Amasomo ku wa gatandatu XXIII,B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (1 Kor 10, 14-22)

14Nkoramutima zanjye, nimwirinde gusenga ibigirwamana. 15Reka mbabwire nk’abaciye akenge, namwe ubwanyu mwirebere ukuri kw’ibyo mvuga. 16Mbese inkongoro y’umugisha tunyweraho dushimira Imana, si ugusangira amaraso ya Kristu ? N’umugati tumanyurira hamwe, si ugusangira umubiri wa Kristu ? 17Kubera uwo mugati umwe, n’ubwo twebwe turi benshi tugize umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n’umugati umwe. 18Nimurebere ku rubyaro rwa Israheli : mbese abarya ku bitambo byatuwe ntibaba bunze ubumwe n’urutambiro ? 19Mbese mvuge ngo iki ? Ko inyama zatuwe ibigirwamana hari icyo zivuze ? Cyangwa se ko ikigirwamana hari icyo kimaze ? 20Ashwi da ! Kuko ibyo bitambo byabo atari Imana babitura, ahubwo biturwa Sekibi, kandi sinshaka ko mugirana ubusabane na we. 21Ntimushobora kunywera ku nkongoro ya Nyagasani no ku nkongoro ya Sekibi ; ntimushobora kubangikanya ameza ya Nyagasani n’aya Sekibi. 22Cyangwa se twaba dushaka kwikururira ishyari ry’Imana ? Twaba se tuyirusha amaboko ?  

 

ZABURI  (Zab 116 (114-115), 12-13, 17-18)

 

Inyik/ Mana yanjye, nzagutura igitambo cy’ishimwe.

 

Ibyiza byose Uhoraho yangiriye,

rwose nzabimwitura nte ?

Nzashyira ejuru inkongoro y’umukiro,

kandi njye niyambaza izina ry’Uhoraho.

 

Nzagutura igitambo cy’ishimwe,

kandi njye niyambaza izina ry’Uhoraho ;

nzarangiza amasezerano nagiriye Uhoraho,

imbere y’iteraniro ry’umuryango we wose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 1, 2-3)

 

Alleluya Alleluya.

Hahirwa umuntu uhimbazwa n’amategeko y’Uhoraho,

akera imbuto uko igihe kigeze.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 6, 43-49)

Muri icyo gihe, Yezu abwira abigishwa ati 43“Nta giti cyiza cyera imbuto mbi, nta n’igiti kibi cyera imbuto nziza. 44Igiti cyose kirangwa n’imbuto zacyo. Koko ntawe usoroma imitini ku mahwa, nta n’usarura imizabibu ku bitovu. 45Umunyamico myiza avana mu mutima we ibyiza bibitsemo, n’umunyamico mibi avana mu mutima we ibibi byawusabitse ; kuko akuzuye umutima gasesekara ku munwa. 46Ni iki gituma mumpamagara ngo ‘Mwigisha, Mwigisha !’ kandi mudakora ibyo mbabwira ? 47Umuntu wese ungana, akumva amagambo yanjye kandi akayakurikiza, reka mbereke uwo namugereranya. 48Ameze nk’umuntu wubatse inzu, agacukura akageza ku rutare, akarugerekaho amabuye y’ishingiro. Umwuzure uteye, umuvu wiroha kuri iyo nzu ariko ntiyanyeganyega, kuko yari yubatse neza. 49Naho rero uwumva amagambo yanjye ntayakurikize, ameze nk’umuntu wubatse inzu ku butaka, ashinga imiganda yayo ahadakomeye. Umuvu uyiroshyeho iherako itemba, maze aho yari iri hahinduka itongo.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »