Amasomo ku wa Gatandatu XXI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (1 Kor 1, 26-31)

26Bavandimwe rero, mwebwe abatowe n’Imana, nimurebe uko muteye : murasanga ku bw’abantu nta bahanga benshi babarimo, nta n’ibihangange byinshi bibarimo, ndetse nta na benshi bafite amavuko y’ikirenga. 27Ahubwo rero ibyo abantu bita ibisazi, ni byo Imana yihitiyemo ngo irindagize abiyita abahanga ; kandi ibinyantege nke ku bantu, ni byo Imana yitoreye ngo isuzuguze abanyamaboko ; 28byongeye, abatagira amavuko, b’insuzugurwa, ni bo Imana yihitiyemo ngo ihindure ubusa abiyita imbonera ; 29kugira ngo hatagira umuntu n’umwe wikuza imbere y’Imana. 30Ni yo mukesha kuba muri Kristu Yezu, we watubereye ku bw’Imana ubuhanga n’ubutungane, akaba ari we kandi udutagatifuza akanaturokora. 31Mbese nk’uko byanditswe ngo « Ushaka kwirata wese, niyiratire muri Nyagasani. »

 

ZABURI (Zab 33 (32), 12-13, 18-19, 20-21)

 

Inyik/ Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana.

 

Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana,

hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye !

Uhoraho arebera mu bushorishori bw’ijuru,

akabona bene muntu bose.

 

Uhoraho ni we uragira abamwubaha,

akita ku biringira impuhwe ze,

kugira ngo abakize urupfu,

anababesheho mu gihe cy’inzara.

 

Twebwe rero twizigiye Uhoraho;

ni we buvunyi bwacu n’ingabo idukingira.

Ibyishimo biri mu mutima wacu ni we bikomokaho,

amizero yacu akaba mu izina rye ritagatifu.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 1, 2-3)

 

Alleluya Alleluya.

Hahirwa umuntu uhimbazwa n’amategeko y’Uhoraho :

yera imbuto uko igihe kigeze.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Matayo  (Mt 25, 14-30)

Muri icyo gihe, Yezu yabwiraga abigishwa be iby’ihindukira rye, maze abacira uyu mugani ati 14“Bizamera nk’umuntu wari ugiye kujya mu rugendo, agahamagara abagaragu be, akababitsa ibintu bye. 15Umwe amuha amatalenta atanu, undi abiri, undi imwe, umuntu wese ku rugero rw’icyo ashoboye, hanyuma aragenda. 16Ako kanya uwari wahawe amatalenta atanu ajya kuyakoresha, maze yunguka andi atanu. 17Uwari wahawe abiri na we yunguka andi abiri. 18Naho uwari wahawe imwe, aragenda acukura umwobo mu gitaka maze ahishamo imari ya shebuja.

 

19Hashize igihe kirekire shebuja wa ba bagaragu araza, maze abamurikisha ibintu bye. 20Uwahawe amatalenta atanu aregera,  maze amuhereza amatalenta atanu yandi agira ati ‘Shobuja, wari wampaye amatalenta atanu, dore andi atanu nungutse.’ 21Shebuja aramubwira ati ‘Ni uko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho; ngwino wishimane na shobuja !’ 22Uwahawe amatalenta abiri na we araza agira ati ‘Shobuja, wari wampaye amatalenta abiri, dore andi abiri nungutse.’ 23Shebuja aramubwira ati ‘Ni uko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho; ngwino wishimane na shobuja !’ 24Haza uwahawe talenta imwe aravuga ati ‘Shobuja, nari nzi ko  uri umuntu w’umunyabugugu, usarura aho utabibye, ukanura aho utanitse. 25Naratinye ndagenda mpisha italenta yawe mu gitaka : dore ibiri ibyawe.’ 26Naho shebuja aramusubiza ati ‘Mugaragu mubi kandi w’umunebwe, wari uzi ko nsarura aho ntabibye, nkanura aho ntanitse; 27uba rero warabikije imari yanjye abari kunyungukira, nagaruka nkabona ibyanjye n’inyungu. 28Nimumwambure talenta ye maze muyihe ufite amatalenta cumi; 29kuko utunze bazamuha agakungahara; naho udafite na mba bazamwaka n’utwo yaganyiragaho. 30Naho uwo mugaragu w’imburamumaro nimumujugunye hanze, aho azaririra kandi agahekenya amenyo.’”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »