingize Uhoraho mucuranga icyembe,

munamucurangire inanga y’imirya cumi.

Nimumuririmbire indirimbo nshya,

mumucurangire binoze muranguruye amajwi !

   

Kuko ijambo ry’Uhoraho ari intagorama,

n’ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka.

Akunda ubutungane n’ubutabera,

isi yuzuye ineza y’Uhoraho.

 

Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana,

hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye !

Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

nk’uko amizero yacu agushingiyeho.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 6, 63.68)

 

Alleluya Alleluya.

Amagambo yawe Nyagasani yacu,

aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo.

Ni wowe ufite amagambo y’ubugingo bw’iteka.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 7, 31-35)

Muri icyo gihe, Yezu abwira rubanda ati 31« Mbese abantu b’iki gihe nabagereranya na nde ? Bameze nka nde ? Bameze nk’abana bicaye ku kibuga, 32bamwe babwira abandi bati ‘Twavugije umwirongi maze ntimwabyina ! Duteye indirimbo z’amaganya ntimwarira !’ 33Koko rero Yohani Batisita yaje atarya umugati, kandi atanywa divayi, muravuga muti ‘Yahanzweho !’ 34Naho Umwana w’umuntu aza arya kandi anywa, muravuga muti ‘Ni igisambo, ni umusinzi, ni incuti y’abasoresha n’abanyabyaha !’ 35Nyamara ubuhanga bugaragazwa n’ibikorwa byabwo. »    


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »