Amasomo ku wa Gatanu XXIII,B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (1 Kor 9, 16-19.22-27)

Bavandimwe, 16kuba naramamaje Inkuru Nziza si byo byatuma nirata, kuko ari umurimo ngombwa nashinzwe ; ndiyimbire rero niba ntamamaje Inkuru Nziza ! 17Yabaye rero nabikoraga ku bwende bwanjye, nari nkwiye kubihemberwa ; ariko ubwo mbitegetswe ni umuzigo nahawe. 18Ubwo se ishimwe ryanjye rishingiye he ? Rishingiye mu kwamamaza Inkuru Nziza ku buntu, ntarambirije ku burenganzira mpabwa na yo. 19N’ubwo nigenga kuri bose, nahisemo kwigira umugaragu wa bose, kugira ngo nigarurire benshi muri bo. 22Nigize umunyantege nke mu banyantege nke, ngo niyegereze abanyantege nke. Nihwanyije na bose muri byose, kugira ngo ngire abo mbarokoramo. 23Ibyo kandi mbikorera Inkuru Nziza, kugira ngo nzayigireho uruhare.

 

24Ntimuzi se ko abasiganwa mu kibuga cy’imikino biruka bose, ariko igihembo kikegukana umwe ? Ngaho rero nimwiruke namwe kugira ngo mwese mugitsindire. 25Urushanwa wese yigomwa byinshi kandi aba aharanira ikamba rizayoka ; naho twebwe iryo duharanira ntirizashira. 26Nguko rero uko jye niruka, sinkora hirya no hino ; nguko kandi uko ndwana, sinigera mpusha. 27Ahubwo umubiri wanjye ndawuhana, ndawukandamiza kugira ngo ntazavaho mpigikwa, maze kwamamaza Inkuru Nziza mu bandi.

 

ZABURI (Zab 84 (83), 2-3, 4, 5-6, 12)

 

Inyik/ Uhoraho, Mugaba w’ingabo,

Mbega ngo ingoro zawe zirantera ubwuzu !

 

Uhoraho, Mugaba w’ingabo,

mbega ngo ingoro zawe zitantera ubwuzu !

Umutima wanjye wahogojwe no gukumbura inkomane z’Uhoraho ;

umutima wanjye n’umubiri wanjye,

biravugiriza impundu Imana Nyir’ubuzima.

 

Ndetse n’igishwi kibonera inzu,

n’intashya icyari ishyiramo ibyana byayo,

ku ntambiro zawe Uhoraho, Mugaba w’ingabo,

Mwami wanjye kandi Mana yanjye !

 

Hahirwa abatuye mu Ngoro yawe,

bakagusingiza ubudahwema !

Hahirwa abantu bisunga ububasha bwawe,

bahorana umugambi wo kugana Ingoro yawe.

 

Koko Imana ni izuba n’ingabo inkingira,

Uhoraho agaba ubutoneshwe n’ikuzo ;

ntiyima ihirwe abagendera mu butungane.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (Yh 17, 17)

 

Alleluya Alleluya.

Nyagasani, ijambo ryawe ni ukuri,

dutagatifurize muri uko kuri.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 6, 39-42)

Muri icyo gihe, 39Yezu acira abigishwa be umugani ati “Harya impumyi ishobora ite kurandata indi mpumyi ? Aho zombi ntizagwa mu mwobo ? 40Nta mwigishwa usumba umwigisha we ; ahubwo umwigishwa wese ushyitse azamera nk’umwigisha we. 41Witegerereza iki akatsi kari mu jisho ry’uwo muva inda imwe, kandi umugogo uri mu jisho ryawe ukawirengagiza ? 42Washobora ute kubwira uwo muva inda imwe uti ‘Muvandimwe, reka ngutokore akatsi kakuri mu jisho’, kandi ubwawe utareba umugogo uri mu jisho ryawe ? Wa ndyarya we, banza ukure umugogo mu jisho ryawe, hanyuma uzabone neza, ushobore gutokora akatsi kari mu jisho ry’uwo muva inda imwe.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »