Amasomo ku wa Gatatu XIX, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo gitabo cy’Umuhanuzi Ezekiyeli  (Ezk 9, 1-7 ; 10, 18-22)

Muri iyo minsi, 9,1Numva Uhoraho Imana ambwira mu ijwi riranguruye ati “Mube hafi mwe mushinzwe guhana umugi, buri wese afate mu kiganza cye intwaro yo kurimbura.” 2Hanyuma mbona abantu batandatu, batambuka baturutse mu irembo ryo hejuru ryerekera mu majyaruguru, buri muntu yitwaje intwaro yo kwica. Hagati yabo hari umuntu wambaye umwenda w’ihariri, akagira no ku mukandara we igikoresho cyo kwandikisha cyari kigenewe umwanditsi. Nuko barinjira maze bahagarara imbere y’urutambiro rw’umuringa. 3Ubwo ikuzo ry’Imana ya Israheli riva ku mukerubimu ryari ririho rigana ku muryango w’Ingoro, rihamagara wa muntu wambaye umwenda w’ihariri akagira no ku mukandara igikoresho cyo kwandika; 4maze Uhoraho aramubwira ati “Nyura mu mugi, rwagati muri Yeruzalemu, maze ushyire ikimenyetso ku gahanga k’abantu bariho baganya, bakaba barizwa n’ayo mahano yose ariho ayikorerwamo.”

 

5Numva abwira abandi bantu ati “Nimukurikire uwo muntu, namwe munyure mu mugi kandi mwice. Ntimugire n’umwe murebana impuhwe cyangwa ngo mumubabarire; 6baba abasaza, abasore n’amasugi, abana n’abagore, mwice kandi mubatsembe bose. Ariko umuntu wese ufite ikimenyetso ku gahanga, uwo ntimumukoreho. Ndetse ahubwo nimutangirire ku Ngoro yanjye.” Nuko bahera ku basaza bari mu Ngoro. 7Hanyuma arababwira ati “Nimuhindanye Ingoro, ibikari byayo mubyuzuzemo intumbi ! Ngaho mugende.” Nuko baragenda bica abatuye umugi bose.

 

10,18Ikuzo ry’Uhoraho risohoka riturutse imbere y’umuryango w’Ingoro, maze rihagarara ku bakerubimu. 19Nuko abakerubimu barambura amababa, bazamuka mbareba n’inziga zizamukana nabo; bahagarara ku rugi rw’irembo ry’iburasirazuba bw’Ingoro y’Uhoraho, ikuzo ry’Imana ya Israheli riri hejuru yabo. 20Byari bimeze rwose nka bya binyabuzima nigeze kubona mu nsi y’Imana ya Israheli, ubwo nari ndi ku ruzi rwa Kebari, nuko menya ko ari abakerubimu. 21Buri mukerubimu yari afite umutwe w’impande enye n’amababa ane, bakagira n’ibintu bimeze nk’ibiganza by’umuntu mu nsi y’amababa yabo. 22Imitwe yabo yasaga rwose nk’iyo nari nigeze kubona, ubwo nari ndi ku nkombe y’uruzi rwa Kebari. Nuko buri mukerubimu akagenda aboneje imbere ye.

 

ZABURI (Zab 113 (112), 1-2, 3-4, 5-6)

 

Inyik/ Ikuzo ry’Uhoraho risumba ijuru.

 

Bayoboke b’Uhoraho, nimuhanike ibisingizo,

maze musingize izina ry’Uhoraho !

Izina ry’Uhoraho nirisingizwe,

ubu ngubu n’iteka ryose !

 

Kuva igihe izuba rirashe kugeza ubwo rirenga,

nihasingizwe izina ry’Uhoraho !

Uhoraho asumba kure amahanga yose,

n’ikuzo rye rigasumba ijuru.

 

Ni nde wamera nk’Uhoraho Imana yacu,

we utetse ijabiro hejuru iyo gihera,

maze akunama akareba ijuru n’isi hasi ye ?

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (2Kor 5, 19)

 

Alleluya Alleluya.

Imana yiyunze n’abantu bose muri Kristu,

natwe idushinga ubutumwa bwo kubunga na Yo.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 18, 15-20)

Muri icyo gihe, Yezu abwira abigishwa be ati 15“Umuvandimwe wawe naramuka acumuye, umusange maze umuhane mwiherereye. Nakumva uzaba ukijije uwo muvandimwe. 16Natakumva uzashake umuntu umwe cyangwa babiri, kugira ngo ibyo bikiranurwe n’abagabo babiri cyangwa batatu. 17Niyanga kumva abo ngabo ubibwire ikoraniro. Niyanga kumva ikoraniro, abe akubereye nk’umunyamahanga n’umusoresha. 18Ndababwira ukuri : ibyo muzaba mwaboshye mu nsi byose bizabohwa no mu ijuru; n’ibyo muzaba mwabohoye mu nsi bizabohorwa no mu ijuru. 19Byongeye kandi ndababwira ukuri : niba babiri muri mwe ku isi bashyize hamwe ngo bagire icyo basaba, bazagihabwa na Data uri mu ijuru. 20Koko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndi aho hagati yabo.” 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »