Amasomo ku Cyumweru cya XXV Gisanzwe B

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ubuhanga (Buh 2, 12. 17 -20)

Abagome barabwirana bati 12 «Twibasire intungane kuko itubangamiye, ikarwanya ibikorwa byacu, ikanadushinja ko twarenze Amategeko, tugahemukira umuco mwiza badutoje. 17Nimureke turebe niba ibyo ivuga ari ukuri, dusuzume uko ibyaya bizarangira. 18Niba intungane ari umwana w’Imana koko, izayitabara iyigobotore mu nzara z’abanzi bayo. 19Tuyigeragereshe ibitutsi n’ibitotezo kugira ngo tumenye ubwiyumanganye bwayo, turebe n’ukwihangana kwayo. 20Nimureke tuyitange yicwe uruteye isoni kuko icyo gihe Imana izayihagararaho, dukurikije nanone uko ibyivugira.»

 

ZABURI (Zab 54 (53), 3-4, 5.7b, 6.8)


Inyik/ Nyagasani, banguka untabare,

          wowe buvunyi bwanjye n’umukiza wanjye.

 

Mana yanjye, girira izina ryawe maze untabare,

koresha ububasha bwawe maze undenganure !

Rwose Mana yanjye, umva isengesho ryanjye,

Utege amatwi amagambo nkubwira !

 

Kuko abanyamahanga bampagurukiye,

Abanyarugomo bakaba bahigiye kunyica :

Imana ntibayitayeho na busa,

Koresha ububasha bwawe maze ubatsembe !

 

None Imana ni yo intabaye,

Nyagasani ni we wenyine umbereye ikiramiro !

Nzagutura ibitambo mbikuye ku mutima,

Uhoraho, nzasingiza izina ryawe kuko ryuje ineza !

 

ISOMO RYA KABIRI

 

 Ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo Intumwa (Yak 3, 16-18; 4,1-3)

Bavandimwe, 3,16 ahari ishyari n’ubucabiranya, haba umuvurungano n’ibikorwa bibi by’amoko yose. 17Naho ubuhanga bukomoka mu ijuru, icya mbere cyo ni ubuziranenge, ni ubunyamahoro, ni ubunyarugwiro n’ubunyampuhwe, bukaba busendereye ineza kandi bukarumbuka imbuto nziza, ntibugire aho bubogamira kandi ntibugire uburyarya. 18Imbuto y’ubutungane ibibwa mu mahoro, ku baharanira amahoro.

4,lAmakimbirane akornoka he? Cyangwa se intambara muri mwe zituruka he? Aho ibyo byose ntibyaba bituruka ku byifuzo byanyu, birwanira mu myanya y’umubiri wanyu ? 2Murararikira ariko ntimugire icyo mutunga; muri abicanyi n’ abanyeshyari nyamara nta cyo muronka ; murarwana kandi mukavurungana, ariko ntimugire icyo mugeraho kuko mutazi gusaba. 3Murasaba ariko ntimuronke, kuko ugusaba kwanyu nta kindi kugamije uretse gutagaguza ibyifuzo byanyu.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (2 Tes 2, 14)

 

Alleluya Alleluya.

Mu kwamamaza Inkuru Nziza,

Imana iduhamagarira gusangira ikuzo

ry’Umwami wacu Yezu Kristu.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Mariko (Mk 9,30-37)

Muri icyo gihe, Yezu n’abigishwa be 30bambukiranya Galileya, ariko Yezu ntiyashakaga ko babimenya. 31Yigishaga abigishwa be ababwira  ati «Umwana w’umuntu agiye gushyirwa mu maboko y’abantu bakazamwica, ariko yamara gupfa akazazuka ku munsi wa gatatu,» 32Iryo jambo ariko ntibaryumva, batinya no kumubaza.


13Nuko bagera i Kafarinawumu. Bari mu nzu Yezu arababaza ati «Mu nzira mwajyaga impaka z’iki ?» 34Baraceceka kuko mu nzira bari bagiye impaka zo kumenya umukuru muri bo. 35Amaze kwicara ahamagara ba Cumi na babiri, arababwira ati «Ushaka kuba uwa mbere azigire uwa nyuma muri bose, abe n’umugaragu wa bose.» 36Nuko afata umwana amuhagarika hagati yabo, aramuhobera arababwira ati 37«Umuntu wese wakira umwana nk’uyu nguyu ari jye abigirira, ni jye aba yakiriye. Kandi unyakira wese si jyewe aba yakiriye, ahubwo aba yakiriye Uwantumye.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »