Inyigisho ku Cyumweru cya XIX, B

1. Isomo rya mbere riratwereka Umuhanuzi Eliya uhunga Umwamikazi Gezabele washakaga kuzana muri Israheli Imana z’abasekuruza be cyane cyane Behali. Kubera gutotezwa n’uwo mwamikazi Eliya arahunze, maze agera aho yumva atagishoboye gutera icumu kubera umunaniro, inzara, inyota, ukwiheba no kumva asigaye wenyine nta muntu n’umwe ushobora kumuba hafi. Ntabwo yihebye kugera ubwo yakumva yakwiyahura nka Yeremiya cyangwa se Yobu, ariko ageze kure, akeneye ubufasha bwa ya Mana yemeye kubera intumwa, akaba ariyo yamutumye none ubwo butumwa bukaba bumugejeje mu bibazo no mu bihe by’akababaro n’agahinda, ibihe bikomeye by’ubuzima bwe.

 

2. Ariko rero nanone, Eliya agiye kubona ko Imana idatererana uyitakambiye ayizeye. Umumarayika w’Imana aje kumuhumuriza, amuzaniye ifunguro kugira ngo yongere agire imbaraga n’ubuzima bityo akomeze urugendo rw’ubuzima. Iri ni isomo rikomeye: Imana ntiyigera na rimwe idukuraho amaboko, iyo twageze kure ituba hafi kandi ikatugarurira icyizere cyo kubaho. Kabone n’iyo twasigara turi twenyine, twabuze epfo na ruguru, ikiganza cy’Imana cyo kiduhora hafi. Ni kenshi Imana iduha umugati uduha imbaraga, maze ibibazo by’inzitane twarimo tukabinyuramo tutazi uko bigenze. Hahirwa uwiringira Nyagasani kandi akemera ko ari Umukiza ukomeye!

 

3. Uku kwemera niko kubuze ku banyaisraheli Yezu arimo kubwira agira ati: Nimureke kuvugana mwijujuta.” Ntibarumva ko Imana yemeye kuza kubana na muntu, ntibumva neza icyo Yezu ashatse kuvuga ababwira ko ari umugati wamanutse mu Ijuru. Yezu arabumvisha ko guhagaragara gusa ku bintu ntushake kwinjira mu mutima wabyo, ngo ubitekerezeho ushaka kumva impamvu yabyo, aribyo bituma batamenya uwo ari We. Gukingura umutima maze Yezu akaba ari We utwiyigishiriza kandi akatumenyesha neza uwo ari We, niyo nzira nziza yo kumenya no gucengera ukwigira umuntu kwe.

 

4. Yezu ati “ntawe ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje… kandi uwemera agira ubugingo bw’iteka.” Yezu aributsa ko twaremewe Imana, ko icyo dusabwa ari ukumvira umutimanama wacu utuyobora ku Mana. Ubuzima w’iteka kandi dukesha ukwemera, ntibishatse kuvuga ubuzima tuzagira nyuma y’urupfu ahubwo bishatse kuvuga kugira ubuzima bw’Imana. Yohani iyo avuga ubuzima bw’iteka ntaba ashatse kuvuga ukutazapfa, ahubwo aba ashaka kutwibutsa ko dutemberwamo n’ubuzima bw’Imana ihoraho iteka. Kurya umugati w’ubuzima rero utangwa na Yezu, ni ukwigiramo ubwo buzima butazima, ni ukwinjira mu Mana, ni ugutwarwa n’Imana ikakuzura, ikaguhindura kuko turi ibyo twariye.

 

5. Ngiryo iyobera ry’ubuzima bw’Imana twakiriye muri twe, ngicyo igisobanuro cy’amagambo ya Pawulo avuga agira ati “sinjye uriho ahubwo ni Kristu uriho muri njye.”(Gal 2, 20). Ngiryo banga Yezu ashyira mu mitima yacu kuko ayituyemo, ngiyo mpamvu amahoro ye adashobora kudukurwamo kabone n’iyo twaba turi imbere y’ibibazo bikomeye cyane, kabone n’iyo twabo turi imbere y’urupfu.

P. J. Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »