Amasomo ku Cyumweru cya XXIB, B

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Izayi ( Iz 50, 5-9a)

Dore amagambo y’Umugaragu w’Imana : 5Nyagasani Uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. 6Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa; uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso. 7Cyakora Nyagasani Uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk’ ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n’ikimwaro. 8None se ko undenganura ari hafi, ni nde watinyuka kumburanya? Naze tujyane imbere y’umucamanza! N i nde uzanshinja murubanza? Ngaho niyigaragaze maze anyegere!  9aNi byo rwose Nyagasani Uhoraho arantabara, ninde rero wanshinja icvaha?

 

ZABURI (Zab 116 (114-115),1-2, 3ac-4, 5-6, 8ac-9)


Inyik/ Nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y’abazima.

 

Icyo nkundira Uhoraho,

ni uko yumva ijwi ryanjye iyo mutakambiye,

maze akunama akantega amatwi.

Mu buzima bwanjye bwose sinzareka kumwiyambaza.

 

Ingoyi z’urupfu zari zamboshye,

ishavu n’agahinda byari byanyishe,

maze niyambaza izina ry’Uhoraho,

nti « Uhoraho, kiza amagara yanjye!»

 

Uhoraho ni umunyampuhwe n’intarenganya,

koko Imana yacu ni Nyir’imbabazi !

Uhoraho aragira ab’intamenyekana,

nari umunyantege nke maze arantabara.

 

Ubwo amagara yanjye wayakuye mu nzara z’urupfu,

n’ibirenge byanjye ukabirinda gutsitara,

nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y’abazima.

 

ISOMO RYA KABIRI

 

Ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo Intumwa (Yak 2. 14-18)

 

14Byaba byunguye iki se bavandimwe banjye, umuntu avuze ko afite ukwemera niba adafite ibikorwa? Uko kwemera se gushobora kumukiza ? 15Niba umuvandimwe wawe cyangwa mushiki wawe bambaye ubusa, cyangwa se badafite ibyo kurya bya buri munsi, 16maze muri mwe hakagira ubabwira ati «Nimugende amahoro, mwote kandi muryoherwe», atabahaye ibibatunga byaba bimaze iki? 17Bityo rero n’ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako. 18Ariko wenda hagira uvuga ati «Wowe ufite ibikorwa, naho jye nkagira ukwemera!» Uwo nguwo namusubiza nti «Nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, naho jye nkwereke ibikorwa bigaragaza ukwemera kwanjye.»

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Ga16,14)

 

Alleluya Alleluya.

Nta kindi twakwiratana kitari umusaraba wa Nyagasani!

Ni wo iby’isi bimbambiweho, nanjye nkaba mbibambiweho.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Mariko (Mk 8,27-35 )

Muri icyo gihe, 27Yezu ajyana n’abigishwa be agana mu nsisiro za Kayizareya ya Filipo. Bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati «Abantu bavuga ko ndi nde ?» 28Baramusubiza bati «Ngo uri Yohani Batisita, abandi ngo uri Eliya; naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi.» 29 Ati «Mwebwe se muvuga ko ndi nde ?» Petero aramusubiza ati «Uri Kristu.» 30Nuko Yezu arabihanangiriza ngo ntibagire uwo babibwira.

 

31Nuko atangira kubigisha ko Umwana w’umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n’abakuru b’imiryango, n’abaherezabitambo bakuru, n’abigishamategeko, akicwa ariko akazazuka nyuma y’iminsi itatu. 32Ibyo yabibabwiye akomeje. Nuko Petero aramwihugikana atangira kumutonganya. 33We ariko arahindukira maze areba abigishwa be, acyaha Petero amubwira ati «Hoshi mva iruhande, Sekibi! Kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana, ahubwo ku bantu!»

 

34Nuko ahamagara rubanda hamwe n’abigishwa be, arababwira ati «Niba hari ushaka kunkurikira yiyibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire! 35Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera jyewe n’Inkuru Nziza, azabukiza.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »