Amasomo ku wa Kabiri XXIV, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (1 Kor 12, 12-14.27-31a)

Bavandimwe, reka dufate ikigereranyo : 12mu by’ukuri umubiri ni umwe kandi ugizwe n’ingingo nyinshi ; ariko izo ngingo zose n’ubwo ari nyinshi, zigize umubiri umwe : ni ko bimeze no muri Kristu. 13Twese twabatirijwe muri Roho umwe ngo tube umubiri umwe. Twaba Abayahudi cyngwa Abagereki, twaba abacakara cyangwa abigenga, twese twuhiwe Roho umwe. 14Koko rero umubiri ntugizwe n’urugingo rumwe gusa, ahubwo ugizwe na nyinshi.

 

27Namwe rero muri umubiri umwe ari wo Kristu, kandi mukaba ingingo ze buri muntu ku giti cye. 28Bityo rero abo Imana yashyizeho muri Kiliziya, aba mbere ni intumwa, aba kabiri ni abahanuzi, aba gatatu ni abigisha. Hanyuma akurikizaho abakora ibitangaza ; abafite ingabire yo gukiza abarwayi, iyo gutabarana, iyo kuyobora n’iyo kuvuga mu ndimi. 29Mbese bose ni intumwa ?  Bose se ni abahanuzi ? Cyangwa ni abigisha ? Mbese bose bakora ibitangaza ? 30Cyangwa bafite ingabire yo gukiza ? Bose se bavuga mu ndimi ? Cyangwa bose bazi kuzisobanura ? 31aNimuharanire ingabire zisumbuye.     

 

ZABURI  (Zab 100 (99), 1-2, 3, 4, 5)

 

Inyik/ Uhoraho, turi umuryango wawe n’ubushyo wiragiriye.

 

Nimusingize Uhoraho bantu b’isi yose,

nimumugaragire mwishimye,

nimumusanganize impundu z’ibyishimo !

 

Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana,

ni we waturemye none turi abe,

turi umuryango we n’ubushyo yiragiriye.

 

Nimutahe amarembo ye mumushimira,

mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze,

mumusingize, murate izina rye.

 

Kuko Uhoraho ari umugwaneza,

urukundo rwe ruhoraho iteka,

ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Lk 7, 16)

 

Alleluya Alleluya.

Nihasingizwe Nyagasani Imana yacu :

yasuye umuryango we awusubiza ubuzima

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 7, 11-17)

Muri icyo gihe, 11Yezu arakomeza ajya mu mugi witwa Nayini. Abigishwa be n’abandi benshi baramukurikira. 12Ngo agere hafi y’irembo ry’umugi, ahura n’abahetse umurambo bajya guhamba umuhungu w’ikinege, nyina akaba yari umupfakazi ; kandi abantu benshi bo muri uwo mugi bari bamuherekeje. 13Nyagasani amubonye amugirira impuhwe ; aramubwira ati “Wirira.” 14Nuko yegere ikiriba agikoraho, abari bagihetse barahagarara. Aravuga ati “Wa musore we, ndabigutegetse haguruka !” 15Nuko uwari wapfuye areguka, aricara atangira kuvuga. Yezu amusubiza nyina. 16Bose ubwoba burabataha, basingiza Imana bavuga bati “Umuhanuzi ukomeye yaduturutsemo, kandi Imana yasuye umuryango wayo.” 17Iyo nkuru isakara muri Yudeya yose, no mu gihugu cyose kiyikikije.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »